Show simple item record

Prevarne radnje u službi u korelaciji sa organizovanim kriminalitetom

dc.contributor.advisorMatijašević-Obradović, Jelena
dc.contributor.otherMarinković, Darko
dc.contributor.otherDragojlović, Joko
dc.contributor.otherMatijašević-Obradović, Jelena
dc.creatorБабовић, Стефан
dc.date.accessioned2019-07-05T09:38:55Z
dc.date.available2019-07-05T09:38:55Z
dc.date.available2020-07-03T18:18:03Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11215
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija15506609478771.pdf?controlNumber=(BISIS)110230&fileName=15506609478771.pdf&id=12610&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110230&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155066095861834.pdf?controlNumber=(BISIS)110230&fileName=155066095861834.pdf&id=12611&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДокторска дисертација се бави питањем односа организованог криминалитета и кривичних дел против службене дужности. Другим речима, у докторској дисертацији се настоји сгледати повезаност и присутност организованог криминалитета код кривичних дела против службене дужности, односно која су то кривична дела којима се штити службена дужност, а представају често и кривична дела оргнизованог криминалитета. Криминалне делатности оргнизованих криминалних група, односно кривична дела која врше криминалне организације су различита и тешко их је таксативно набројати, јер по правилу оно може бити било које кривично дело које је извршено од стране криминалне организације. Међутим, сагледавајући делатности организованог криминалитета и анализирајући кривична дела која се најчешће врше од стране организованих криминалних група, можемо издвојити следеће: Кривична дела којима се стиче одређени профит за криминалну организацију, кривична дела која представљају одређени вид губитка финансијске добити организоване криминалне групе, или одређени вид улагања које се састоји у обезбеђењу бољих и лакших услова за функционисање криминалне организације. На тај начин обезбеђује се њен опстанак кроз различите коруптивне радње, ширење тржишта и елеминисање конкуренције. Најзад, криминалне организације врше и кривична дела која су усмерена на легализацију капитала а састоје се најчешће у кривичним делима прања новца и утаје пореза. Област која се односи на вршење службених овлашћења, односно носиоци јавних овлашћења одувек су били посебно интересантни организованим криминалним групама. Главни разлог за то је што организоване криминалне групе на тај начин остварују спрегу са органима власти и носиоцима јавних овлашћења, те услед различитог коруптивног деловања успевају да обезбеде лакше функционисање криминалне организације, лакше вршење криминалне делатности и често не покретање кривичног поступка против самих припадника криминалне организације. Још давно је познато да спрега са органима власти представља једну од основних карактеристика организованог криминалитета и један од нужних услова за опстанак и развој криминалне организације. Успостављење криминалне везе организованих криминалних група и носиоца јавних овлашћења се састоји у омогућавању криминалној организацији да лакше делује и шири простор свог деловања, како територијално, тако и са аспекта феноменолошке димензије, било да је реч о илегалним или паралегалним делатностима. Како све области и врсте службене дужности нису једнако угрожене деловањем организованог криминалитета, делатности организованих криминалних група у овој сфери најчешће се манифестује кроз коруптивна кривична дела из групе кривичних дела против службене дужности. Најзад, корупција је посебно значајна делатност организованог криминалитета посматрано кроз очување, јачање и лакше функционисање криминалне организације. На нашим просторима присутни су различити облици организованог криминалитета, односно форме испољавања организованог криминалитета су различите. Иако у први мах изгледа да организовани криминалитет своје поље деловања углавном усмерава на она кривична дела којима се стиче профит, криминалне организације путем коруптивног деловања настоје да направе спрегу са носиоцима јавних овлашћења, односно органима власти. Однос организованог криминалитета и службених кривичних дела са становишта утицаја и облика деловања организованог криминалитета није довољно истражен. Управо из тог разлога сматрамо да постоји нарочита потреба за истраживањем ове теме како би се сагледало која то кривична дела против службене дужности представљају сферу интересовања за деловање организованих криминалних група и кроз која кривична дела из групе против службене дужности, долази до корелације са организованим криминалитетом. Односно, да се сагледа у којој мери и кроз које видове испољавања је организовани криминалитет присутан код службених кривичних дела. Према томе, предмет истраживања представља анализа односа између кривичних дела против службене дужности и организованог криминалитета.sr
