Show simple item record

Model of accreditation and quality assurance in higher education in Libya

dc.contributor.advisorМијатовић, Ивана
dc.contributor.otherMijatović, Ivana
dc.contributor.otherФилиповић, Јован
dc.contributor.otherFilipović, Jovan
dc.contributor.otherАрсовски, Славко
dc.creatorAlmarghani Mohamed, Eman
dc.date.accessioned2019-04-22T11:59:10Z
dc.date.available2019-04-22T11:59:10Z
dc.date.available2020-07-03T09:37:29Z
dc.date.issued2018-12-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6724
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10974
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19560/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515661978
dc.description.abstractВисокошколске установе у земљама у развоју суочене су са потребама за унапређењем квалитета. Циљ ове студије је да предложи побољшан модел за обезбеђење квалитета и акредитацију високошколских установа у Либији који помаже високошколским установама и људима који су на позицији да доносе одлуке о побољшању квалитета високог образовања у Либији. На основу емпиријског истраживања, за стално унапређење, либијским високошколским установама препоручује се унапређење модела за акредитацију и обезбеђење квалитета. Преглед литературе, укључује искуства неких развијених земаља, земаља у развоју и искуство Либије на пољу обезбеђења квалитета и акредитације, као и најважније изазове и препреке високог образовања. Главни циљ емпиријског истраживања је да се добије доказ о достигнућу на одређеним пољима, на основу важећих акредитованих стандарда за високошколске установе у Либији, као и основу за препоручивање побољшаног модела. Учесници у истраживању су били студенти, факултетско особље, административно особље са четири приватна и државна универзитета у Либији, као и послодавци. Упитници су засновани на важећим стандардима коришћеним при акредитацији високошколских установа у Либији са циљем да се идентификују најважнији проблеми квалитета четири посматране високошколске установе. Студија пружа поређење перцепције достигнућа у обезбеђењу квалитета од стране студената, факултетског особља, административног особља и послодаваца. Наши резултати показују да доступност и активно коришћење информационо- комуникационих технолошких ресурса (ИКТ) на универзитету, његова репутација и утицај наставника на студенте боље предвиђа учешће студената на високошколским установама. Улоге и способности професора при коришћењу активних наставних метода имају значајнији утицај на ангажовање студената. Студија указује да стандарди за акредитацију за јавне и приватне универзитете морају да се баве побољшањима на пољу активне наставе, xvii коришћења ИКТ ресурса и грађења репутације високошколских установа...sr
dc.description.abstractHigher education institutions (HEIs) in developing countries are faced with needs for quality improvements. The aim of this study was to propose an improved model for quality assurance and accreditation of the HEIs in Libya that helps the HEIs and decision makers in the quality improvements of higher education in Libya. Based on empirical research, improvements of the model for accreditation, quality assurance and continuous improvement of Libyan the HEIs are recommended. The literature review included experiences of some developed and developing countries and the Libyan experience in the area of quality assurance and accreditation as well as the most important challenges and obstacles of higher education. The main aim of the empirical research is to obtain a evidence of achievement in specific areas based on valid accreditation standards for the HEIs in Libya as well as the base for recommendations for the improved model. The study population (students, faculty staff, administrative staff from four private and public universities in Libya as well as employers) was targeted through the questionnaires. The questionnaires were based on valid standards used in accreditation of HEIs in Libya with the goal to identify the most important quality problems of four observed HEIs. The study provides the comparison of the perceived achievements in quality assurance of students, faculty staff, administrative staff and employers. Our findings show that the availability and active use of ICT resources in the university, its reputation and the impact of teachers on students predict more effectively the participation of students in the HEIs. Roles and competencies of teachers in the use of active teaching methods are having the significant impact on student engagement. The study recommended that accreditation standards for public and private universities must address needs for improvements in area of active teaching, usage of ICT resources and building reputation of the HEIs...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleМодел акредитације и обезбеђења квалитета у високом образовању у Либијиsr
dc.title.alternativeModel of accreditation and quality assurance in higher education in Libyaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21766/IzvestajKomisije19686.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21765/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record