Show simple item record

Electrical properties of composites based on isotactic polypropylene (iPP) and atactic polystyrene (aPS) obtained in solutions of alkali and transition metal salts.

dc.contributor.advisorCerović, Dragana
dc.contributor.otherDojčilović, Jablan
dc.contributor.otherPopović, Dušan
dc.creatorПетронијевић, Иван М.
dc.date.accessioned2019-07-31T14:32:19Z
dc.date.available2019-07-31T14:32:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:51:16Z
dc.date.issued2018-09-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11280
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6821
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19913/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51495695
dc.description.abstractУ оквиру ове докторске дисертације је презентована нова, једноставна, економична и еколошки прихватљива метода синтезе полимерних нанокомпозита. Изотактички полипропилен (iPP) и атактички полистирен (aPS) су независно потапани у три засићена водена раствора соли алкалних метала (LiCl, NaCl, и KCl) и три засићена водена раствора соли прелазних метала (MnCl2, FeCl2, NiCl2) на две температурe (23 ○C и 90 ○C) и на различитим DC електричним потенцијалима (+4 kV, -4 kV и потенцијал земље). Присуство и концентрације метала у полимерним матрицама одређени су ICP-OES. Добијене концентрације се крећу у опсегу од 1,82·10-9 mol/cm3 до 1,17·10-5 mol/cm3. Методом TOF-SIMS констатоване су одговарајућа дистрибуција и дисперзија, а помоћу ТЕМ-а уочене су наночестице димензија од 3 nm до 20 nm, сферног облика са морфологијом језгро-омотач. Компаративна анализа указала је на повезаност између вредности ε’ и концентрација алкалних и прелазних метала у узорцима нанокомпозита. Показано је да узорци са највећом концентарацијом метала имају и највише вредности ε’ док узорци са најнижим концентрацијама имају најниже вредности ε’. Поређене су температурно фреквентне зависности ε’ и tan δ нетретираних и третираних узорака и констатовано је да су вредности ε’ у целом температурно фреквентном опсегу више за нанокомпозите, док су вредности tan δ више за нетретиране полимере. На основу струјно напонске карактеристике је закључено да припремљени нанокомпозити показују веће вредности густине електричне струје. Новом мерном експерименталном методом уведени су параметри осетљивији на промене у електричним особинама полимерних материјала него параметри ε’ и tan δ. Ова метода омогућава детектовање малих промена у диелектричним особинама полимера, нанокомпозита полимера, као и код других материјала.sr
dc.description.abstractIn this dissertation, a new, simple, economical and environmentally friendly method for the synthesis of polymer nanocomposites has been presented. Isotactic polypropylene (iPP) and atactic polystyrene (aPS) were separately immersed in three saturated water solutions of alkali metal salts (LiCl, NaCl, and KCl) and three saturated water solutions of transition metals salts (MnCl2, FeCl2, NiCl2) at two temperatures (23ºC and 90ºC) and three DC electrical potentials (+4 kV, -4 kV and ground potential). The presence and quantification of metals in the polymer matrices were carried out by ICP-OES. The obtained concentration values were from 1,82·10-9 mol/cm3 to 1,17·10-5 mol/cm3. By the TOF-SIMS method, an appropriate distribution and dispersion were established. By the TЕМ method, spherical nanoparticles with core-shell morphology with dimensions from 3 nm to 20 nm in diameter have been determined. A comparative analysis showed the connection between values of ε’ and concentration of metals in the nanocomposite samples. It has been shown that samples with the highest concentrations of metal have the highest values of ε’, while the samples with the lowest concentrations have the lowest values of ε’. Temperature frequency dependence analysis of ε’ and tan δ of untreated and treated samples was conducted and it was found that the values of ε’ in whole temperature frequency range are higher for nanocomposites, while tan δ are higher for untreated polymers. Based on the current-voltage characteristics, it was concluded that the prepared nanocomposites show higher values of the electrical current density. The new measurement experimental method introduced parameters more sensitive to changes in the electrical properties then ε’ and tan δ. This method allows detection of small changes in the dielectric properties of the polymer, polymer nanocomposites, and other materials.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Физички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/316471/EU//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/633376/EU//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171029/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелектричне особинеsr
dc.subjectelectric propertiesen
dc.subjectdielectric spectroscopyen
dc.subjectpolymer nanocompositesen
dc.subjectдиелектрична спектроскопијаsr
dc.subjectполимерни нанокомпозитиsr
dc.titleЕлектричне особине композита изотактичког полипропилена (iPP) и атактичког полистирена (aPS) добијених третманом у растворима соли прелазних и алкалних металаsr
dc.title.alternativeElectrical properties of composites based on isotactic polypropylene (iPP) and atactic polystyrene (aPS) obtained in solutions of alkali and transition metal salts.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25258/IzvestajKomisije20703.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25257/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11280


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess