Show simple item record

"Sermon on holy and venerable icons": Contributions to the analysis of the Byzantine text and its Old Church Slavonic translations.

dc.contributor.advisorTodorović, Darko
dc.contributor.otherPopović, Dušan
dc.contributor.otherAkkad, Il
dc.creatorПавловић, Јована В.
dc.date.accessioned2019-05-16T10:22:45Z
dc.date.available2019-05-16T10:22:45Z
dc.date.available2020-07-03T09:56:21Z
dc.date.issued2018-12-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6763
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11060
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19642/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51343375
dc.description.abstractДокторска дисертација Слово ,,О светим и часним иконама“: Прилог проучавању историјата грчког текста и његових српскословенских превода, заснована је на палеографској, текстолошкој и књижевноисторијској анализи средњегрчких и српскословенских споменика из периода од IX до XVII века. Основни циљ ове студије био је да се изменом застарелих метода у анализи расположивог корпуса направи што прецизнија реконструкција историјата овог иконофилског извора из VIII века, погрешно приписаног Јовану Дамаскину. Ревизијом текстолошких анализа Бориса Михајловича Мелиоранског, тачније, сагледавањем обимне филолошке грађе из књижевноисторијске перспективе, оповргнута је теорија из 1901. године да је аутор беседе, по свој прилици, јерусалимски синђел Јован, прерађивао одломке из извора Поуке старца о светим иконама (Nouthesia Gerontos). Уместо тога, анализом садржаја указано је на беседу као на предање ,,отвореног типа“ које стоји у вези са Синодиком православља и другим црквено-правним документима актуалним у доба политичког зближавања трију оријенталних патријаршија и Свете столице. Процењује се да је ауторски запис О светим и часним иконама (Adversus Constantinum Caballinum), осведочен у преписима Vat. gr. 1652 и Synod. gr. 293, настао око 768. године, док анализе специфичних цитата откривају његову оријенталну провенијенцију. Старије предање (МПТ 522, Synod. gr. 265, Synod. gr. 413, Synod. gr. 293, Auct. T. 3. 12, Marc. gr. Z 575, Paris. gr. 900, Paris. gr. 1115, Mt. Sinai 1699 и Vat. gr. 1652) било је пренето с источних рубова Медитерана у Рим и развијало се нагло у периоду између 768. и 775. године, што се поклапа са кризом око икона и политичким удаљавањем Константина V од франачког краља и папе...sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation Sermon “On holy and honorable icons": Contribution to the study of the history of the Greek text and its Old Church Slavonic translations, based on palaeographic, textual and history of literature analysis of Middle Greek and Old Church Slavonic transcriptions from the period of the ninth century up to the seventeenth century. The main objective of this study is to make more accurate reconstruction of the textual history of this VIII century iconophile source, wrongly attributed to John of Damascus, by changing the obsolete methods in the analysis of the preserved corpus. Revising the textual history reconstruction made by Boris Mikhailovich Melioranski, namely, reviewing the extensive philological material from historical and literary perspective, we refuted the theory of 1901 that the author of the words, presumably John of Jerusalem, fabricated the excerpts from sources Admonition of the Old Man Concerning the Holy Images (the Nouthesia Gerontos). Instead of this, analizing the content we pointed out that the sermon On holy and honorable icons might be an open type traditon genealogically close to the Synodikon of Orthodoxy and other Church Legal Documents, simultaneous to the three Oriental patriarchs approaching the to the Holy See. It is estimated that Adversus Constantinum Caballinum original, witnessed by the manuscripts Vat. gr. 1652 and the Synod. gr. 293, can be dated back to around 768, while the analysis of specific quotations reveals its oriental provenance. Older tradition (MПТ 522, Synod. gr 265, Synod. gr. 413, Synod. gr. 293, Auct. T. 3. 12 , Marc. gr. Z 575, Paris. gr. 900, Paris. gr. 1115 Mt. Sinai 1699 and Vat. gr. 1652) was transferred from the eastern edge of the Mediterranean to Rome and developed rapidly in the period between 768 and 775 years, which coincides with the crisis around the icon and political removal of Constantine V by the Frankish king and the Pope...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectО светим и часним иконама (Adversus Constantinum Caballinum)sr
dc.subjectOn holy and honorable icons (Adversus Constantinum Caballinum) iconophile literatureen
dc.subjectthe Byzantine iconoclasmen
dc.subjectAdmonition of the Old Man Concerning the Holy Images (the Nouthesia Gerontos)en
dc.subjectMSS Vat. gr. 1652en
dc.subjectSynod. gr. 293en
dc.subjectSynod. gr. 265en
dc.subjectcodex Zlatousten
dc.subjectOld Church Slavonic transcriptionsen
dc.subjectиконофилска књижевностsr
dc.subjectпрви византијски иконоклазамsr
dc.subjectизвор Поуке старца о светим иконама (Nouthesia)sr
dc.subjectVat. gr. 1652sr
dc.subjectSynod. gr. 293sr
dc.subjectSynod. gr. 265sr
dc.subjectкњига Златоустsr
dc.subjectсрпскословенски преписиsr
dc.titleСлово "О светим и часним иконама": прилог проучавању историјата грчког текста и његових срскословенских преводаsr
dc.title.alternative"Sermon on holy and venerable icons": Contributions to the analysis of the Byzantine text and its Old Church Slavonic translations.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26079/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26080/IzvestajKomisije20036.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record