Show simple item record

Održivost proizvodnih i zdravstvenih rezultata mlečnih krava u periodu laktacije u okviru farm menadžmenta

dc.contributor.advisorPuvača, Nikola
dc.contributor.advisorLjubojević-Pelić, Dragana
dc.contributor.otherProdanović, Radivoj
dc.contributor.otherPuvača, Nikola
dc.contributor.otherLjubojević-Pelić, Dragana
dc.creatorОбућински, Дејан
dc.date.accessioned2019-09-09T12:37:22Z
dc.date.available2019-09-09T12:37:22Z
dc.date.available2020-07-03T18:19:59Z
dc.date.issued2019-07-19
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija156025615781835.pdf?controlNumber=(BISIS)110760&fileName=156025615781835.pdf&id=12978&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11300
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110760&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije156025616022785.pdf?controlNumber=(BISIS)110760&fileName=156025616022785.pdf&id=12979&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПримена менаџмента у пољу узгоја млечних крава, односно, производњи млека је од стратешког значаја за одрживи развој сточарства, млекарства и уопште производњи млечних производа на домаћем и међународном тржишту. Развој менаџмента као и глобалне друштвене промене су под утицајем низа фактора. Основни фактор са израженим интензитетом, поред природног, јесте развој свих научних дисциплина, технике и технологије као и информационих система. Узимајући у обзир наведени низ фактора од којих достигнути степен развоја науке покрива све, може се закључити да је дошло и до промена у стварању и одабиру расе млечних говеда као и финалној производњи млека. Наведени степен је допринео идентификацији и мерењу степена стреса као и одговору на стрес и утицај на статус код крава током лактације. Менаџмент, односно одређивање профила липида у крви и оксидативног статуса представља користан алат за приказ утицаја страних хемијских супстанци на производњу млечних крава. Предмет истраживања је примена менаџмента у постизању одрживости производних и здравствених резултата млечних крава у периоду лактације. Ставља се акценат на анализу теоријских и аналитичких информација, фарм менаџмента, принципе, правила и законитости узгоја млечних говеда, максимизацију производње ослањајући се на етику као и примарни циљ сваког производног, односно пословног субјекта, максимизацију профита. Максимизација перформанси менаџмента млечних крава, у овом случају се базира на три постулата и њихову комплементарност, односно синтезу производних, економских и социјалних критеријума. Последњи критеријум обухвата и добробит млечних крава што подразумева утицај свих фактора, природних, људских, хемијских итд., као и њихов стајски смештај. Најзначајнији фактори који утичу на потрошњу млека и млечних производа представља доходак потрошача и финална цена. Да би се тај фактор превазишао и предупредио потребно је превазићи проблем количине производње млека. У предиспозиције успешног одговора спада превасходно избор за узгој и производњу, првенствено у овом случају, Холштајн Фризијске или Сименталске расе говеда. Правилан избор условљен је економским и осталим факторима. Избор доводи до профитабилног корака, односно узрочно последичног модела са позитивним економским резултатима. Прихватањем решавања опште познатог проблема код нас, мора се приступити мултидисциплинарно, применом више дисциплина: Менаџмента, агрономије, економије, технологије, инжењерског менаџмента, као и савремене биотехнологије. Резултат таквог приступа је развој производње млека и млечних производа, говедарства и сточарства у целини, прехрамбена стабилност, елиминација социјалних питања, максимизација профита и развој привреде Републике Србије. Прегледом доступне научне и стручне литературе у области производних и здравствених аспеката млечних крава у периоду лактације указано је на то да је проблематика актуелна и отворена. У пракси није довољно примењен мултидисциплинарни прилаз иако је ниво науке свих дисциплина изражен. Наиме, развој свих дисциплина је подржан универзалном применом функција менаџмента. Последњих година, дошло је до развоја фарм менаџмента, односно, управљања пољопривредним газдинством као предиспозиције одговора на садашње услове пословања и уопште пословног опстанка. Ослањајући се на тренутну слику стања пољопривреде и сточарства на територији Републике Србије, да се закључити да је потребно планирати, организовати, спровести и контролисати све пословне промене и подухвате са што нижим степеном инвестиција. Таква пословна политика је изазвана падом популарности (економске) села и смањеном понудом радне снаге, између осталог. Није више као