Show simple item record

Influence of different irrigation solutions on dentin and dentin tubules of single-rooted teeth

dc.contributor.advisorKanjevac, Tatjana
dc.contributor.otherTanasković, Irena
dc.creatorBjelović, Ljiljana
dc.date.accessioned2019-06-10T16:07:06Z
dc.date.available2019-06-10T16:07:06Z
dc.date.available2020-07-03T15:16:12Z
dc.date.issued2019-03-26
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6714
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11184
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1131/bdef:Content/download
dc.description.abstractRezime: Irigacija predstavlja jedan od najznačajnijih postupaka u debridmanu kanalnog prostora. Rastvori koji se koriste za irigaciju u toku endodontske terapije dolaze u kontakt jedan sa drugim unutar korenskog kanala. Posledica takvih interakcija može dovesti do stvaranja čvrstih produkata, precipitata. Oni imaju klinički značaj jer mogu dovesti do okluzije dentinskih tubula, smanjenja permeabilnosti dentina, ometaju penetraciju intrakanalnih medikamenata u dentinske tubule i kompromituju adheziju silera za zidove kanala. Xemijska struktura i toksičnost precipitata još uvek nije razjašnjena. Cilj ovog istraživanja je bio da se prvo ispita imedijatno stvaranje precipitata na površini korenskog dentina posle irigacije natrijum hipohloritom (NaOCl) i završne irigacije hlorheksidinom (CHX), etilendiamintetrasirćetnom kiselinom (EDTA) + CHX, MTAD ili QMiX i njegov efekat na dentinske tubule, a zatim da se odredi hemijski sastav i prisustvo parahloranilina (PCA) u precipitatu. Materijal i metode; U studiju je uključeno 150 prednjih maksilarnih humanih zuba koji su metodom slučajnog uzorka podeljeni u pet grupa (n=30) pre instrumentacije i ispiranja sa NaOCl na osnovu finalnog protokola irigacije: CHX (2% CHX), EDTA + CHX (17% EDTA + 2% CHX), MTAD, QMiX i destilovana voda (kontrolna grupa). Sto korenova zuba je analizirano skening elektronskom mikroskopijom (Scanning Electron Microscopy (SEM)). Po osamnaest iz svake grupe je uzdužno razdvojeno radi određivanja prisustva i količine precipitata i broja zatvorenih dentinskih tubula u koronarnoj, srednjoj i apeksnoj trećini. Preostala dva iz svake grupe su horizontalno presečena da bi se ispitalo formiranje precipitata u dentinskim tubulima. Za ispitivanje permeabilnosti dentina, pedeset korenova je potopljeno u 0,2% rastvor Rodamina B u trajanju od 24 časa. Nakon toga, korenovi su horizontalno presečeni i jedan deo iz svake trećine je izabran metodom slučajnog uzorka. Slike izabranih delova su skenirane i softverski analizirane radi određivanja procenta penetracije boje. Hemijski sastav precipitata stvorenog na površini dentinskog zida kanala korena u koronarnoj i apeksnoj trećini je određen pomoću energetsko dispergovane spektroskopije (Energy-dispersive spectroscopy (EDS)). Dodatno, 5,25% NaOCl rastvor jepomešan sa 2% CHX, 17% EDTA i QMiX kao i 2% CHX sa 17% EDTA. Rastvori su pomešani u odnosu 1:1 i prisustvo PCA je ispitivano tankoslojnom hromatografijom, nuklearno magnetno rezonantnom spektroskopijom i infracrvenom spektroskopijom.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172036/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175071/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectprecipitatsr
dc.subjectprecipitateen
dc.subjectdentinski tubulisr
dc.subjectirigacijasr
dc.subjectpermeabinostsr
dc.subjectPCAsr
dc.subjectSEMsr
dc.subjectdentinal tubulesen
dc.subjectpermeabilityen
dc.subjectirrigationen
dc.subjectPCAen
dc.subjectSEMen
dc.titleProcena uticaja sredstava za irigaciju kanala korena na dentin i tubule dentina zuba sa jednim korenomsr
dc.title.alternativeInfluence of different irrigation solutions on dentin and dentin tubules of single-rooted teethen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48869/Izvestaj Ljiljana Bjelovic Medicina.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48868/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record