Show simple item record

Multi-criteria decision making in container transport

dc.contributor.advisorZrnić, Nenad
dc.contributor.otherBugarić, Uglješa
dc.contributor.otherKosanić, Nenad
dc.contributor.otherDragović, Branislav
dc.contributor.otherBojić, Sanja
dc.creatorРајковић, Радослав
dc.date.accessioned2019-12-24T16:07:18Z
dc.date.available2019-12-24T16:07:18Z
dc.date.available2020-07-03T08:44:22Z
dc.date.issued2018-07-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7005
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11618
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20557/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514938019
dc.description.abstractКонтејнерски транспорт данас у оквиру светске глобализације привреде има веома важну улогу у превозу робе са константном тенденцијом раста. Предности контејнерског транспорта препознате су још 80-их година прошлог века, а односе се на целу привреду, па чак и друштво у целини. Повећава се број привредних субјеката укључених у процес, побољшана је коорднација и управљање транспортом, омогућено је остваривање учинака економије обима у модалитету превоза "од врата до врата", а све је то довело до смањења трошкова и повећања добити. Транспортни трошкови и транзитно време представљају два најчешће разматрана проблема приликом транспорта контејнера. Такође, ни емисија угљен-диоксида више се не може игнорисати: компаније имају моралну обавезу да послују на одржив начин, а купци постају све више и више свесни огромног утицаја на животну средину. Основни циљ докторске дисертације је поставка концепта којим се повезује више различитих видова транспорта и стварање новог генеричког знања за доношење најповољније одлуке у смислу више усвојених разнородних критеријума: транспортни трошкови, транзитно време, емисија угљен-диоксида. У раду је генерисан математички модел који пружа прилику да посматрамо, поред најповољнијег, и цео спектар потенцијалних решења, дајући нам могућност њиховог рангирања, посматрајући три разнородна критеријума истовремено. Такође, развијен је и посебан програмски пакет за процес унапређења пословања логистичких компанија кроз континуално праћење непрекидних промена на тржишту. Предност модела је да се може применити на различите чворове и контејнерске робне токове у транспортним мрежама узимајући у обзир концепт којим се повезује више различитих видова транспорта. У практичном домену, добијени резултати пружају могућност компанијама да доносе одлуке о транспортним рутама узимајући у обзир сва три посматрана критеријума истовремено, остављајући могућност одлуке у зависности од тежинских коефицијената који су у посматраном моменту најважнији.sr
dc.description.abstractContainer transport today plays a very important role in the transport of goods with a constant tendency of growth in the context of global economic globalization. The advantages of container transport have been recognized since the 1980s, and they relate to the whole economy and even society as a whole. Increased number of business entities involved in the process, improved coordination and transport management, enabled the achievement of economies of scale in door-to-door modality, all of which led to cost savings and profit increases. Transportation costs and transit time are the two most commonly considered problems in container transport. Also, carbon dioxide emissions can no longer be ignored: on the one hand, companies have a moral obligation to operate in a sustainable way, and on the other hand, as customers become more and more aware of the enormous impacts on the environment. The main goal of the doctoral dissertation is the concept of multimodalism and the creation of a new generic knowledge for making the optimal decision in terms of more adopted heterogeneous criteria: transport costs, transit time, carbon dioxide emissions. In this paper a mathematical model is generated and provides the opportunity to observe, in addition to the optimal, full spectrum of possible solutions, giving us the possibility of their ranking, observing the three heterogeneous criteria at the same time. Also, a special software package for the process of improving the operations of logistics companies has been developed through the continuous monitoring of uninterrupted changes in the market. The advantage of the model is that it can be applied to different nodes and container merchandise flows in intermodal networks, taking into account concept of multimodalism by itself. In the practical domain, the expected results provide companies with the ability to make decisions about transport routes, taking into account all three optimized criteria, leaving the possibility of decision depending on the weight coefficients that are at the moment at stake as most important.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36027/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКонтејнерски транспортsr
dc.subjectContainer transporten
dc.subjectвишекритерјумско одлучивањеsr
dc.subjectтранспортни трошковиsr
dc.subjectтранзитно времеsr
dc.subjectемисија угљен-диоксидаsr
dc.subjectматематички моделsr
dc.subjectmulti-criteria decision makingen
dc.subjecttransport costsen
dc.subjecttransit timeen
dc.subjectcarbon dioxide emissionsen
dc.subjectmathematical modelen
dc.titleВишекритеријумско одлучивање у транспорту контејнераsr
dc.title.alternativeMulti-criteria decision making in container transporten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7966/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7967/IzvestajKomisije21225.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record