пре, популарна сарадња и удруживање на нивоу задруга или других правних субјеката што, такође прилично угрожава опстанак уситњених пољопривредних газдинстава. Такође, у последњој деценији, цена млека у продавницама је повећана а реални доходак по становнику смањен. Прихватање менаџмента као пратеће, комплементарне дисциплине у примени и развоју целокупних достигнућа омогућава проширење реално постигнутих резултата као и потенцијалних могућности његовом применом. Фарм менаџментом се добија оправдана слика узрочно последичних веза као и достизање најефикаснијег модела производње млека који обухвата количину и квалитет заснован на принципима добробити крава. Управљање и одређивање липидног профила крви и оксидативног статуса је веома корисно средство за показивање утицаја хемијских супстанци на производњу млечних крава. Истраживање различитих биомаркера оксидативног стреса повезаног с различитим проблемима у производњи млечних крава представљају врло важно питање. Даље, циљ истраживања је био да се испитају различити биолошки маркери код две расе крава Холштајн Фризијске и Сименталске, у различитим фазама лактације. Укупно 60 крава Холштајн Фризијске и Сименталске расе подељено је у два третмана (HF и S) који су даље подељени у три групе. Групе сваке расе крава биле су подељене у три фазе у раној лактацији од 32-75 дана (HF1 и S1), максимална лактација 80-165 дана (HF2 и S2) и ниска лактација од 175 дана надаље (HF3 и S3). Током огледа утврђена је укупна производња млека и проценат млечне масти и протеина. Узорци крви су узети из југуларне вене сваке краве, док је серум сакупљен без антикоагуланта и складиштен на -20 °C у малим аликвотима за даље анализе. Серум је затим анализиран на триглицериде, холестерол, HDL, LDL, AST, ALT, GGT, укупни антиоксидативни статус (TAS), укупни оксидативни статус (TOS), MDA, SOD, каталазе и параоксоназе (PON1). Значајно (P<0,05) су се показале високе вредности холестерола, TOS-а и SOD-а у периоду максималне лактације код свих крава. Периодично опадање од ране лактације до ниске лактације уочено је у вредностима триглицерида, ALT, док је MDA постемено расла из исте фазе код свих крава, док су LDL и каталаза показале неправилан распон варијација у различитим фазама лактације између свих група крава. Холштај Фризијска раса је показала значајно високе вредности ALT и PON1, док су вредности HDL, TAS и TOS биле ниже код Сименталске расе крава. Показујући знакове оксидативног стреса, закључено је да метаболички напори крава током врхунца лактације утичу на испитиване параметре. Поремећај у уносу хране и пораст метаболичких процеса подижу оксидативни стрес код крава, нарочито током врхунца лактације који се може одредити праћењем промена у крви. Резултати истраживања показали су да је Холштајн Фризијска раса крава била под већим оксидативним стресом у различитим фазама лактације у односу на Сименталску расу крава.sr
dc.description.abstractPrimena menadžmenta u polju uzgoja mlečnih krava, odnosno, proizvodnji mleka je od strateškog značaja za održivi razvoj stočarstva, mlekarstva i uopšte proizvodnji mlečnih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu. Razvoj menadžmenta kao i globalne društvene promene su pod uticajem niza faktora. Osnovni faktor sa izraženim intenzitetom, pored prirodnog, jeste razvoj svih naučnih disciplina, tehnike i tehnologije kao i informacionih sistema. Uzimajući u obzir navedeni niz faktora od kojih dostignuti stepen razvoja nauke pokriva sve, može se zaključiti da je došlo i do promena u stvaranju i odabiru rase mlečnih goveda kao i finalnoj proizvodnji mleka. Navedeni stepen je doprineo identifikaciji i merenju stepena stresa kao i odgovoru na stres i uticaj na status kod krava tokom laktacije. Menadžment, odnosno određivanje profila lipida u krvi i oksidativnog statusa predstavlja koristan alat za prikaz uticaja stranih hemijskih supstanci na proizvodnju mlečnih krava. Predmet istraživanja je primena menadžmenta u postizanju održivosti proizvodnih i zdravstvenih rezultata mlečnih krava u periodu laktacije. Stavlja se akcenat na analizu teorijskih i analitičkih informacija, farm menadžmenta, principe, pravila i zakonitosti uzgoja mlečnih goveda, maksimizaciju proizvodnje oslanjajući se na etiku kao i primarni cilj svakog proizvodnog, odnosno poslovnog subjekta, maksimizaciju profita. Maksimizacija performansi menadžmenta mlečnih krava, u ovom slučaju se bazira na tri postulata i njihovu komplementarnost, odnosno sintezu proizvodnih, ekonomskih i socijalnih kriterijuma. Poslednji kriterijum obuhvata i dobrobit mlečnih krava što podrazumeva uticaj svih faktora, prirodnih, ljudskih, hemijskih