Show simple item record

The level of motor development in children with developmental disorders.

dc.contributor.advisorNedović, Goran
dc.contributor.otherRapaić, Dragan
dc.contributor.otherĐoković, Sanja
dc.contributor.otherĐorđević, Srboljub
dc.creatorСретеновић, Ивана
dc.date.accessioned2019-11-15T12:37:08Z
dc.date.available2019-11-15T12:37:08Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:14Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11539
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6932
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20302/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51651087
dc.description.abstractЦиљ студије је анализа нивоа моторичког развоја код ученика са поремећајима у развоју. Oсновна претпоставка је да поремећаји у развоју детерминишу моторичке профиле деце школског узраста. Ученици са моторичким, сензорним и когнитивним поремећајима у развоју представљају модел за тестирање ове парадигме. Узорак истраживања чини 315 испитаника, оба пола и то 90 ученика типичног, и 225 ученика атипичног развоја (ученици са моторичким, сензорним и когнитивним поремећајима у развоју). Прву групу чине испитаници од 7,0–7,11 година (Mdn = 7,7), другу испитаници од 10,0–10,11 година (Mdn = 10,6) и трећу испитаници од 15,0-15,11 година (Mdn = 15,4). Протокол за процену нивоа моторичког развоја састоји се из општег и посебног дела. Општи део Протокола садржи демографске податаке о испитаницима. Посебни део Протокола садржи тестове за утврђивање функционалних способности потребних за извођење моторичких задатака (Батерија проба за процену латерализованости екстремитета и чула, Педијатријска скала баланса и Систем класификације грубих моторичких функција) и тестове за процену моторичког развоја, односно ширoкoг спeктрa мoтoричких спoсoбнoсти, моторичких вештина и укупног моторичког композита (Тест опште моторичке способности – БОТ2). Ниво моторичког развоја анализиран је у односу на узраст, тип развоја и пол. Резултати истраживања показују да је застој у моторичком развоју значајна карактеристика ученика са поремећајима у развоју. Моторички развој знатно испод просека за узраст евидентиран је код 84,44% испитаника са оштећењем вида, 46,67% испитаника са оштећењем слуха и 88,89% испитаника са умереном интелектуалном ометеношћу. Истовремено, резултати истраживања показују да моторички, сензорни и когнитивни дефицити доводе до измeна у развојној путaњи моторике. Код испитаника са поремећајима у развоју моторичке способности се не развијају истим темпом и не достижу једнак максимум на истом узрасту. Карактеристична су различита постигнућа испитаника у односу на моторичке способности, моторичке вештине и укупан моторички композитни скор. Свака група има сопствену динамику моторичког развоја и својствене механизме компензације. Рaзликe у динaмици и квалитету моторичког развоја представљају знaчajaн извoр вaриjaбилнoсти у моторичком функционисању ученика у школи, те у односу на ова сазнања треба креирати програме њихове едукације и рехабилитације.sr
dc.description.abstractThe aim of the study was to analyze the level of motor development in children with developmental disorders. The basic assumption was that developmental disorders determined the motor profile of school age children. Students with motor, sensory and cognitive developmental disorders represent a model for testing this paradigm. The research sample consists of 315 participants, both sexes including 90 students of typical development and 225 students of atypical development (students with motor, sensory and cognitive disorders). The first group consists of students aged 7.0-7.11 years (Mdn = 7.7), the second group consists of students aged 10.0-10.11 years (Mdn = 10.6) and third group consists of students aged 15.0-15.11 years (Mdn = 15.4). The protocol for assessing the level of motor development consists of a general and special part. The general part of the Protocol contains demographic data about participants. The special part of the Protocol contains tests for determining the functional abilities necessary for carrying out motor tasks (Battery test for assessment lateralization of extremity and senses, Pediatric Balance Scale, The Gross Motor Function Classification System) and tests for the assessment of motor development or a wide range of motor abilities, motor skills and total motor composite (Test of Motor Proficiency - BOT2). The level of motor development was analyzed in relation to age, type of development and gender. The results of the study show that the delay in the motor development is a significant characeristics of students with developmental disorders. Motor development well below the average for age was recorded in 84.44% of students with visual impairments, in 46.67% of students with hearing disability and in 88.89% of students with moderate intellectual disability. At the same time, the results of the study show that motor, sensory and cognitive deficits lead to changes in the path of motor development. In subjects with disabilities the development of motor abilities do not develop at the same rate and do not reach the same maximum at the same age. Characteristically are different achievements of the subjects in relation to motor abilities, motor skills and total motor composite. Each group has its own dynamics of motor development and inherent compensation mechanisms. Differences in the dynamics and quality of motor development represent a significant source of variability in the motor function of students in the school, and the programs of their education and rehabilitation should be created in relation to these findings.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмоторички развојsr
dc.subjectmotor developmenten
dc.subjectmotor abilitiesen
dc.subjectsensory disabilitiesen
dc.subjectcognitive disordersen
dc.subjectmotor disabilitiesen
dc.subjectмоторичке способностиsr
dc.subjectсензорне сметње и поремећајиsr
dc.subjectкогнитивни поремећајиsr
dc.subjectмоторички поремећајиsr
dc.titleНиво моторичког развоја код ученика са поремећајима у развојуsr
dc.title.alternativeThe level of motor development in children with developmental disorders.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20493/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20494/IzvestajKomisije21143.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record