Show simple item record

dc.contributor.advisorRapajić, Svetozar
dc.contributor.otherPravdić, Ivan
dc.contributor.otherSavić, Svetlana
dc.contributor.otherJoksimović, Zdravko
dc.contributor.otherGnjatović, Ana
dc.creatorRoganović, Katarina
dc.date.accessioned2019-09-27T11:24:15Z
dc.date.available2019-09-27T11:24:15Z
dc.date.available2020-07-03T18:04:59Z
dc.date.issued2019-09-24
dc.date.submitted2019-05-10
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/395
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11391
dc.description.abstractРад подразумева критички третман савременог друштва које запоставља културу сећања као императив и незаобилазни медикамент у борби против егоизма као доминантног обележја духа савремене екумене. Теоријски оквир тезе јасно назначава заокружена, темељита, вредносно – критичка упоришта на пољу културно – историјске матрице и предочава потребне потраге и решења. Пројектована „одржива“ култура и њој иманентна прегнућа незаобилазан су фактор на путу ка еманципованом здравом друштву. Истрошену модерну и савремено доба може надвладати плодоносан сусрет прошлог и садашњег кроз синергију речи, слике и звука. Култура сећања, образовање, понашање, политика, уметност најзначајнији су носиоци новог, неопходног цивилизацијског таласа. Циљ овог уметничког пројекта је промоција нове културе наднационалног дискурса. Фаворизација филозофије заташкивања и прећуткивања довела је до уморне цивилизације и стрампутице урбаног инфериоризма. Резултати ове непожељне експанзије учмалог духа су с једне стране честе дремљивости односно разне инхибираности, а с д руге неоправдани и јалови сукоби. Небројане теоријске расправе говоре да се овај проблем мора посматрати кроз целовит интердисциплинарни приступ. Превазилазећи песимизам и неоправдани јефтини оптимизам решење, дакле, мора подразумевати темељит преображај вредности и духа савременог живота. Имајући на уму предочени предмет, циљ и формулисане хипотезе, садашња настојања су у прикупљању темељите грађе, а тиме и разрада концепта ове дисертације. Важно је да се кроз започету теоријску анализу социјално историјских, политичких и духовних чиниоца данашњице пружи слика постојећег стања али и предочи смер измене постојећег цивилизацијског хода. Користећи се мултидисциплинарним приступом врши се третман односне тематике. У жижи теоријског проматрања јесте савремена датост са освртом на његе историјске форме. Прикупљена литературна грађа, експертска мишљења и релевантна сведочења указују на ривалске дискурсе који бацају различито светло на анализирани историјски контекст, али га истовремено и превазилазе, што казује о стабилном основу за разоткривање истине и нужности њеног уобличавања у свести људи.sr
dc.description.abstractThe work implies a critical treatment of contemporary society and a culture of memory as an imperative and unavoidable medicine in the fight against egoism as the dominant feature of the spirit of modern ecumenism. The theoretical framework of the thesis clearly outlines rounded, thorough, value - critical perspectives in the field of cultural - historical matrix and presents the necessary searches and solutions. The projected "sustainable" culture and its immanent overtaking are an indispensable factor on the way to an emancipated healthy society. “Worn-out” modern can overcome the fruitful encounter of the past and present through the synergy of words, images and sound. Culture of memory, education, behavior, politics, art are the most important bearers of the new, necessary civilization wave. The aim of the dissertation is the promotion of a new culture of supranational discourse. The favor of the philosophy of covering up and silencing has led to tired ecumenism and storms of urban inferiorism. The results of this undesirable expansion of the learning spirit are, on the one hand, frequent instability and diversity, and, on the other hand, unjustified and futile conflicts. Unbound theoretical discussions say that this problem must be viewed through a comprehensive interdisciplinary approach. By overcoming pessimism and unjustified cheap optimism, the solution, therefore, must be interpreted in a thorough transformation of the values and spirit of modern life. Bearing in mind the presented subject, the goal and the formulated hypotheses, the present efforts are in the gathering of thorough material, and thus the elaboration of the concept of this dissertation. It is important that through the begun theoretical analysis of the social, historical, political and spiritual factors of today, the image of the present state is presented, but also to presents the direction of changing the existing civilization course. Using a multidisciplinary approach, the treatment of related issues is done. In the field of theoretical observation, there is a contemporary approach with a focus on the care of historical form. The collected literature, expert opinions and relevant testimonies point to rival discourses that throw different light on the analyzed historical context, but at the same time they overcome it, which indicates a stable basis for revealing the truth and the necessity of its shaping into the consciousness of people.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleMuzej izgubljenog detinjstvasr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57207/katarina roganovic dup.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57208/Katarina Roganovic_Izvestaj komisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record