itd., kao i njihov stajski smeštaj. Najznačajniji faktori koji utiču na potrošnju mleka i mlečnih proizvoda predstavlja dohodak potrošača i finalna cena. Da bi se taj faktor prevazišao i predupredio potrebno je prevazići problem količine proizvodnje mleka. U predispozicije uspešnog odgovora spada prevashodno izbor za uzgoj i proizvodnju, prvenstveno u ovom slučaju, Holštajn Frizijske ili Simentalske rase goveda. Pravilan izbor uslovljen je ekonomskim i ostalim faktorima. Izbor dovodi do profitabilnog koraka, odnosno uzročno posledičnog modela sa pozitivnim ekonomskim rezultatima. Prihvatanjem rešavanja opšte poznatog problema kod nas, mora se pristupiti multidisciplinarno, primenom više disciplina: Menadžmenta, agronomije, ekonomije, tehnologije, inženjerskog menadžmenta, kao i savremene biotehnologije. Rezultat takvog pristupa je razvoj proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda, govedarstva i stočarstva u celini, prehrambena stabilnost, eliminacija socijalnih pitanja, maksimizacija profita i razvoj privrede Republike Srbije. Pregledom dostupne naučne i stručne literature u oblasti proizvodnih i zdravstvenih aspekata mlečnih krava u periodu laktacije ukazano je na to da je problematika aktuelna i otvorena. U praksi nije dovoljno primenjen multidisciplinarni prilaz iako je nivo nauke svih disciplina izražen. Naime, razvoj svih disciplina je podržan univerzalnom primenom funkcija menadžmenta. Poslednjih godina, došlo je do razvoja farm menadžmenta, odnosno, upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom kao predispozicije odgovora na sadašnje uslove poslovanja i uopšte poslovnog opstanka. Oslanjajući se na trenutnu sliku stanja poljoprivrede i stočarstva na teritoriji Republike Srbije, da se zaključiti da je potrebno planirati, organizovati, sprovesti i kontrolisati sve poslovne promene i poduhvate sa što nižim stepenom investicija. Takva poslovna politika je izazvana padom popularnosti (ekonomske) sela i smanjenom ponudom radne snage, između ostalog. Nije više kao pre, popularna saradnja i udruživanje na nivou zadruga ili drugih pravnih subjekata što, takođe prilično ugrožava opstanak usitnjenih poljoprivrednih gazdinstava. Takođe, u poslednjoj deceniji, cena mleka u prodavnicama je povećana a realni dohodak po stanovniku smanjen. Prihvatanje menadžmenta kao prateće, komplementarne discipline u primeni i razvoju celokupnih dostignuća omogućava proširenje realno postignutih rezultata kao i potencijalnih mogućnosti njegovom primenom. Farm menadžmentom se dobija opravdana slika uzročno posledičnih veza kao i dostizanje najefikasnijeg modela proizvodnje mleka koji obuhvata količinu i kvalitet zasnovan na principima dobrobiti krava. Upravljanje i određivanje lipidnog profila krvi i oksidativnog statusa je veoma korisno sredstvo za pokazivanje uticaja hemijskih supstanci na proizvodnju mlečnih krava. Istraživanje različitih biomarkera oksidativnog stresa povezanog s različitim problemima u proizvodnji mlečnih krava predstavljaju vrlo važno pitanje. Dalje, cilj istraživanja je bio da se ispitaju različiti biološki markeri kod dve rase krava Holštajn Frizijske i Simentalske, u različitim fazama laktacije. Ukupno 60 krava Holštajn Frizijske i Simentalske rase podeljeno je u dva tretmana (HF i S) koji su dalje podeljeni u tri grupe. Grupe svake rase krava bile su podeljene u tri faze u ranoj laktaciji od 32-75 dana (HF1 i S1), maksimalna laktacija 80-165 dana (HF2 i S2) i niska laktacija od 175 dana nadalje (HF3 i S3). Tokom ogleda utvrđena je ukupna proizvodnja mleka i procenat mlečne masti i proteina. Uzorci krvi su uzeti iz jugularne vene svake krave, dok je serum sakupljen bez antikoagulanta i skladišten na -20 °C u malim alikvotima za dalje analize. Serum je zatim analiziran na trigliceride, holesterol, HDL, LDL, AST, ALT, GGT, ukupni antioksidativni status (TAS), ukupni oksidativni status (TOS), MDA, SOD, katalaze i paraoksonaze (PON1). Značajno (P<0,05) su se pokazale visoke vrednosti holesterola, TOS-a i SOD-a u periodu maksimalne laktacije kod svih krava. Periodično opadanje od rane laktacije do niske laktacije uočeno je u vrednostima triglicerida, ALT, dok je MDA postemeno rasla iz iste faze kod svih krava, dok su LDL i katalaza pokazale nepravilan raspon varijacija u različitim fazama laktacije između svih grupa krava. Holštaj Frizijska rasa je pokazala značajno visoke vrednosti ALT i PON1, dok su vrednosti HDL, TAS i TOS bile niže kod Simentalske rase krava. Pokazujući znakove oksidativnog stresa, zaključeno je da metabolički napori krava tokom vrhunca laktacije utiču na ispitivane parametre. Poremećaj u unosu hrane i porast metaboličkih procesa podižu oksidativni stres kod krava, naročito tokom vrhunca laktacije koji se može odrediti praćenjem promena u krvi. Rezultati istraživanja pokazali su da je Holštajn Frizijska rasa krava bila pod većim oksidativnim stresom u različitim fazama laktacije u odnosu na Simentalsku rasu krava.sr
