Show simple item record

Implikacije promene nastavnog programa u osnovnoj školi na obrazovno postignuće učenika u nastavi tehničkog obrazovanja

dc.contributor.advisorTasić, Ivan
dc.contributor.otherGlušac, Dragana
dc.contributor.otherOljača, Milka
dc.contributor.otherBanđur, Veljko
dc.contributor.otherŠpanović, Svetlana
dc.creatorШиљак, Мара
dc.date.accessioned2019-12-23T16:36:38Z
dc.date.available2019-12-23T16:36:38Z
dc.date.available2020-07-03T13:16:38Z
dc.date.issued2012-05-17
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)81872&fileName=disertacija.pdf&id=405&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11576
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=81872&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractВаспитно-образовни школски систем у једној уређеној друштвеној заједници, подразумева основну школу, као неалтернативну институцију, намењену почетном системском васпитању и образовању полазника, одређене старосне доби, који су истовремено и будући носиоци одрживости предметне друштвене заједнице. Од појаве првих облика спонтаног инстинктивног радног самоваспитавања субјеката, преко установљења свести о потреби истовременог и васпитавања и образовања субјеката, те бројних преображаја друштвене заједнице, узрокованих политичким, културним и/или индустријским револуцијама, а по протеку дугог временског периода, настале су прве школе. На простору Европе, у другој половини XVII века, од стране великог чешког педагога и реформатора Јана Амоса Коменског, понуђен је оригинални идејни концепт „опште основне наставе“, засноване на предмeтно-разредно-часовном систему, а наведени концепт несумњиво је послужио у стварању нове школе. Историја је забележила, да се развој основне школе на простору Србије, одвијао врло споро, неуједначено, и са бројним потешкоћама. У Кнежевини Србији, године 1863. на законити начин, први пут је установљена основна школа, као васпитно-образовна институцијa, а у Краљевини Србији, 1898.године, на законит начин, први пут je уведен нови наставни предмет, под називом Ручни рад, у четворогогишњу основну школу, за мушку и женску децу, од првог до четвртог разред, да би тек 1959.године, била заснована јединствена обавезна осмогодишња школа, за сву децу одређене старосне доби. У Србији, наставним планoм и програмoм за основну школу, из 1959.године, уместо наставног предмета под називом Ручни рад, био је заступљен од IV до VIII разреда, наставни предмет под називом Основи општетехничког образовања. Надаље, вршене су бројне измене и допуне наставног плана и програм за основну школу, а тим променама био је обухваћен и наставни предмет Основи општетехничког образовања, коме је мењан назив (Општетехничко образовање, Основи технике, Техничко образовање, и Техничко и информатичко образовање), мењана затупљеност по разредима (од IV до VIII разреда; од V до VIII разреда), мењан фонд часова и мењан наставни програм. Потенцијалне могућности и значајност наставног предмета Техничко обрaзовање, односно, Техничко и информатичко образовање, у процесу основношколског васпитања и образовања, којима се омогућава ученицима стицање квантитативних и квалитативних комлексних васпитно-образовних школских постигнућа, те вишегодишње праћење наставе из наведеног наставног предмета, активно и непосредно учешће у реализацији наставе, преузимање искустава других, објективно изучавање грађе са стручних и научих скупова, те лични допринос афирмацији наведеног наставног предмета, допринели су да се спроведе предметно педагошко експериментално истраживање, а све ради доприноса унапређењу наставе и увећању исходних ученичких васпитно-образовних постигнућа. У периоду од 1996/1997 па закључно до 2010/2011 године, у основној школи, спроведено је предметно педагошко експериментално истраживање, а за карактеристичне школске године истражен је утицај промена наставног програма 7 за наставни предмет Техничко образовање, односно, Техничко и информатичко образовање, на образовна постигнућа ученика осмог разреда, мерена скором на тесту знања ТО (кумулативно градиво од петог до осмог разреда), и истражен је утицај наведене промене наставног програма на мотивацију ученика за наведени наставни предмет, мерену скором на скали мотивације за наставни предмет МНП. Налази предметног педагошког експериметналног истраживања потврдили су постављене хипотезе, односно, утврђена је узрочно-последична веза између промена наставног програма и образовнoг постигнућа ученика осмог разреда и њихове мотивисаности за наведени наставни предмет. Неспорно је, да је предметно педагошко истраживање актуелно у времену и простору, да због своје оригиналности, побуђује заинтересованост стручне и научне педагошке јавности, и за очекиват је, да добијени резултати, допринесу развоју основношколског образовања, корекцијама и иновирањима будућих реформских захвата у домену наставних планова и програма, и тиме унапредe наставу из наведеног наставног предмета. Имплементацијом добијених резултата а кроз унапређење наставе из наведеног наставног предмета, допринеће се и формирању функционалних знања, умећа и вештина код ученика, чиме ће се и побољшaти примењивост њихових стечених знања, умећа и вештина у даљем школовању и у животној и радној „школи“.sr
