Show simple item record

Discourse on gender, identity and profession: life stories of women from Serbia in academic diaspora

dc.contributor.advisorDuhaček, Gordana Daša
dc.contributor.advisorSavić, Svenka
dc.contributor.otherPetrušić, Nevena
dc.contributor.otherZotović, Marija
dc.contributor.otherGordić-Petković, Vladislava
dc.contributor.otherDuhaček, Gordana Daša
dc.contributor.otherSavić, Svenka
dc.creatorSedlarević, Maja
dc.date.accessioned2019-09-27T10:52:30Z
dc.date.available2019-09-27T10:52:30Z
dc.date.available2020-07-03T13:50:09Z
dc.date.issued2016-03-11
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145770612718336.pdf?controlNumber=(BISIS)100282&fileName=145770612718336.pdf&id=5068&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11376
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100282&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14577061348931.pdf?controlNumber=(BISIS)100282&fileName=14577061348931.pdf&id=5069&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractCilj istraživanja je da se dokumentuju različiti identiteti profesorki univerziteta koje su otišle iz Srbije u razne akademske sredine u svetu i ostvarile profesionalnu karijeru. Hipoteze su shodno cilju rada: H-1: Prva hipoteza je da su profesorke u akademskoj dijaspori otišle u inostranstvo kako bi uspešno izgradile profesionalnu karijeru u vreme kada u zemlji porekla za to nisu postojali dovoljni uslovi u onim naučnim disciplinama za koje su se one opredelile. H-2: Druga hipoteza je da sve profesorke u akademskoj dijaspori imaju promenljive, višestruke identitete. H-3: Treća hipoteza je da empirijski podaci o životu profesorki u akademskoj dijaspori pomažu da se izgradi strategija saradnje profesorki iz dijaspore sa univerzitetskim centrima ovde. Osnovni i kontrolni korpus za analizu čini 21 životna priča profesorki koje su obrazovanje za karijeru stekle na univerzitetima u Srbiji, a profesionalnu karijeru ostvarile u raznim zemljama Evrope i sveta. Audio zapisi snimljenog razgovora za ukupno 11 profesorki, zabeleženi tokom šest godina (2009-2015), audio zapisom (24 sata) na osnovu polustrukturiranog upitnika, transrkibovani u formu pisanog teksta (256 stranica). Kao kontrolni korpus empirijskih podatka su objavljenih 10 životnih priča profesorki sa Univerzitetu u Novom Sadu (Savić 2015). Osnovni kriterijumi za odbir žena su: da su rođene u Republici Srbiji (gde su provele detinjstvo, deo ili svo obrazovanje), a ostvarile akademsku karijeru u nekoj od zemalja sveta. Podaci pokazuju da su sve profesorke uskladile profesionalni i privatni život i da je jedan hranio drugi u njihovoj uspešnoj karijeri. Za profesionalni rad i za odlazak u zemlje destinacije (prijema) profesorke su imale podršku bračnih partnera, koja je bila neohodna, s obzirom na činjenicu da su sve profesorke u akademskoj dijaspori nailazile na brojne prepreke i izazove od momenta odlaska iz zemlje porekla i tokom građenja karijere (na primer, neke su visoko školovanje ponovile, ili su promenile profesiju ili oblast kojom se bave, a deo je nastavio usavršavanje). Obrazovanje je presudno i za vaspitanje potomstva - vrhunsko obrazovanje u skladu sa željama i afinitetima svoje dece. Jezički identitet profesorki u akademskoj dijaspori povezan je sa profesionalnom orijentacijom više nego sa nacionalnim identitetom. Profesorke su se trudile da njihova deca u dijaspori nauče maternji jezik (jezike) roditelja, iako su deca rođena, ili najveći deo svog života, provode u zemlji destinacije, pa se može govoriti o dva (ili više) maternjih jezika. Najupečatljivija sličnost profesorki UNS i profesorki u akademskoj dijaspori je njihova jednaka želja i volja za obrazovanjem, usavršavanjem i napredovanjem u struci i naučnom radu, bez obzira na cenu i prepreke sa kojima su suočene. Takođe, jednako važna sličnost jeste diskriminacija sa kojom se susreću u građenju svojih karijera, profesorke UNS prilikom napredovanja, a profesorke u akademskoj dijaspori prilikom zaposlenja, bavljenja svojom strukom i, takođe, eventualnog napredovanja. Sve profesorke u akademskoj dijaspori žele profesionalno da sarađuju sa univerzitetima i naučnim (i drugim) institucijama u Srbiji, ali ne postoji sistemsko rešenje za takvu saradnju u sadašnjem trenutku u Srbiji. Ženska iskustva ovde objedinjena svedoče o neiskorišćenim resursima, izostalim u saradnji i angažmanu profesorki iz akademske dijaspore u Srbiji danas. Ona mogu dobro poslužiti za sačinjavanje dugoročne strategije o implementaciji znanja i postignuća akademskih profesorki u domaćem okuženju. Značajno je što se u okviru interdisciplinarnih rodnim studija objedinjuje problematika migracija žena, naročito povezano sa profesijama, jer je izvesno da će migracije biti dugoročna tema u budućnosti cele civilizacije. Postoje programi i predmeti koji se bave visokim obrazovanjem žena u profesijama i na kojima se izvode istraživački projekti na kojima se sakuplja empirijski materijal. Mogućnost primene rezultata: 1. Empirijski podaci o identitetu akademski obrazovanih žena iz dijaspore, od kojih je jedan i rodni, poslužiće u teorijskoj raspravi o odnosu elemenata identiteta u odnosu na rod. 2. Empirijski podaci mogu dobro poslužiti u praksi za predlog strategije za saradnju, eventualni povratak, akademski usmerenih žena iz dijaspore u akademsku elitu u Republici Srbiji (i regionu bivše Jugoslavije). 3. Bogaćenje postojeće baze podataka životnih priča žena u Republici Srbiji iz različitih nacionalnih zajednica koje su svoje živote ostvarile u 20. i 21. veku. Rezultati doktorske disertacije treba da posluže u razvijanju strategije o implementaciji postignuća akademskih žena u domaćem okuženju.sr
