Show simple item record

Effect of the balneotherapy on the output of rehabilitation program in patients with ostheoartritis of the knee

dc.contributor.advisorЈовановић, Александар
dc.creatorМатејић, Небојша
dc.date.accessioned2019-06-26T09:35:18Z
dc.date.available2019-06-26T09:35:18Z
dc.date.available2020-07-04T13:47:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11200
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractУвод: Артроза, остеоартроза или остеоартритис (ОА), далеко је најчешћа болест зглобова, нарочито међу старијим особама и представља важан медицински, социјални и економски проблем савременог света. Остеоартроза колена је један од најчешћих узрока смањења физичких функција (појаве инвалидитета) код одраслих особа. Болест настаје као последица дегенеративних промена у зглобној хрскавици, што доводи до субхондралне склерозе кости и хипертрофичних промена по ободу кости (остеофити). Циљеви лечења су умањење бола, побољшање покретљивости и ограничавање функционалног оштећења. Хидротерапија минералним водама је најстарија група физикалних процедура. Минералне воде представљају групу подземних вода које захваљујући својим физичким особинама и хемијском саставу, благотворно делују на људски организам, те могу да се користе за профилаксу и лечење остеоартрозе колена. Циљеви истраживања: да се утврди ефикасност примењеног балнео-физијатријског третмана на побољшање функционалног стања зглоба колена захваћеног остеоартрозом код пацијената старијих од 50 година; да се упореди ефекат различитих програма физијатријских третмана на побољшање функционалног стања оболелог коленог зглоба; да се утврди утицај осталих фактора као и значај балнеотерапије за пацијента и лечење на коначан исход опоравка пацијената са остеоартрозом колена старости преко 50 година и то у односу на функционални опоравак болесника као и оспособљености у свакодневним активностима и побољшања укупног квалитета живота. Maтеријал и методе: Испитивање представља проспективну студију која је спроведена у Институту за рехабилитацију - Београд, оделење рехабилитације „Селтерс“ у Младеновцу у периоду 01.06.2016-01.01.2017.год. која је обухватила пацијенте који болују од остеоартрозе колена, а упућени су на лечење у Институт за рехабилитацију - Београд, одељење рехабилитације „Селтерс“ у Младеновцу. Истраживање је дизајнирано по типу контролисане нерандомизоване студије. Истраживање је обухватило 102 пацијената оба пола, старости преко 50 година. Испитаници су расподељени у две терапијске групе. У првој групи су пацијенти, њих 52 су подвргнути комплексном физикалном третману (електропроцедуре, магнетотерапија, кинези) уз балнеотерапију (хидрокинези терапија у минералној води). Другу сачињавају пацијенти подвргнути комплексном физикалном третману без балнеотерапије, њих 50, тј. пацијенти који нису укључени у хидропроцедуре. Ова група пацијената представља контролну групу за оне који су лечени комплексним физикалним третманом. За дијагнозу ОА и проверу горе наведених критеријума спроведен је дијагностички поступак који је обухватио следеће: добијање анамнестичких података; физикални преглед зглоба; антропометријска мерења; рутинске лабораторијске претраге крви и урина. Из истраживања су искључени:пацијенти који су имали повреду колена у периоду од 6 месеци пре укључивања у студију и пацијенти који су узимали медикаментозну терапију (нестероидне антиинфламаторне лекове и аналгетике) у истом периоду. Физикални преглед је обухватао: a) Meрење обима покрета колена. Meрење је спроведено уз помоћ угломера, при чему је мерен обим покрета у правцу максималне флексије и екстензије колена; б) Meрење обима колена. Meрење је вршено уз помоћ центиметарске траке, преко средине пателе при чему је болесник заузимао лежећи супинирани положај са опруженим коленим зглобом. Физикални преглед је спроведен и на почетку и на крају истраживања. У току свог боравка у стационарној установи пацијенти су имали индивидуално дизајниран физијатријски програм који је садржао физикалне процедуре прописане од стране физијатра и спроведене од стране тима стручњака. У односу на примењене терапијске процедуре пацијенти су подељени на две групе како би се испитали ефекти различитих физијатријских програма на остеоартрозу колена, пре и након спроведеног лечења. Обе групе су имале протоколе који су садржали ИФ струје, нискофреквентну магнетотерапију и кинезитерапију за колено, са тим да је студијској групи додата хидрокинези терапија у базену ( боравак у базену до 30 минута). Интерферентне струје су апликоване помоћу апарата Invak, произвођача Еlectrodizajn, са каратеристикама фреквенца поља 0-100 Hz, интензитет поља 40мА, у трајању од 20 мин. по терапији. Нискофреквентно магнетно поље коришћено у терапији је спроведено на апарату BTL 4000, пулсним модалитетом магнетног поља 18-70 Hz, интензитета 20 mT, у трајању од 25 минута, на оболели зглоб. Сви упитници су се попуњавали при пријему као и након балнео-физијатријског третмана која је трајала 3 недеље (15 физикалних процедура), тако да су пацијенти попуњавали упитнике у 4. недељи након обављеног физикалног лечења, на контролном