dc.description.abstractVaspitno-obrazovni školski sistem u jednoj uređenoj društvenoj zajednici, podrazumeva osnovnu školu, kao nealternativnu instituciju, namenjenu početnom sistemskom vaspitanju i obrazovanju polaznika, određene starosne dobi, koji su istovremeno i budući nosioci održivosti predmetne društvene zajednice. Od pojave prvih oblika spontanog instinktivnog radnog samovaspitavanja subjekata, preko ustanovljenja svesti o potrebi istovremenog i vaspitavanja i obrazovanja subjekata, te brojnih preobražaja društvene zajednice, uzrokovanih političkim, kulturnim i/ili industrijskim revolucijama, a po proteku dugog vremenskog perioda, nastale su prve škole. Na prostoru Evrope, u drugoj polovini XVII veka, od strane velikog češkog pedagoga i reformatora Jana Amosa Komenskog, ponuđen je originalni idejni koncept „opšte osnovne nastave“, zasnovane na predmetno-razredno-časovnom sistemu, a navedeni koncept nesumnjivo je poslužio u stvaranju nove škole. Istorija je zabeležila, da se razvoj osnovne škole na prostoru Srbije, odvijao vrlo sporo, neujednačeno, i sa brojnim poteškoćama. U Kneževini Srbiji, godine 1863. na zakoniti način, prvi put je ustanovljena osnovna škola, kao vaspitno-obrazovna institucija, a u Kraljevini Srbiji, 1898.godine, na zakonit način, prvi put je uveden novi nastavni predmet, pod nazivom Ručni rad, u četvorogogišnju osnovnu školu, za mušku i žensku decu, od prvog do četvrtog razred, da bi tek 1959.godine, bila zasnovana jedinstvena obavezna osmogodišnja škola, za svu decu određene starosne dobi. U Srbiji, nastavnim planom i programom za osnovnu školu, iz 1959.godine, umesto nastavnog predmeta pod nazivom Ručni rad, bio je zastupljen od IV do VIII razreda, nastavni predmet pod nazivom Osnovi opštetehničkog obrazovanja. Nadalje, vršene su brojne izmene i dopune nastavnog plana i program za osnovnu školu, a tim promenama bio je obuhvaćen i nastavni predmet Osnovi opštetehničkog obrazovanja, kome je menjan naziv (Opštetehničko obrazovanje, Osnovi tehnike, Tehničko obrazovanje, i Tehničko i informatičko obrazovanje), menjana zatupljenost po razredima (od IV do VIII razreda; od V do VIII razreda), menjan fond časova i menjan nastavni program. Potencijalne mogućnosti i značajnost nastavnog predmeta Tehničko obrazovanje, odnosno, Tehničko i informatičko obrazovanje, u procesu osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja, kojima se omogućava učenicima sticanje kvantitativnih i kvalitativnih komleksnih vaspitno-obrazovnih školskih postignuća, te višegodišnje praćenje nastave iz navedenog nastavnog predmeta, aktivno i neposredno učešće u realizaciji nastave, preuzimanje iskustava drugih, objektivno izučavanje građe sa stručnih i naučih skupova, te lični doprinos afirmaciji navedenog nastavnog predmeta, doprineli su da se sprovede predmetno pedagoško eksperimentalno istraživanje, a sve radi doprinosa unapređenju nastave i uvećanju ishodnih učeničkih vaspitno-obrazovnih postignuća. U periodu od 1996/1997 pa zaključno do 2010/2011 godine, u osnovnoj školi, sprovedeno je predmetno pedagoško eksperimentalno istraživanje, a za karakteristične školske godine istražen je uticaj promena nastavnog programa 7 za nastavni predmet Tehničko obrazovanje, odnosno, Tehničko i informatičko obrazovanje, na obrazovna postignuća učenika osmog razreda, merena skorom na testu znanja TO (kumulativno gradivo od petog do osmog razreda), i istražen je uticaj navedene promene nastavnog programa na motivaciju učenika za navedeni nastavni predmet, merenu skorom na skali motivacije za nastavni predmet MNP. Nalazi predmetnog pedagoškog eksperimetnalnog istraživanja potvrdili su postavljene hipoteze, odnosno, utvrđena je uzročno-posledična veza između promena nastavnog programa i obrazovnog postignuća učenika osmog razreda i njihove motivisanosti za navedeni nastavni predmet. Nesporno je, da je predmetno pedagoško istraživanje aktuelno u vremenu i prostoru, da zbog svoje originalnosti, pobuđuje zainteresovanost stručne i naučne pedagoške javnosti, i za očekivat je, da dobijeni rezultati, doprinesu razvoju osnovnoškolskog obrazovanja, korekcijama i inoviranjima budućih reformskih zahvata u domenu nastavnih planova i programa, i time unaprede nastavu iz navedenog nastavnog predmeta. Implementacijom dobijenih rezultata a kroz unapređenje nastave iz navedenog nastavnog predmeta, doprineće se i formiranju funkcionalnih znanja, umeća i veština kod učenika, čime će se i poboljšati primenjivost njihovih stečenih znanja, umeća i veština u daljem školovanju i u životnoj i radnoj „školi“.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанинsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectосновна школаsr
dc.subjectosnovna školasr
dc.subjectElementary schoolen
dc.subjectTehničko obrazovanjesr
dc.subjectkauzalnostsr
dc.subjectnastavni programsr
dc.subjectobrazovno postignućesr
dc.subjecttest znanjasr
dc.subjectskala motivacijesr
dc.subjectТехничко образовањеsr
dc.subjectкаузалностsr
dc.subjectнаставни програмsr
dc.subjectобразовно постигнућеsr
dc.subjectтест знањаsr
dc.subjectскала мотивацијеsr
dc.subjectТеchnical educationen
dc.subjectCausalityen
dc.subjectTeaching programen
dc.subjectEducational achievementen
dc.subjectProficiency testen
dc.subjectScale of motivationen
dc.titleИмпликације промене наставног програма у основној школи на образовно постигнуће ученика у настави техничког образовањаsr
dc.title.alternativeImplikacije promene nastavnog programa u osnovnoj školi na obrazovno postignuće učenika u nastavi tehničkog obrazovanjasr
dc.title.alternativeImplications of teaching program changes in elementary schools on educational achievement of elementary school pupils at technical education teachingen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33283/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record