Show simple item record

The Effects of Experimental Treatment on Development of Girls' Speed Endurance

dc.contributor.advisorMihajlović, Ilona
dc.contributor.otherMadić, Dejan
dc.contributor.otherStefanović, Đorđe
dc.contributor.otherMihajlović, Ilona
dc.creatorŠolaja, Milan
dc.date.accessioned2019-09-27T10:50:10Z
dc.date.available2019-09-27T10:50:10Z
dc.date.available2020-07-03T13:57:58Z
dc.date.issued2016-09-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11344
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146599325627957.pdf?controlNumber=(BISIS)101237&fileName=146599325627957.pdf&id=6024&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101237&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146599326194183.pdf?controlNumber=(BISIS)101237&fileName=146599326194183.pdf&id=6025&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU našoj zemlji je malo objavljenih istraživanja iz oblasti kako brzinske izdržljivosti kod devojčica, tako i eksperimentalnih tretmana koji bi doveli do povećanja ove motoričke sposobnosti. U samoj atletici ova tema nije dovoljno istraživana s’ obzirom da je veoma puno prisutna u praksi. Osnovni cilj studije bio je da se utvrdi efekat eksperimentalnog tretmana na brzinsku izdržljivost devojčica. Uzorak ispitanika ovog istraživanja činilo je 100 devojčica, uzrasta između 13 i 15 godina iz  Novog Sada, koje su uključene u trenažni proces u sportskim klubovima. Uzorak ispitanika je bio podeljen na eksperimentalnu grupu, koju je činilo 50 devojčica i koja je realizovala eksperimentalni plan i program i kontrolnu grupu, sa takođe, 50 devojčica, koja je realizovala treninge po programu Evropske atletske federacije “Kid’s athletics”, u trajanju od 15 nedelja. Testirane su razlike u antropološkim karakteristikama i u motoričkim sposobnostima, koje su se ogledale u efikasnosti primenjenog eksperimentalnog tretmana grupa. U istraživanju je primenjeno 18 varijabli: 6 antropometrijskih, 10 motoričkih i 2 varijable za procenu specifičnih motoričkih sposobnosti. Razlike u antropološkim karakteristikama, motoričkim sposobnostima i brzinskoj izdržljivosti između eksperimentalne i kontrolne grupe analizirane su multivarijatnom analizom varijanse, univarijatnom analizom varijanse i diskriminativnom analizom, dok su sami efekti eksperimentalnog tretmana utvrđeni na osnovu multivarijatne analize kovarijanse. Program rada eksperimentalne i kontrolne grupe realizovan je u okviru redovnih treninga u sportskim klubovima. Trenažni plan i program je sprovođen tri puna nedeljno, za obe testirane grupe. Eksperimentalna grupa je realizovala trenažne jedinice po modelovanom eksperimentalnom tretmanu, koji je sačinjen u skladu sa osnovnim principima trenažnog procesa i periodizacijom istog, i na osnovu bogatog višegodišnjeg iskustva autora i adekvatne literature najboljih svetskih autora aktuelne oblasti. Kontrolna grupa je realizovala trenažne jedinice po programu Evropske atletske federacije “Kid’s athletics”. Dobijeni rezutati u pogledu antropometrijskih karakteristika ukazuju da je primenjeni eksperimentalni tretman uticao na postojanje statistički značajnih razlika u sistemu pojedinih primenjenih antropometrijskih varijabli. U prostoru motoričkih sposobnosti takođe su utvrđene statistički značajne razlike između grupa nakon primenjenih različitih tretmana. Kada su u pitanju specifične motoričke sposobnosti, odnosno varijable za procenu brzinske izdržljivosti devojčica, analiza kovarijanse je takođe ukazala na statističku značajnost razlika u sistemu primenjenih varijabli. Eksperimentalna grupa je statistički značajno napredovala u obe varijable kojima je testirana brzinska izdržljivost devojčica. Osnovni cilj studije bio je da se utvrdi efekat eksperimentalnog tretmana na brzinsku izdržljivost devojčica, a rezultati univarijantne analize kovarijanse i multivarijatne analize kovarijanse su potvrdili statistički značajnu razliku u korist eksperimentalne grupe. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je predloženi eksperimentalni tretman u eksperimentalnoj grupi doprineo značajnim razlikama u brzinskoj izdržljivosti. Rezultati koji su dobijeni u finalnom merenju i upoređivanjem motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe, potvrdili su dosadašnja naučna i teorijska znanja, da prostor specifične izdržljivosti u brzini egzistira kao posebna sposobnost na koju se adekvatnim tretmanom može pozitivno uticati i doći do napretka koji je statistički značajan. Značaj ove studije je u direktnoj i neposrednoj primeni, ovog tretmana, gde se bolji rezultati postižu usmeravanjem tretmana na ciljane distance koje su po strukturi i vremenskom trajanju slične onim koje su testirane kao kriterijske varijable.sr