прегледу. За процену интензитета клиничких симптома болести и праћење клиничке ефикасности примењене терапије, коришћени су валидирани тестови и упитници Тест Устани Крени (TUG), Тест 30 сек, WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities, Osteoarhritis Index), и VAS (Визуелно аналогна скала за бол -Visual Аnalog Scalе). Резултати: Просечна старост 102 испитаника у нашој студији је испитивана у оквиру 2 групе. Прва група испитаника је подвргнута балнеотерапији уз остале методе у рехабилитацији остеоартрозе колена, док је друга група испитаника имала остале процедуре рехабилитације без балнеотерапије. У групи испитаника са балнеотерапијом просечна старост пацијента је износила 65 год., док се распон година кретао од 51 до 81 година. У групи испитаника без балнеотерапије просечна старост пацијената је износила 68 год, док се распон кретао од 49 до 87 година. У нашој студији у групи са балнеотерапијом било је 31% испитаника мушког пола, а 69% женског пола. У групи без балнеотерапије било је 20% испитаника мушког пола, а 80% женског пола. Вредности флексије после терапије су статистички значајно више код испитаника са балнеотерапијом (B=11,234; p<0,001), контролисано за вредности флексије пре терапије и старост испитаника. Вредности флексије после терапије су статистички значајно повезане са вредностима флексије пре терапије (B=0,817; p<0,001) и са старошћу испитаника(B=-0,113; p=0,042). Више вредности флексије после терапије су повезане са вишим вредностима флексије пре терапије и нижим годинама старости испитаника. Вредности екстензије после терапије су статистички значајно ниже код испитаника са балнеотерапијом (B=-1,518; p<0,001), контролисано за вредности екстензије пре терапије и старост испитаника. Вредности екстензије после терапије су статистички значајно повезане са вредностима екстензије пре терапије (B=0,343; p<0,001), али не и са старошћу испитаника (B=-0,002; p=0,927). Ниже вредности екстензије после терапије су повезане са нижим вредностима екстензије пре терапије. Вредности Теста 30с после терапије су статистички значајно више код испитаника са балнеотерапијом (B=0,942; p<0,001), контролисано за вредности Теста 30с пре терапије и старост испитаника. Вредности Теста 30с после терапије су статистички значајно повезане са вредностима Теста 30с пре терапије (B=1,159; p<0,001), али не и са старошћу испитаника (B<0,001; p=0,961). Више вредности Теста 30с после терапије су повезане са вишим вредностима Теста 30с пре терапије. Вредности ТUG после терапије су статистички значајно ниже код испитаника са балнеотерапијом (B=-1,300; p<0,001), контролисано за вредности ТУГ пре терапије и старост испитаника. Вредности ТУГ после терапије су статистички значајно повезане са вредностима ТUG пре терапије (B=0,923; p<0,001), али не и са старошћу испитаника (B=0,013; p=0,141) Вредности WОМАC - бол после терапије су статистички значајно ниже код испитаника са балнеотерапијом (B=-2,135; p<0,001), контролисано за вредности WОМАC бол пре терапије и старост испитаника.Вредности WОМАC бол после терапије су статистички значајно повезане са вредностима WОМАC бол пре терапије (B=0,995; p<0,001), али не и са старошћу испитаника (B=-0,009; p=0,617) Вредности WОМАC укоченост после терапије су статистички значајно ниже код испитаника са балнеотерапијом (B=-1,267; p<0,001), контролисано за вредности WОМАC укоченост пре терапије и старост испитаника.Вредности WОМАC укоченост после терапије су статистички значајно повезане са вредностима WОМАC укоченост пре терапије (Б=0,783; п<0,001), али не и са старошћу испитаника (B=0,003; p=0,729). Закључак: Предност оваквог истраживања је што је потпуно неинтервентно тј. сви пацијенти су имали балнеотерапијски и физијатријски третман индивидуално дизајниран према општем стању и функционалном статусу, спроведен од стране тима лекара специјалиста физикалне медицине, уз пажљиво праћење параметара који могу имати утицај на побољшање функционалног стања оболелог колена. У свим испитиваним параметрима смо добили значајно боље резултате у групи пацијената лечених стандардном физикалном терапијом комбинованом са балнеотерапијом, коју треба увек користити, кад постоји могућност, што указује на оправданост њене примене. Физијатријски третман је ефикаснији и делотворнији са програмом балнеотерапије која према спроведеном истраживању представља терапију избора која нарочито старијим пацијентима омогућава побољшање и функционалног статуса и квалитета свакодневног живота.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectостеоартрозаsr
dc.subjectостеоартроза коленаsr
dc.subjectлечењеsr
dc.subjectфизикална терапијаsr
dc.subjectбалнеотерапија.sr
dc.titleЕфекат балнеотерапије на исход рехабилитационог програма код пацијената са остеоартрозом коленаsr
dc.title.alternativeEffect of the balneotherapy on the output of rehabilitation program in patients with ostheoartritis of the kneeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60820/izvestaj_nebojsa_matejic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60819/nebojsa_matejic_dd(1).pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record