Show simple item record

Characteristics and jurisprudence of the permanent arbitration court in the light of international public rights

dc.contributor.advisorКрећа, Миленко
dc.contributor.otherKreća, Milenko
dc.contributor.otherРакић, Бранко
dc.contributor.otherRakić, Branko
dc.contributor.otherМилисављевић, Бојан
dc.creatorМатић, Љиљана Р.
dc.date.accessioned2019-11-15T10:04:15Z
dc.date.available2019-11-15T10:04:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:08:14Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11519
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6924
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20279/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51643151
dc.description.abstractПредмет дисертације је Стални арбитражни суд, његове карактеристике и допринос његове јуриспруденције у међународном јавном праву, јер у међународном јавном поретку, у оквиру мирних начина решавања спорова, арбитража, као поступак који се води пред Сталним арбитражним судом, заузима значајно место. Основни циљеви који су постављени у току истраживања су вишеструки. Првенствени циљ је да се покаже, за међународну заједницу као целину, значај оснивања Сталног арбитражног суда, на Хашкој конференцији мира 1899. године, у смислу постојања могућности да се међународни спорови решавају арбитражом као поступком, да би се, у то време, избегли многобројни потенцијални међународни сукоби и ратови. Следећа група циљева се односила на приказивање процесног регулусања и осавремењивања начина вођења поступака пред Сталним арбитражним судом, и то: одредаба Конвенција о мирном решавању спорова из 1899. године и 1907. године, Арбитражних правила UNCITRAL-а из 1976. године и 2010. године, Арбитражних правила Сталног арбитражног суда која су усвојена 2012. године и одредаба Конвенције о праву мора из 1982. године којима је регулисан арбитражни поступак. Посебна група циљева се односила на проучавање донетих одлука и поступања арбитара у покренутим споровима у смислу примене међународних правних норми на конкретне спорне ситуације које су биле предмет спора. Обим предмета истраживања, захтева да се користи догматскоправни метод, правносоциолошки метод, као и сваки други правни метод чија примена ће довести до свеобухватнијег постизања обједињених циљева овог рада.sr
dc.description.abstractThe subject of the dissertation is the Permanent Court of Arbitration, its characteristics and the contribution of its jurisprudence in international public law, because in an international public order, in the framework of peaceful ways of settling disputes, arbitration, as a procedure before the Permanent Court of Arbitration, takes a significant place. The basic goals set during the research are multiple. The primary goal is to show to the international community, as a whole, the importance of the establishment of the Permanent Court of Arbitration at the Hague Peace Conference in 1899, in view of the existence of the possibility that international disputes will be settled by arbitration as a procedure, in order to avoid, at that time, potential international conflicts and wars. The following group of objectives related to the presentation of procedural regulation and modernization of the procedure for conducting proceedings before the Permanent Court of Arbitration, namely: the provisions of the Conventions on the Peaceful Settlement of Disputes of 1899 and 1907, UNCITRAL Arbitration Rules from 1976 and 2010 , The Arbitration Rules of the Permanent Court of Arbitration, adopted in 2012 and the provisions of the 1982 Convention on the Law of the Sea, which regulate the arbitration proceedings. A special set of objectives concerned the study of decisions made and the conduct of arbitrators in litigated disputes in terms of applying international legal norms to specific disputable situations that were the subject of the dispute. The scope of the subject of the research requires the use of a dogmatic method, a legal-sociological method, as well as any other legal method whose application will lead to a more comprehensive achievement of the unified objectives of this paper.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмеђународни споровиsr
dc.subjectправни извори међународних арбитражаsr
dc.subjectСтални арбитражни судsr
dc.subjectарбитражни поступак пред Сталним арбитражним судомsr
dc.subjectКонвенцијеsr
dc.subjectПравилник Сталног арбитражног суда из 2012. годинеsr
dc.subjectUNCITRAL-ова правилаsr
dc.subjectодлуке Сталног арбитражног судаsr
dc.subjectстварање јуриспруденције Сталног арбитражног судаsr
dc.titleКарактеристике и јурисруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног праваsr
dc.title.alternativeCharacteristics and jurisprudence of the permanent arbitration court in the light of international public rightsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14775/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14776/IzvestajKomisije21118.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11519


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record