dc.description.abstractThe application of management in the field of dairy cows production, that is, milk production is of strategic importance for the sustainable development of livestock breeding, dairy farming and in general dairy products production on the domestic and international market. The development of management as well as global social change are under the influence of a number of factors. The basic factor with the expressed intensity, besides the natural, is the development of all scientific disciplines, techniques and technology as well as information systems. Taking into consideration the stated set of factors from which the achieved level of development of science covers everything, one can conclude that there has been a change in the creation and selection of breeds of dairy cattle, as well as the final production of milk. This degree contributed to the identification and measurement of stress levels as well as the response to stress and the impact on cow status during lactation. Management, that is, determining the lipid profile in the blood and oxidative status, is a useful tool to show the influence of foreign chemicals on dairy cows production. The subject of the research is the application of management in achieving the sustainability of production and health results of dairy cows in the period of lactation. The emphasis is placed on the analysis of theoretical and analytical information, farm management, principles, rules and legality of breeding cattle breeding, maximization of production based on ethics as well as the primary goal of each production or business entity, maximization of profit. The maximization of the performance of the management of dairy cows, in this case, is based on three postulates and their complementarity, that is, the synthesis of production, economic and social criteria. The latest criterion includes the well-being of dairy cows, which implies the influence of all factors, natural, human, chemical, etc., as well as their housing accommodation. The most important factors that influence the consumption of milk and dairy products is consumer income and the final price. To overcome this factor and to prevent it, it is necessary to overcome the problem of the quantity of milk production. The predisposition of a successful answer is primarily the choice for breeding and production, primarily in this case, the Holstein Friesian or Simmental breeds of cattle. The right choice is conditioned by economic and other factors. The choice leads to a profitable step, or a causal consequence model with positive economic results. By accepting the solution of a commonly known problem in our country, one must approach multidisciplinary, using several disciplines: Management, agronomy, economics, technology, engineering management, and modern biotechnology. The result of such an approach is the development of milk and dairy products, cattle breeding and cattle breeding in general, food stability, elimination of social issues, maximization of profits and development of the economy of the Republic of Serbia. By reviewing available scientific and professional literature in the field of production and health aspects of dairy cows during the lactation period, it has been pointed out that the issues are current and open. In practice, a multidisciplinary approach is not sufficiently applied, although the level of science of all disciplines is expressed. Namely, the development of all disciplines is supported by the universal application of management functions. In recent years, there has been development of farm management, that is, management of agricultural holdings as a predisposition of the response to the current conditions of business and in general of business survival. Relying on the current picture of the state of agriculture and livestock in the territory of the Republic of Serbia, to conclude that it is necessary to plan, organize, implement and control all business changes and ventures with a lower level of investment. Such a business policy is caused by a decline in the popularity of (economic) villages and a reduced labor supply, among other things. It is no longer like a popular collaboration and association at the level of cooperatives