Show simple item record

Molekularna i genska heterogenost metastaza u aksilarnim limfnim čvorovima kod pacijentkinja sa invazivnim karcinomom dojke

dc.contributor.advisorEri, Živka
dc.contributor.advisorTot, Tibor
dc.contributor.otherKnežević-Ušaj, Slavica
dc.contributor.otherTadić-Latinović, Ljiljana
dc.contributor.otherIvković-Kapicl, Tatjana
dc.contributor.otherRadovanović, Zoran
dc.contributor.otherNikin, Zoran
dc.creatorБарош, Илија
dc.date.accessioned2019-07-18T12:48:01Z
dc.date.available2019-07-18T12:48:01Z
dc.date.available2020-07-03T13:28:05Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11233
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155075235864687.pdf?controlNumber=(BISIS)110238&fileName=155075235864687.pdf&id=12621&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110238&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155075236672038.pdf?controlNumber=(BISIS)110238&fileName=155075236672038.pdf&id=12622&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractHER2 Gene-Protein Assay (GPA) је посебно погодан за истовремено процењивање експресије HER2 протеина и статуса амплификације HER2 гена на нивоу појединачних ћелија и њихово повезивање са ћелијском морфологијом. Циљ истраживања био је испитати да ли су постојећи критеријуми препоручени од стране ASCO/CAP довољни за дијагностиковање HER2 позитивности код пацијенткиња које показују интратуморску хетерогеност, како у примарним туморима тако и у метастазама у регионалне лимфне чворове, учесталост HER2 хетерогености у макрометастазама лоцираним у лимфним чворовима, те да ли постоји јасна корелација између хетерогености нађене у примарном тумору дојке и припадајућим метастазама у лимфним чворовима. Испитивање је обухватило 41 од планиране 51 пацијенткиње које су испуниле све критеријуме укључивања. Репрезентативни парафински блокови метастатских лимфних чворова одабрани су из архивираног материјала, обојени GPA методом и процењени у складу са критеријумима ASCO/CAP 2013. Анализирано је 120 ћелија у хистолошком резу сваког метастатског лимфног чвора. Статус HER2 се разликовао између примарног тумора и његових метастаза у 13,2% (5/38) случајева. Један случај HER2 позитивног примарног тумора имао је HER2 негативне метастазе, два додатна случаја са HER2 позитивним примарним тумором су имала метастазе са статусом граничне амплификације без прекомерне експресије HER2 протеина и два случаја са HER2 негативним примарним тумором су имала метастазе са статусом граничне амплификације без прекомерне експресије HER2 протеина. У 17.4% (4/23) случајева са HER2 не-амплификованим примарним тумором метастазе су постале граничне у статусу генске амплификације. Једна од четири метастазе HER2 негативног примарног тумора показала је мали фокус HER2 позитивних туморских ћелија (<3% тумора). Микрохетерогеност је анализирана у 108 лимфних чворова код 38 пацијенткиња и уочена у 22 лимфна чвора, тј. код четири пацијенткиње у свим анализираним лимфним чворовима, док је код једне пацијенткиње од 4 анализирана лимфна чвора микрохетерогеност потврђена у једном лимфном чвору. На основу добијених резултата може се закључити да постојећи критеријуми препоручени од стране ASCO/CAP применом прихваћених метода нису довољни за дијагностиковање HER2 позитивности код пацијенткиња које показују интратуморску и интертуморску хетерогеност како у примарним туморима тако и у метастазама, те да постоји статистички високо сигнификантан број макрометастаза лоцираних у лимфним чворовима које показују HER2 хетерогеност и позитивна корелација између хетерогености нађене у примарним туморима и припадајућим метастазама у лимфним чворовима.sr
dc.description.abstractHER2 Gene-Protein Assay (GPA) je posebno pogodan za istovremeno procenjivanje ekspresije HER2 proteina i statusa amplifikacije HER2 gena na nivou pojedinačnih ćelija i njihovo povezivanje sa ćelijskom morfologijom. Cilj istraživanja bio je ispitati da li su postojeći kriterijumi preporučeni od strane ASCO/CAP dovoljni za dijagnostikovanje HER2 pozitivnosti kod pacijentkinja koje pokazuju intratumorsku heterogenost, kako u primarnim tumorima tako i u metastazama u regionalne limfne čvorove, učestalost HER2 heterogenosti u makrometastazama lociranim u limfnim čvorovima, te da li postoji jasna korelacija između heterogenosti nađene u primarnom tumoru dojke i pripadajućim metastazama u limfnim čvorovima. Ispitivanje je obuhvatilo 41 od planirane 51 pacijentkinje koje su ispunile sve kriterijume uključivanja. Reprezentativni parafinski blokovi metastatskih limfnih čvorova odabrani su iz arhiviranog materijala, obojeni GPA metodom i procenjeni u skladu sa kriterijumima ASCO/CAP 2013. Analizirano je 120 ćelija u histološkom rezu svakog metastatskog limfnog čvora. Status HER2 se razlikovao između primarnog tumora i njegovih metastaza u 13,2% (5/38) slučajeva. Jedan slučaj HER2 pozitivnog primarnog tumora imao je HER2 negativne metastaze, dva dodatna slučaja sa HER2 pozitivnim primarnim tumorom su imala metastaze sa statusom granične amplifikacije bez prekomerne ekspresije HER2 proteina i dva slučaja sa HER2 negativnim primarnim tumorom su imala metastaze sa statusom granične amplifikacije bez prekomerne ekspresije HER2 proteina. U 17.4% (4/23) slučajeva sa HER2 ne-amplifikovanim primarnim tumorom metastaze su postale granične u statusu genske amplifikacije. Jedna od četiri metastaze HER2 negativnog primarnog tumora pokazala je mali fokus HER2 pozitivnih tumorskih ćelija (<3% tumora). Mikroheterogenost je analizirana u 108 limfnih čvorova kod 38 pacijentkinja i uočena u 22 limfna čvora, tj. kod četiri pacijentkinje u svim analiziranim limfnim čvorovima, dok je kod jedne pacijentkinje od 4 analizirana limfna čvora mikroheterogenost potvrđena u jednom limfnom čvoru. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da postojeći kriterijumi preporučeni od strane ASCO/CAP primenom prihvaćenih metoda nisu dovoljni za dijagnostikovanje HER2 pozitivnosti kod pacijentkinja koje pokazuju intratumorsku i intertumorsku heterogenost kako u primarnim tumorima tako i u metastazama, te da postoji statistički visoko signifikantan broj makrometastaza lociranih u limfnim čvorovima koje pokazuju HER2 heterogenost i pozitivna korelacija između heterogenosti nađene u primarnim tumorima i pripadajućim metastazama u limfnim čvorovima.sr
dc.description.abstractHER2 Gene Protein Assay (GPA) is particularly convenient to simultaneously assess the expression of HER2 protein and the amplification status of the HER2 gene at individual cell level and to correlate them with cellular morphology. The aim of the study was to examine whether the existing criteria recommended by ASCO / CAP are sufficient for diagnosing HER2 positivity in patients showing intratumoral heterogeneity, both in primary tumors and in metastases in regional lymph nodes, the frequency of HER2 heterogeneity in macrometastases located in the lymph nodes, and whether there is a clear correlation between the heterogeneity found in the primary tumor of the breast and the associated metastases in the lymph nodes. The study included 41 of the planned 51 female patients which fulfilling all the inclusion criteria. Representative paraffin blocks of metastatic lymph nodes were selected from archived material, stained with the GPA and assessed in accordance with the ASCO/CAP 2013 criteria. We analyzed 120 cells per section of each metastatic lymph node. The HER2 status differed between the primary tumor and its metastases in 13.2% (5/38) of the cases. A single case of HER2 positive primary tumor had HER2 negative metastases, two additional cases with HER2 positive primary tumor had metastases with equivocal amplification status without protein overexpression and two cases with HER2 negative primary tumors had metastases with equivocal amplification status without protein overexpression. The HER2 status of the lymph node metastases within the same patient having at least two metastatic nodes showed only subtle variations. In 17.4% (4/23) of the cases with HER2 non-amplified primary tumor the metastases became equivocal in gene-amplification status. One out of the four metastases of a HER2 negative primary tumor showed a small focus of HER2 positive tumor cells (<3% of the tumor). Microheterogeneity was analyzed in 108 lymph nodes in 38 patients and observed in 22 lymph nodes, i.e. in four patients in all analyzed lymph nodes, while in one patient of 4 lymph node analyzed, microheterogeneity was confirmed in one lymph node. Based on the obtained results, it can be concluded that the existing criteria recommended by ASCO / CAP using the accepted methods are not sufficient to diagnose HER2 positivity in patients showing intratumoral and intertumoral heterogeneity both in primary tumors and in metastases, and that there is statistically significant number of macrometases located in the lymph nodes showing HER2 heterogeneity and a positive correlation between the heterogeneity found in primary tumors and associated metastases in the lymph nodes.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectнеоплазме дојкеsr
dc.subjectneoplazme dojkesr
dc.subjectBreast Neoplasmsen
dc.subjectErbB-2en
dc.subjectErbB-2en
dc.subjectGenesen
dc.subjectлимфне метастазеsr
dc.subjectлимфни чворовиsr
dc.subjectHER2 рецепторsr
dc.subjectHER2 генsr
dc.subjectгенска хетерогеностsr
dc.subjectгенска амплификацијаsr
dc.subjectимунохистохемијаsr
dc.subjectin situ хибридизацијаsr
dc.subjectGenetic Heterogeneityen
dc.subjectGene Amplificationen
dc.subjectImmunohistochemistryen
dc.subjectIn Situ Hybridizationen
dc.subjectlimfne metastazesr
dc.subjectlimfni čvorovisr
dc.subjectHER2 receptorsr
dc.subjectHER2 gensr
dc.subjectgenska heterogenostsr
dc.subjectgenska amplifikacijasr
dc.subjectimunohistohemijasr
dc.subjectin situ hibridizacijasr
dc.subjectLymphatic Metastasisen
dc.subjectLymph Nodesen
dc.subjectReceptoren
dc.titleМолекуларна и генска хетерогеност метастаза у аксиларним лимфним чворовима код пацијенткиња са инвазивним карциномом дојкеsr
dc.title.alternativeMolekularna i genska heterogenost metastaza u aksilarnim limfnim čvorovima kod pacijentkinja sa invazivnim karcinomom dojkesr
dc.title.alternativeMolecular and genetic heterogeneity of axillary lymph node metastases in breast cancer patientsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35324/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35325/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record