dc.description.abstractDoktorska disertacija se bavi pitanjem odnosa organizovanog kriminaliteta i krivičnih del protiv službene dužnosti. Drugim rečima, u doktorskoj disertaciji se nastoji sgledati povezanost i prisutnost organizovanog kriminaliteta kod krivičnih dela protiv službene dužnosti, odnosno koja su to krivična dela kojima se štiti službena dužnost, a predstavaju često i krivična dela orgnizovanog kriminaliteta. Kriminalne delatnosti orgnizovanih kriminalnih grupa, odnosno krivična dela koja vrše kriminalne organizacije su različita i teško ih je taksativno nabrojati, jer po pravilu ono može biti bilo koje krivično delo koje je izvršeno od strane kriminalne organizacije. Međutim, sagledavajući delatnosti organizovanog kriminaliteta i analizirajući krivična dela koja se najčešće vrše od strane organizovanih kriminalnih grupa, možemo izdvojiti sledeće: Krivična dela kojima se stiče određeni profit za kriminalnu organizaciju, krivična dela koja predstavljaju određeni vid gubitka finansijske dobiti organizovane kriminalne grupe, ili određeni vid ulaganja koje se sastoji u obezbeđenju boljih i lakših uslova za funkcionisanje kriminalne organizacije. Na taj način obezbeđuje se njen opstanak kroz različite koruptivne radnje, širenje tržišta i eleminisanje konkurencije. Najzad, kriminalne organizacije vrše i krivična dela koja su usmerena na legalizaciju kapitala a sastoje se najčešće u krivičnim delima pranja novca i utaje poreza. Oblast koja se odnosi na vršenje službenih ovlašćenja, odnosno nosioci javnih ovlašćenja oduvek su bili posebno interesantni organizovanim kriminalnim grupama. Glavni razlog za to je što organizovane kriminalne grupe na taj način ostvaruju spregu sa organima vlasti i nosiocima javnih ovlašćenja, te usled različitog koruptivnog delovanja uspevaju da obezbede lakše funkcionisanje kriminalne organizacije, lakše vršenje kriminalne delatnosti i često ne pokretanje krivičnog postupka protiv samih pripadnika kriminalne organizacije. Još davno je poznato da sprega sa organima vlasti predstavlja jednu od osnovnih karakteristika organizovanog kriminaliteta i jedan od nužnih uslova za opstanak i razvoj kriminalne organizacije. Uspostavljenje kriminalne veze organizovanih kriminalnih grupa i nosioca javnih ovlašćenja se sastoji u omogućavanju kriminalnoj organizaciji da lakše deluje i širi prostor svog delovanja, kako teritorijalno, tako i sa aspekta fenomenološke dimenzije, bilo da je reč o ilegalnim ili paralegalnim delatnostima. Kako sve oblasti i vrste službene dužnosti nisu jednako ugrožene delovanjem organizovanog kriminaliteta, delatnosti organizovanih kriminalnih grupa u ovoj sferi najčešće se manifestuje kroz koruptivna krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti. Najzad, korupcija je posebno značajna delatnost organizovanog kriminaliteta posmatrano kroz očuvanje, jačanje i lakše funkcionisanje kriminalne organizacije. Na našim prostorima prisutni su različiti oblici organizovanog kriminaliteta, odnosno forme ispoljavanja organizovanog kriminaliteta su različite. Iako u prvi mah izgleda da organizovani kriminalitet svoje polje delovanja uglavnom usmerava na ona krivična dela kojima se stiče profit, kriminalne organizacije putem koruptivnog delovanja nastoje da naprave spregu sa nosiocima javnih ovlašćenja, odnosno organima vlasti. Odnos organizovanog kriminaliteta i službenih krivičnih dela sa stanovišta uticaja i oblika delovanja organizovanog kriminaliteta nije dovoljno istražen. Upravo iz tog razloga smatramo da postoji naročita potreba za istraživanjem ove teme kako bi se sagledalo koja to krivična dela protiv službene dužnosti predstavljaju sferu interesovanja za delovanje organizovanih kriminalnih grupa i kroz koja krivična dela iz grupe protiv službene dužnosti, dolazi do korelacije sa organizovanim kriminalitetom. Odnosno, da se sagleda u kojoj meri i kroz koje vidove ispoljavanja je organizovani kriminalitet prisutan kod službenih krivičnih dela. Prema tome, predmet istraživanja predstavlja analiza odnosa između krivičnih dela protiv službene dužnosti i organizovanog kriminaliteta.sr
