Show simple item record

The expression of genes and proteins that regulate autophagy in peripheral blood mononuclear cells of patients with multiple sclerosis

dc.contributor.advisorDrulović, Jelena
dc.contributor.otherMilošević, Emina
dc.contributor.otherPaunović, Verica
dc.contributor.otherTrajković, Vladimir
dc.contributor.otherPravica, Vera
dc.creatorVuković-Petrović, Irena
dc.date.accessioned2019-07-31T14:31:51Z
dc.date.available2019-07-31T14:31:51Z
dc.date.available2020-07-03T08:50:59Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11269
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6847
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19959/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51502095
dc.description.abstractUvod: Multipla skleroza (MS) je hronična inflamatorna bolest centralnog nervnog sistema (CNS) u kojoj infiltracija limfocitima dovodi do oštećenja mijelina i aksona. Autofagija, proces kontrolisane auto-digestije koji reguliše homeostazu ćelije, važan je u urođenoj i adaptivnoj imunosti. Uloga autofagije nije do sada detaljno izučavana u različitim populacijama limfocita u MS. Ciljevi istraživanja: Ispitati ekspresiju gena za regulatore autofagije (ATG7, ATG10, ATG5, ATG4B, ATG3, ATG13, ATG8A, ATG14, SQSTM1, BCL2, ULK1, BNIP3, FOXO1, FOXO3, VPS34, BECN1, ATF4) i proinflamatorne citokine (TNF, IFN-γ, IL-17 i GM-CSF), kao i aktivnost autofagije u mononuklearnim ćelijama periferne krvi (MNĆPK) i različitim populacijama limfocita pacijenata sa MS i kontrolnih ispitanika. Pacijenti i metode: Naša studija je uključila novoobolele pacijente sa MS, dijagnostikovane prema McDonald-ovim kriterijumima (2001.), koji u trenutku uzimanja uzorka nisu bili uključeni ni u jedan terapijski protokol. Koristeći kvantitativni PCR u realnom vremenu ispitali smo ekspresiju gena koji regulišu autofagiju i ekspresiju gena za proinflamatorne citokine u MNĆPK i CD3+CD4+ T-limfocitima, CD3+CD4- Tlimfocitima i CD3-CD19+B-limfocitima pacijenata sa MS i kontrola. Takođe smo analizirali aktivnost bazalne autofagije imunoblot metodom u MNĆPK i CD3+CD4- Tlimfocitima ove dve grupe ispitanika. Rezultati: Nivoi iRNK i proteina ATG5, potrebnog za formiranje autofagozoma, bili su povišeni u CD4+ i CD4- T-limfocitima, ali ne i u B-limfocitima i MNĆPK pacijenata sa MS u poređenju sa kontrolnim ispitanicima. Ekspresija ostalih ispitivanih autofagnih gena i aktivnost autofagije nisu se značajno razlikovale u ovim grupama ispitanika. Nivoi ATG5 iRNK u CD4+ T-limfocitima pacijenata sa MS bili su u pozitivnoj korelaciji sa nivoma iRNK za proinflamatorni citokin - faktor nekroze tumora (TNF).Zaključak: Naši rezultati ukazuju da povišena ekspresija ATG5, nezavisno od autofagije, može biti povezana sa proinflamatornom ulogom T-limfocita u MS.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/41025/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmultipla sklerozasr
dc.subjectmultiple sclerosisen
dc.subjectT cellsen
dc.subjectautophagyen
dc.subjectATG5en
dc.subjectTNFen
dc.subjectT-limfocitisr
dc.subjectautofagijasr
dc.subjectATG5sr
dc.subjectTNFsr
dc.titleEkspresija gena i proteina koji regulišu autofagiju u mononuklearnim ćelijama periferne krvi pacijenata sa multiplom sklerozomsr
dc.title.alternativeThe expression of genes and proteins that regulate autophagy in peripheral blood mononuclear cells of patients with multiple sclerosisen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10087/IzvestajKomisije20727.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10086/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10086/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10087/IzvestajKomisije20727.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11269


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record