Show simple item record

Proticajni režim velikih voda Dunava, Save, Tise i Drave u Panonskom basenu

dc.contributor.advisorDolinaj, Dragan
dc.contributor.otherPavić, Dragoslav
dc.contributor.otherDolinaj, Dragan
dc.contributor.otherUrošev, Marko
dc.creatorЛешчешен, Игор
dc.date.accessioned2019-09-09T13:30:33Z
dc.date.available2019-09-09T13:30:33Z
dc.date.available2020-07-03T13:39:35Z
dc.date.issued2019-08-27
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155739982144560.pdf?controlNumber=(BISIS)110670&fileName=155739982144560.pdf&id=12846&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11307
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110670&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155739986412665.pdf?controlNumber=(BISIS)110670&fileName=155739986412665.pdf&id=12847&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urinull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155739986412665.pdf?controlNumber=(BISIS)110670&fileName=155739986412665.pdf&id=12847
dc.description.abstractВелике воде су сложена појава како у погледу фактора који је изазивају, тако и у  погледу  њеног  утицаја  на  екосистем  и друштво.  У  дисертацији  је  приказана предност  анализе  великих  вода,  са  две променљиве  (запремине  и  трајање),  у односу  на  уобичајену  анализу  са  једном вредношћу  (најчешће  максимални годишњи  протицај).  Резултати  добијени статистичком анализом великих вода, које су издвојене методом  прага су показали да имају већу применљивост у водопривреди него  методе  које  користе  стандардне вредности,  јер  дају  конкретне  вредности могућих  количина  воде  (запремине великих вода)  Метода прага је примењена на  22  станица  на  четири  највеће  реке Панонског  басена  (Дунав,  Сава,  Тиса  и Драва) за период 1964-2013. година што до сад  представља  највећи  узорак  на  овако великом  географском  подручју.  Као  праг за  издвајање  великих  вода  узета  је вредност  Q10,  јер  је  циљ  био  анализа просторних  и  временских  карактеристика екстремних    великих вода у највећих река Панонског басена. Избор прага утицао је и на  избор  методе  годишњих  максимума  за статистичку  анализу  карактеристика великих  вода.  За  одређивање  параметра  теоријских  расподела  коришћени  су  L-моменти  који  дају  поузданије  оцене параметара  од  обичних  момената.  У досадашњим  радовима,  који  су анализирали  карактеристике  великих  вода методом  годишњих  максимума,  функција расподеле  се  унапред  одабирала,  а  не  на основу  тестова  сагласности  и  провере графика вероватноће, као што је урађено у овој  дисертацији.  За  проверу  сагласности годишњег максимума запремина и трајања коришћени  су  тестови  Колмогоров-Смирнов  и  Крамер  –Мизес,  на  основу којих су изабране меродавне расподеле за прорачун  великих  вода  различитих повратних  периода  на  станицама,  и обрнуто.  Помоћу  L-момент  дијаграма  (LCs/L-Ck)  утврђена  је  хомогеност  региона, у  овом  случају  Панонског  басена,  као  иизабрана  регионална  расподела  (LN)  за запремине и трајање велике воде.  Кластер анализа коришћена  је као друга метода за издвајање  хомогених  региона.  На  основу ове  анализе  у  Панонском  басену  су издвојена  три  региона  која  имају  исте карактеистике.sr
dc.description.abstractVelike vode su složena pojava kako u pogledu faktora koji je izazivaju, tako i u  pogledu  njenog  uticaja  na  ekosistem  i društvo.  U  disertaciji  je  prikazana prednost  analize  velikih  voda,  sa  dve promenljive  (zapremine  i  trajanje),  u odnosu  na  uobičajenu  analizu  sa  jednom vrednošću  (najčešće  maksimalni godišnji  proticaj).  Rezultati  dobijeni statističkom analizom velikih voda, koje su izdvojene metodom  praga su pokazali da imaju veću primenljivost u vodoprivredi nego  metode  koje  koriste  standardne vrednosti,  jer  daju  konkretne  vrednosti mogućih  količina  vode  (zapremine velikih voda)  Metoda praga je primenjena na  22  stanica  na  četiri  najveće  reke Panonskog  basena  (Dunav,  Sava,  Tisa  i Drava) za period 1964-2013. godina što do sad  predstavlja  najveći  uzorak  na  ovako velikom  geografskom  području.  Kao  prag za  izdvajanje  velikih  voda  uzeta  je vrednost  Q10,  jer  je  cilj  bio  analiza prostornih  i  vremenskih  karakteristika ekstremnih    velikih voda u najvećih reka Panonskog basena. Izbor praga uticao je i na  izbor  metode  godišnjih  maksimuma  za statističku  analizu  karakteristika velikih  voda.  Za  određivanje  parametra  teorijskih  raspodela  korišćeni  su  L-momenti  koji  daju  pouzdanije  ocene parametara  od  običnih  momenata.  