or other legal entities, which also significantly endangers the survival of fragmented agricultural holdings. Also, in the last decade, the price of milk in stores has increased and real income per capita has been reduced. Acceptance of management as an accompanying, complementary discipline in the application and development of all achievements enables the expansion of the realistic results achieved and the potential possibilities for its implementation. Farm management provides a justified picture of causally related links as well as achieving the most efficient milk production model that includes quantity and quality based on the principles of cow welfare. The management and determination of lipid blood profile and oxidative status is a very useful tool for showing the effect of chemical substances on dairy cows production. The research of various biomarkers of oxidative stress associated with various problems in dairy cow production is a very important issue. Managing and determination of the blood lipid profile and oxidative status are useful tool to show the influence of foreign chemical substances on production of dairy cows. Investigation of various biomarkers of oxidative stress related to various problems in the production dairy cows presents a very important issue. The aim of this research was to investigate different biological markers in two different breeds of dairy cows – the Holstein Friesian and the Simmental, during different stages of lactation. The total of 60 Holstein Friesian and Simmental cows were divided into two treatments (HF and S) which was further divided into three groups each, respectively. Lactating groups of each cow breed was divided into three stages at early lactation of 32-75 days (HF1 and S1), peak lactation of 80-165 days (HF2 and S2) and low lactation of 175 days onward (HF3 and S3). During the research the total milk production and the percentage of milk fat and protein were determined. Blood samples were collected from jugular vein of each cow, the serum was harvested without anticoagulant and stored at -20 °C in small aliquots till further analysis. Serum was then analyzed for triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, AST, ALT, GGT, the total antioxidant status (TAS), the total oxidant status (TOS), MDA, SOD, catalase and paraoxonase (PON1). Significantly (P<0.05) higher values of cholesterol, TOS and SOD at peak lactation stage was observed in all cows. A gradual decline from early lactation to low lactation was observed in the values of triglycerides and ALT, while MDA gradually increased from the same stage in all cows. The values of LDL and catalase showed an irregular pattern of variations in various lactation stages among all groups. The Holstein Friesian breed showed significantly higher values of ALT and PON1, while values of HDL, TAS and TOS were the lowest in Simmental group (P<0.05). By measuring the signs of oxidative stress, it was concluded that metabolic efforts of cows during the peak of lactation affected the investigated parameters. Disturbance in feed intake and rise in metabolic processes lift up oxidative stress in cows, especially during the peak of lactation, which might be determined by monitoring blood alterations. Results of present study indicated that the Holstein Friesian breed was under higher oxidative stress during different lactation stages compared to Simmental dairy cows.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџментsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectФармаsr
dc.subjectFarmasr
dc.subjectSustainability of production and health results of dairy cows in the period of lactation within the farm managementen
dc.subjectменаџментsr
dc.subjectодрживостsr
dc.subjectпроизводни и здравствени резултатиsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectпроцесиsr
dc.subjectстандардиsr
dc.subjectmenadžmentsr
dc.subjectodrživostsr
dc.subjectproizvodni i zdravstveni rezultatisr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectprocesisr
dc.subjectstandardisr
dc.titleОдрживост производних и здравствених резултата млечних крава у периоду лактације у оквиру фарм менаџментаsr
dc.title.alternativeOdrživost proizvodnih i zdravstvenih rezultata mlečnih krava u periodu laktacije u okviru farm menadžmentasr
dc.title.alternativeSustainability of production and health results of dairy cows in the period of lactation within the farm managementen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59288/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59287/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record