dc.description.abstractThere is little published research in our country in girls’ speed endurance and experimental treatments which would  increase this motor ability. This issue is not sufficiently investigated in the athletics, despite the fact that it is very much present in practice. The main objective of the study was to determine the effect of experimental treatment on girls’ speed endurance. The sample of this study consisted of 100 girls, aged between 13 and 15 years old, from Novi Sad, who are involved in the training process in sports clubs. The sample was divided into an experimental group, which consisted of 50 girls and implemented experimental plan and program and the control group with 50 girls as well, which  conducted trainings according to the program of the European Association of Athletics Federations' “Kid's athletics”, in a  15 weeks period. The differences in the anthropological characteristics and motor skills were tested, which were reflected in the efficiency of the applied experimental treatment of the groups. 18 variables were  applied in the study: 6 anthropometric, 10 motor variables and 2 motor variables for assessment of specific motor abilities. Differences in anthropological characteristics, motor skills and speed endurance between the experimental and control groups were analyzed by multivariate analysis of variance, univariate analysis of variance and discriminant analysis, while the actual effects of the experimental treatment were determined on the basis of multivariate analysis of covariance. The working program of the experimental and control groups was carried out in the framework of regular training in sports clubs. The training plan and program was executed three times per week, for both tested groups. The experimental group has implemented the training units by modeled experimental treatment, which is made in accordance with the basic principles of the training process and its periodization, and based on author's extensive experience and adequate literature of the world's best authors of the current field. The control group  implemented the training units of the program of the European Athletics Federation "Kid's athletics." The obtained results of anthropometric characteristics indicate that the applied experimental treatment influenced the existence of statistically significant differences in the system of individual anthropometric variables which were applied. Statistically significant differences were determined between groups in the area of motor abilities, after applaying different treatments. As to the specific motor skills, variables for evaluation of girls' speed endurance, covariance analysis also indicated statistically significant differences in the system of applied variables. The experimental group significantly progressed in both variables by which  girls' speed endurance had been tested. The main objective of the study was to determine the effect of experimental treatment on girls' speed endurance, and the results of the univariate analysis of covariance and multivariate analysis of covariance confirmed a statistically significant difference in favor of the experimental group. Based on these results, it can be concluded that the proposed experimental treatment in an experimental group contributed to the significant differences in the speed endurance. The final measuring results obtained by comparison of  motor abilities between the experimental and control group, confirmed the recent scientific and theoretical knowledge that specific endurance space in speed exists as a special skill on which the appropriate treatment can positively influence and the statistically significant progress can be reached. The significance of this study is in a direct and immediate application of this treatment, where better results are achieved by focusing the treatment on the target distances which are similar by the structure and duration to those that have been tested as a criterion variable.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectBrzinasr
dc.subjectSpeeden
dc.subjectbrzinska izdržljivostsr
dc.subjectstarije školski uzrastsr
dc.subjectdevojčicesr
dc.subjectSpeed Enduranceen
dc.subjectOlder School Ageen
dc.subjectGirlsen
dc.titleEfekti eksperimentalnog tretmana na razvoj brzinske izdržljivosti kod devojčicasr
dc.title.alternativeThe Effects of Experimental Treatment on Development of Girls' Speed Enduranceen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41231/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41232/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record