Show simple item record

The role of insulin and IGF1 receptors in regulation of teroidogenesis and mitochondrial biogenesis in Leydig cells

dc.contributor.advisorAndrić, Silvana
dc.contributor.otherKostić, Tatjana
dc.contributor.otherAndrić, Silvana
dc.contributor.otherMatić, Gordana
dc.contributor.otherKojić, Zvezdana
dc.contributor.otherKaišarević, Sonja
dc.creatorRadović, Sava
dc.date.accessioned2019-06-10T08:39:36Z
dc.date.available2019-06-10T08:39:36Z
dc.date.available2020-07-03T13:41:32Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija155170294108012.pdf?controlNumber=(BISIS)110282&fileName=155170294108012.pdf&id=12674&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11170
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110282&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije155170296540688.pdf?controlNumber=(BISIS)110282&fileName=155170296540688.pdf&id=12675&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractLeydig-ove  ćelije  testisa  su  primarno  mesto  sinteze muških polnih hormona. Ovi hormoni su neophodani za reproduktivno,  ali  i  za  opšte  zdravlje  budući  da  su ozbiljni zdravstveni problemi često povezani sa njihovom smanjenom produkcijom.  Insulin i insulinu sličan faktor rasta  1,  IGF1  (engl.  insulin  like  growth  factor  1),  i signalizacija koju pokreću preko svojih receptora  (INSR i IGF1R),  su  jedan  od  ključnih  faktora  koji  regulišu specifični razvoj tkiva, pa i samih gonada. Ipak,  uloga  i mehanizmi  delovanja  ovih  receptora  u  steroidogenim tkivima nisu  u potpunosti  poznati.  Stoga je  istraživanje  uokviru ove  doktorske  disertacije  koncipirano sa ciljem da se,  na  modelu  prepubertalnih  (P21)  i  adultnih  (P80) mužjaka miševa sa kondicionalnom delecijom Insr i Igf1r gena  u  steroidogenim  ćelijama  (Insr/Igf1r-DKO), definiše uloga INSR i IGF1R u regulisanju diferencijacije i  steroidogene  funkcije  Leydig-ovih  ćelija.  Pored  toga, mužjaci  i  ženke  P21  miševa  sa  istom  delecijom  su korišćeni  za  praćenje  ekspresije  glavnih  markera mitohondrijalne  biogeneze  i  fuzije/arhitekture  u  Leydigovim  ćelijama,  ovarijumima  i   nadbubrežnim  žlezdama. Rezultati  su  potvrdili  da  delecija  Insr  i  Igf1r  u steroidogenim  tkivima  utiče  na  diferencijaciju  i funkcionalne karakteristike Leydig-ovih ćelija P21 i P80 miševa,  upućujući  na  pojavu  tzv.  „feminizacije“.  Broj Leydig-ovih  ćelija  izolovanih  iz  P21  i  P80  Insr/Igf1rDKO  miševa  bio  je  smanjen,  a  morfologija  i ultrastruktura  ovih  ćelija  izmenjene  kod  P21  Insr/Igf1rDKO  miševa.  Steroidogeni  kapacitet  i  aktivnost,  kao  i ekspresija  glavnih  elemenata  steroidogene  mašinerije (Lhcgr, Star, Cyp11a1, Cyp17a1, Hsd3b1  i  6, Hsd17b3, Sf1)  bili su  smanjeni  u Leydig-ovim ćelijama P21 i P80 Insr/Igf1r-DKO miševa,  dok je ekspresija transkripcionih represora  steroidogeneze  (Arr19  i  Dax1)  bila  povećana specifično  u  istim  ćelijama,  ali  ne  i  u  ostatku  testisa. Transkripcioni  profil  markera  muškog  pola  (Sry,  Sox9, Amh)  bio  je  izmenjen  u Leydig-ovim ćelijama P21 i P80 Insr/Igf1r-DKO  miševa.  Transkripcija  markera  ženskog pola (Rspo1, Wnt4) u testisima,  kao i ekspresija  Cyp19a1 i  produkcija estradiola (E2) u Leydig-ovim ćelijama,  P21 i  P80  Insr/Igf1r-DKO  miševa  bile  su  povećane. Transkripcija  markera  mitohondrijalne  biogenze (Ppargc1a,  Tfam,  Mtnd1)  bila  je  smanjena  u  Leydigovim  ćelijama  P21  Insr/Igf1r-DKO  miševa,  dok  supromene  ekspresije  izostale  u  ovarijumima  ženki  istog  genotipa.  Isti  markeri  su  bili  povećani  u  nabdubrežnim  žlezdama  oba  pola.  Markeri  mitohondrijalne fuzije/arhitekture  (Mfn1  i  Mfn2)  bili  su  povećani  u Leydig-ovim ćelijama P21 Insr/Igf1r-DKO miševa, što je  praćeno  i  narušenom  mitohondrijalnom  fazom steroidogeneze (produkcija progesterona), kao i brojem i  morfologijom ovim organela.  Ekspresija istih markera u ovarijumima  bila  je  nepromenjena.  Sumirano,  rezultati ovog istraživanja  su  pokazali  da su  INSR i IGF1R  važni za  diferencijaciju  i  steroidogenu  funkciju  Leydig-ovih  ćelija  P21  i  P80  miševa.  Takođe,  ovi  receptori  su  važni regulatori  markera  mitohondrijalne  biogeneze  i fuzije/arhiteture u steroidogenim ćelijama muških gonada  P21 miševa, ali ne i u steroidogenim ćelijama ovarijuma. sr