dc.description.abstractThe doctoral dissertation deals with the issue of organized crime and criminal offenses against official duties. In other words, in this doctoral dissertation we will seek to see the connection and the presence of organized crime in criminal offenses against official duties, that is, criminal offenses that protect official duty, and often constitute criminal offenses of organized crime. Criminal activities of organized criminal groups, that is criminal offenses committed by criminal organizations, are different and it is difficult to list them exhaustively, because as a rule it can be any criminal act committed by a criminal organization. However, by looking at the activities of organized crime and analyzing the criminal acts that are most often carried out by organized criminal groups, we can highlight the following: Criminal offenses that acquire a certain profit for a criminal organization, crimes that represent a certain type of loss of financial profit of an organized criminal group, or certain a form of investment that consists in providing better and easier conditions for the functioning of a criminal organization. This ensures her survival through various corrupt actions, market expansion and the elimination of competition. Finally, criminal organizations carry out criminal acts aimed at legalizing capital, and consist mainly of criminal offenses of money laundering and tax evasion. The area related to the exercise of official powers, or holders of public authority, has always been particularly interesting to organized criminal groups. The main reason for this is that organized criminal groups in this way make connections with the authorities and holders of public powers, and due to different corruptive activities, they succeed in securing easier functioning of criminal organization, easier conduct of criminal activity and often not the initiation of criminal proceedings against members of the criminal organization. It has long been known that the interaction with the authorities is one of the basic characteristics of organized crime and one of the necessary conditions for the survival and development of a criminal organization. The establishment of a criminal link between organized criminal groups and the holder of public authority is to enable the criminal organization to act more easily and expand its area of operation, both territorially and in terms of the phenomenological dimension, whether it is illegal or paralegal activities. Since all areas and types of official duties are not equally threatened by organized crime, the activities of organized criminal groups in this sphere are most commonly manifested through corrupt criminal offenses from a group of criminal offenses against official duty. Finally, corruption is a particularly important activity of organized crime, viewed through the preservation, strengthening and easier functioning of a criminal organization. Different forms of organized crime are present in our area, and the forms of organized crime are different. Although, at first, it seems that organized crime mainly focuses its field of action on those criminal offenses that make profit, criminal organizations, through corruptive actions, seek to make connections with holders of public authorities or authorities. The ratio of organized crime and official offenses from the point of view of the influence and forms of organized crime is not sufficiently explored. For this very reason, we consider that there is a particular need to investigate this topic in order to see what these offenses against official duties represent the sphere of interest in the operation of organized criminal groups and through which criminal offenses against the group against official duty, there is a correlation with organized crime. In other words, to see to what extent and through what types of manifestations organized crime is present in official offenses. Therefore, the subject of research is an analysis of the relationship between criminal offenses against official duty and organized crime.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectСлужбена дужностsr
dc.subjectSlužbena dužnostsr
dc.subjectkrivična dela protiv službene dužnostisr
dc.subjectorganizovani kriminalitetsr
dc.subjectzloupotreba službenog položajasr
dc.subjectkorupcijasr
dc.subjectкривична дела против службене дужностиsr
dc.subjectорганизовани криминалитетsr
dc.subjectзлоупотреба службеног положајаsr
dc.subjectкорупцијаsr
dc.titleПреварне радње у служби у корелацији са организованим криминалитетомsr
dc.title.alternativePrevarne radnje u službi u korelaciji sa organizovanim kriminalitetomsr
dc.title.alternativeFraudulent actions in service in correlation with organized crimeen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58917/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/58916/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record