dc.description.abstractThe goal of the research is to document different identities of female university professors who left Serbia and went to other academic communities throughout the world, in order to achieve their professional career. Hypothesis of the work: H-1: First hypothesis is that female professors of the academic diaspora have left their countries in order to be able to successfully build their professional careers elsewhere, during times when it was impossible for them to do so in their own countries, due to lack of sufficient conditions which would facilitate their domestic careers. H-2: Second hypothesis is that all professors in the academic diaspora have variable, multiple identities. H-3: Third hypothesis: empirical data on lives of professors within the academic diaspora are helpful in building of the cooperation strategy between the professors from diaspora and domestic university centres. The basic and control group of analysis consists of 21 life stories of female professors who have acquired their career education within Serbian universities, while their professional career was established in different countries in Europe and throughout the world. Audio recordings of 11 professors, made during a period of six years (2009-2015) in a form of conversations according to previously prepared semi-structured questionnaires (24h of audio material), were transcribed to a form of written text (256 pages in total). 10 life stories of University of Novi Sad's female professors were published as a control material (Savic 2015). The basic criteria for the selection of women: they were all born in the Republic of Serbia (where they have spent their childhood and finished some or all of their education), while achieving their career somewhere else in the world, outside Serbia. The data shows that all professors have managed to balance their professional and private life, and it turned out that "one" was facilitating the "other", during their successful career. All professors had support of their spouses for their professional work as well as for relocation to foreign countries. Such support proved to be necessary, since all of them encountered obstacles and challenges within the academic diaspora, from the moment they left their country as well as during their professional career (e.g.: some of them had to repeat/retake their higher education, or to change the profession or area/field of work, while some of them continued with their academic specialization). Education proved crucial for upbringing of their children, too. Top notch education according to desires and affinities of their children. Language identity of the professors within the academic diaspora is more connected to their professional orientation than to their national identities. Professors have tried to teach their children their mother tongue, even though they were born (or have spent the most of their lives) in foreign countries, so it wouold be safe to say that those children have two (or more) languages that they consider as their native. The most striking resemblance between the professors of the Novi Sad University (UNS) and professors in academic diaspora is their equal desire and thrive for education and advancement within their science and field of work, regardless of the cost and obstacles they have encountered, during that journey. Equaly important similarity is the discrimination they have faced during their careers. UNS professors have faced discrimination on their scientific path and advancement, while academic diaspora professors have faced it regarding their employment, their field of expertise and possible advancement, as well. All professors from academic diaspora are willing to cooperate with universities and other scientific institutions in Serbia, but the lack of systematic solutions for such cooperation in Serbia at this point is preventing them to do so. Female experiences encompassed here, are witnessing the unused resources, which are missing when it comes to cooperation and engagement of academic diaspora professors in Serbia today. They can serve as a starting point for making a longterm strategy on implementation of knowledge and achievements of female academic professors in domestic surroundings. It is significant that the issue of female migration, especially when it is connected to their work and profession, is intertwined within the interdisciplinary gender studies, since it is certain that migrations will be a longterm subject in the future of the whole civilisation. There are programs and courses dealing with higher education of women, collecting empirical material during research projects. Possibilities for application of results: 1. Empirical data on identitiy of academically educated women from diaspora (gender being one of them) will serve during theoretical discussions on relationship of the elements of identity and gender. 2.Empirical data have practical significance, as they may serve as a proposition and starting point of the cooperation strategy, as well as for the possible return of the female academic experts from the diaspora back to academic elite of Serbia (and the Ex-YU region). 3. Enrichment of the existing data base of life stories of women from the Republic of Serbia, members of different national communities, who have accomplished their lives in the 20th and 21st century. The results of the PhD thesis should serve the development of a strategy on implementation of academic women's achievements, in domestic surroundings.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectdijasporasr
dc.subjectDiasporaen
dc.subjectmigrationsen
dc.subjectprofessorsen
dc.subjectgenderen
dc.subjectuniversityen
dc.subjectwomenen
dc.subjectlife storiesen
dc.subjectmigracijesr
dc.subjectprofesorkesr
dc.subjectrodsr
dc.subjectuniverzitetsr
dc.subjectženesr
dc.subjectživotna pričasr
dc.titleDiskursi o rodu, identitetu i profesiji: životne priče žena iz Srbije u akademskoj dijasporisr
dc.title.alternativeDiscourse on gender, identity and profession: life stories of women from Serbia in academic diasporaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39614/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39613/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39613/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39614/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11376


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record