Show simple item record

Determine the effects of advisory work in agriculture through the gross margins of the dominant production line

dc.contributor.advisorПауновић, Тамара Ж.
dc.contributor.otherPaunović, Tamara Ž.
dc.contributor.otherЖивковић, Драгић
dc.contributor.otherŽivković, Dragić
dc.contributor.otherРајић, Зоран
dc.creatorФилиповић, Јасмина, Љ.
dc.date.accessioned2019-12-24T16:07:27Z
dc.date.available2019-12-24T16:07:27Z
dc.date.available2020-07-03T09:00:44Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6940
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11627
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20319/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512182749
dc.description.abstractПољопривредна производња у Србији је највећим делом организована на малим породичним пољопривредним газдинствима која карактеришу слаби производни резултати и непрофитабилност, што опет утиче на то да се српска пољопривреда дефинише неразвијеном и неконкурентном. Пољопривредне и саветодавне и стручне службe као важна карика у ланцу развоја пољопривреде, у Србији су државно организоване и финансиране са задатком трансфера знања до пољопривредних произвођача, а у циљу повећања профитабилности на породичним пољопривредним газдинствима и побољшања конкурентности пољопривреде. Предмет истраживања ове дисертације је анализа могућности побољшања ефеката саветодавног рада на породичним пољопривредним газдинствима која се заснивају на приватном власништву над земљиштем и другим средствима за производњу и повезаности поседа и породице као извора радне снаге, кроз унапређење оцене ефикасности рада саветодаваца. Циљеви тезе се односе на утврђивање могућности преласка са модела вредновања рада саветодаваца кроз испуњење планираних активности на оцену вредновања ефикасности рада према постигнутим резултатима, уз претпоставку да ће ефикаснији рад саветодаваца унапредити резултате пословања породичних пољопривредних газдинстава, што ће се „измерити“ кроз промену бруто марже доминантних линија производње на газдинству током одређеног временског периода. Основни циљеви истраживања су класификација и оцена постојећих модела оцене ефикасности рада саветодаваца, представљање и оцена бруто марже као инструмента оцене рада саветодаваца у Србији и анализа могућности даље употребе бруто маржи у циљу побољшања резултата рада саветодаваца у Србији. Истраживање је вршено код породичних пољопривредних газдинстава у поморавском округу, која су под контролом ПССС Јагодина праћењем промена резултата бруто маржи доминантних линија производње у петогодишњем временском периоду, где су основни извори података за обрачун бруто маржи обезбеђени анкетирањем пољопривредних произвођача. У истраживању су коришћени методи: студије случаја, аналитичке калкулације на бази варијабилних трошкова, компаративне анализе, статистичке анализе, анкета и интервју.sr
dc.description.abstractAgricultural production in Serbia is mostly organized on small family farms (FFs), which are characterized by poor production results and non-profitability, which again influences Serbian agriculture to act as undeveloped and non-competitive. Agricultural advisory and professional services (PSSS) are an important link in the agricultural development chain. In Serbia, advisory services are organized and funded by government, with the task of knowledge transfer to agricultural producers, in order to increase profitability on FFs and improve the competitiveness of agriculture. The subject of the research of this thesis is the analysis of the possibie improvement of the effects of advisory work at FFs, which are based on private ownership of land and other production assets, as well as the connection between the FFs and the family as a source of labor, through the improvement of the evaluation of the efficiency of the advisory work. The goals of the thesis are related to determining the possibility of shifting from the model of evaluating the advisory work, through the achievement of the planned activities to evaluation of the efficiency of the work related results achieved, assuming that the more efficient work of the advisors will improve the results of FFs operations, which will be "measured" through the change in the gross margin of the FFs dominant production lines, for a certain period. The main objectives of the research are to classify and evaluate existing models for evaluating the advisors work efficiency, presenting and evaluating the gross margin as an instrument for evaluation of the advisors work in Serbia and analyzing the possibilities of further use of the gross margin in order to improve the results of the advisors work in Serbia. The survey was conducted with FFs in the Pomoravski district, which are supported by Regional Advisory service Jagodina, monitoring the change in the results of the gross margin of the dominant production lines in a five-year period; the baseline data for the gross margin calculations were provided by the survey of farmers. The research used methods: case studies, analytical calculations based on variable costs, comparative analysis, statistical analysis, questionnaires and interviews.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46001/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпородична пољопривредна газдинстваsr
dc.subjectfamily farmsen
dc.subjectпољопривредне саветодавне службеsr
dc.subjectбруто маржеsr
dc.subjectпрофитабилност.sr
dc.subjectagricultural advisory servicesen
dc.subjectgross marginsen
dc.subjectprofitability.en
dc.titleУтврђивање ефеката саветодавног рада у пољопривреди кроз обрачунавање бруто маржи доминантних линија производњеsr
dc.title.alternativeDetermine the effects of advisory work in agriculture through the gross margins of the dominant production lineen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12913/IzvestajKomisije21167.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12912/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record