U dosadašnjim  radovima,  koji  su analizirali  karakteristike  velikih  voda metodom  godišnjih  maksimuma,  funkcija raspodele  se  unapred  odabirala,  a  ne  na osnovu  testova  saglasnosti  i  provere grafika verovatnoće, kao što je urađeno u ovoj  disertaciji.  Za  proveru  saglasnosti godišnjeg maksimuma zapremina i trajanja korišćeni  su  testovi  Kolmogorov-Smirnov  i  Kramer  –Mizes,  na  osnovu kojih su izabrane merodavne raspodele za proračun  velikih  voda  različitih povratnih  perioda  na  stanicama,  i obrnuto.  Pomoću  L-moment  dijagrama  (LCs/L-Ck)  utvrđena  je  homogenost  regiona, u  ovom  slučaju  Panonskog  basena,  kao  iizabrana  regionalna  raspodela  (LN)  za zapremine i trajanje velike vode.  Klaster analiza korišćena  je kao druga metoda za izdvajanje  homogenih  regiona.  Na  osnovu ove  analize  u  Panonskom  basenu  su izdvojena  tri  regiona  koja  imaju  iste karakteistike.sr
dc.description.abstractHigh  waters  are  a  complex phenomenon  both  in  terms  of  the  factors  that cause it, as well as in terms of its impact on the ecosystem  and  society.  This  dissertation presents  the  advantage  of  analyzing  high waters  with  two  variables  (volumes  and duration), compared to the usual analysis with one  value  (usually  the   maximum  annual discharge).  The  results  obtained  by  the statistical  analysis  of  high  waters,  which  are defined  by  the  threshold  method,  have  shown that  they  have  greater  applicability  in  water management  than  methods  that  use  standard values  because  they  give  concrete  values  of possible  water  quantities  (volume  of  highwaters).  The  threshold  method  was  applied  to 22 stations on the four largest rivers Pannonian Basin  (Danube,  Sava,  Tisa  and  Drava)  for the period  1964-2013.  This  represents  the  largest sample  in  such  a  large  geographical  area.  The value  of  Q10  was  taken  as  the  threshold  for defining  the  high  waters,  as  the  aim  was  to analyze the spatial and  temporal   characteristics of extreme  high waters  in the  largest rivers of the  Pannonian  Basin.  The  threshold  selection also  influenced  the  selection  of  the  annual maximum method for statistical analysis of the characteristics of high waters. L-moments were used  to  determine  the  parameter  of  the theoretical  distributions,  which  give  more reliable  estimates  of  parameters  than  ordinary moments.  In  the  previous  researches,  which analyzed  the  characteristics  of  high  waters  by the  method  of  annual  maximums,  the distribution  function  was  selected  in  advance, and  not  on  the  basis  of  tests  of  approval  and check  of  probability  graphs,  as  is  done  in  this dissertation. In order to  check the goodness-offit  tests  of  annual  maximum   volumes  and duration,  the  tests  Kolmogorov-Smirnov  and Kramer-Mizes  were  used,  and  based  on  their results  representative  distribution  was  chosen for  calculation  of  different  return  periods  of high waters on the stations, and vice versa.  The L-moment  diagram  (L-Cs/L-Ck)  determined the homogeneity   of the region, in this case the Pannonian  basin.  L-moments  were  used  for selection  of  regional  distribution  (LN)  forvolumes  and  duration  of  high  waters.  Cluster analysis  was  used  as  the  second  method  for separating homogeneous regions.  Based on this analysis  in the Pannonian  Basin, three regions have  been  identified  that  have  the  same hydrological characteristics.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectВелике водеsr
dc.subjectVelike vodesr
dc.subjectHigh watersen
dc.subjectMetoda godišnjih maksimumasr
dc.subjectStatistička analizasr
dc.subjectDunavsr
dc.subjectPanonski basensr
dc.subjectМетода годишњих максимумаsr
dc.subjectСтатистичка анализаsr
dc.subjectДунавsr
dc.subjectПанонски басенsr
dc.subjectAnnual maximum methoden
dc.subjectStatistical analysisen
dc.subjectDanubeen
dc.subjectPannonian basinen
dc.titleПротицајни режим великих вода Дунава, Саве, Тисе и Драве у Панонском басенуsr
dc.title.alternativeProticajni režim velikih voda Dunava, Save, Tise i Drave u Panonskom basenusr
dc.title.alternativeDischarge regime of high waters of Danube, Sava, Tisa and Drava in Panonnian basinen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37164/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37165/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37164/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37165/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11307


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record