dc.description.abstractLeydig cells of testes are the primary site of the male sex hormones  synthesis.  These  hormones  are  indispensable for  both  reproductive  and  general  health  since  serious health  problems  are  often  associated  with  their  reduced production.  Insulin  and  insulin-like  growth  factor  1, IGF1  (insulin  like  growth  factor  1),  and  signaling triggered through  their receptors (INSR and IGF1R), are  one of the key  factors  that regulate specific development of  tissue  including  gonads.  However,  the  role  and mechanisms  of  these  receptors  action  in  steroidogenic tissues are not known enough. This study was designed to  observe   the role of INSR and IGF1R in regulating the differentiation and steroidogenic function of Leydig cells by using the model of prepubertal (P21) and adult (P80) male mice with the conditional deletion of the  Insr  and Igf1r  genes  in  steroidogenic  cells  (Insr/Igf1r-DKO).  In addition,  male  and  female  P21  mice  with  the  samedeletion were used to monitor the expression of the main markers  of  mitochondrial  biogenesis  and fusion/architecture  in  Leydig  cells,  ovaries  and  adrenal glands.  The  results  confirmed  that  deletion  of  Insr  and Igf1r  in  steroidogenic  tissues  influences  differentiation and  functional  characteristics  of  Leydig  cells  isolated from  P21  and  P80  mice,  suggesting  an  appearance  of "feminization".  The  number  of  Leydig  cells  isolated from  both  P21  and  P80  Insr/Igf1r-DKO  mice  was reduced.  Morphology  and  ultrastructure  of  Leydig  cells were  disturbed  in  P21  Insr/Igf1r-DKO  mice. Steroidogenic capacity and activity, as well as expression of the main elements of  steroidogenic machinery (Lhcgr, Star, Cyp11a1, Cyp17a1, Hsd3b1  and  6, Hsd17b3, Sf1) were  decreased  in  Leydig  cells  from  P21  and  P80 Insr/Igf1r-DKO  mice,  while  the  expression  of transcriptional  repressors  of  steroidogenesis  (Arr19  and Dax1) was increased  in the same cells, but not in the rest of  the  testes.  Transcription  profile  of  the  male  sex markers  (Sry,  Sox9,  Amh)  was  altered  in  Leydig  cells from  P21  and  P80  Insr/Igf1r-DKO  mice.  Transcription of the female sex markers (Rspo1, Wnt4) in the testes, as well  as  Cyp19a1  expression  and  estradiol  (E2) production in Leydig cells,  from P21 and P80  Insr/Igf1rDKO  mice  were  increased.  Transcription  of mitochondrial  biogenesis  markers  (Ppargc1a,  Tfam, Mtnd1)  was  declined  in  Leydig  cells  from  P21 Insr/Igf1r-DKO mice, while changes were absent in  the ovaries of the same genotype.  Transcription of the  same markers  was  increased  in  the  adrenal  glands  of  both sexes.  The  mitochondrial  fusion/architecture  markers (Mfn1  and  Mfn2)  were  increased  in  Leydig  cells  from Insr/Igf1r-DKO  mice  and  followed  by  disturbedmitochondrial  phase  of  steroidogenesis  (progesterone production), as well as  decreased  number and  disturbed morphology  of  mitochondria.   Expression  of  the  same markers  in  the  ovaries  was  unchanged.  In  summary, results  of  this  study  showed  that  INSR  and  IGF1R  are important in differentiation and steroidogenic function of Leydig  cells  from  P21  and  P80  mice.  Also,  these receptors  are  important  regulators  of  mitochondrial biogenesis  and   fusion/architecture  markers  in steroidogenic  cells  of  P21  male  mice,  but  not  in steroidogenic cells of ovaries.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173057/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectLeydig-ove ćelijesr
dc.subjectLeydig cellen
dc.subjectinsulin receptoren
dc.subjectIGF1 receptoren
dc.subjectandrogensen
dc.subjectsteroidogenesisen
dc.subjectcell diferentiationen
dc.subjectmitochondriaen
dc.subjectmitochondrial biogenesisen
dc.subjectmitochondrial fusionen
dc.subjectinsulinski receptorsr
dc.subjectIGF1 receptorsr
dc.subjectandrogenisr
dc.subjectsteroidogenezasr
dc.subjectdiferencijacija ćelijasr
dc.subjectmitohondrijesr
dc.subjectmitohondrijalna biogenezasr
dc.subjectmitohondrijalna fuzijasr
dc.titleUloga insulinskih i IGF1 receptora u regulaciji steroidogeneze i mitohondrijallne biogenze u Leydigovim ćelijamasr
dc.title.alternativeThe role of insulin and IGF1 receptors in regulation of teroidogenesis and mitochondrial biogenesis in Leydig cellsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37693/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37692/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record