Show simple item record

Одређивање перформанси декодера заштитних кодова

dc.contributor.advisorŠenk, Vojin
dc.contributor.otherBajović, Dragana
dc.contributor.otherJakovetić, Dušan
dc.contributor.otherDelić, Vlado
dc.contributor.otherNikolic, Zorica
dc.contributor.otherŠenk, Vojin
dc.creatorMinja, Aleksandar
dc.date.accessioned2019-02-26T11:04:48Z
dc.date.available2019-02-26T11:04:48Z
dc.date.available2020-07-03T14:10:16Z
dc.date.issued2019-01-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10760
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153968736458361.pdf?controlNumber=(BISIS)107929&fileName=153968736458361.pdf&id=12183&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107929&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153968737981789.pdf?controlNumber=(BISIS)107929&fileName=153968737981789.pdf&id=12184&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractThis thesis contains some of the results obtained by the author in the course of his postgraduate research in the fields of Communication system modeling and Information and coding theory. The results are presented in mathematical form and are verified by numerical simulations. Most of them are motivated by challenges arising in the design and standardization of 5G communication systems and are of practical and scientific relevance. Main contributions of the thesis are divided into two parts. In the first part of this thesis we introduce a novel SNR-invariant quasi-analytical technique for estimating the error rate of a communication link over the geodesic channel. We compared this technique to the Monte Carlo and Importance Sampling methods and it has been found out that it outperforms other methods in both accuracy and speed. In the second part of the thesis we introduce an optimization procedure, based on the variable force repulsion method, for the design of spherical codes that are tailored to the TCM and achieve lower error rates at high SNR, then their counterparts that are optimized for minimum distance. The performance of these codes is verified using the method developed in part I of this thesis which is suitable for simulating error rates at high SNR.en
dc.description.abstractОва дисертација садржи неке од резултата аутора добијених током његовог постдипломског истраживања у областима моделовања комуникационих система и теорије информација и заштитног кодовања. Резултати су представљени у математичком формату и верификовани су нумеричким симулацијама. Већина њих је мотивисана проблемима који се појављују приликом развоја и стандрадизације 5G комуникационих система и имају велики научни и практични значај. Дисертација је подељена у два дела. Први део уводи нови квазианалитички поступак за естимацију вероватноће грешке декодера заштитних кодова. Математички је показано и експериментално потврђено да је нови симулациони поступак значајно брзи од постојећих симулационих постпупака (монте карло и поступак узорковања по значајности) који се користе у пракси. У другом делу тезе представљен је проблем конструкције вишедимензионалне трелис кодоване модулације (енг. Trellis Coded Modulation - TCM) помоћу сферичних кодова. Развијен је нови алгоритам за конструкцију сферичних кодова који су прилагођени структури TCM кода и показано је да такви TCM кодови имају знатно боље перформансе од постојећих. Вероватноћа грешке ових нових TCM кодова је естимирана применом симулационог поступка који је дат у првом делу дисертације.sr
dc.description.abstractOva disertacija sadrži neke od rezultata autora dobijenih tokom njegovog postdiplomskog istraživanja u oblastima modelovanja komunikacionih sistema i teorije informacija i zaštitnog kodovanja. Rezultati su predstavljeni u matematičkom formatu i verifikovani su numeričkim simulacijama. Većina njih je motivisana problemima koji se pojavljuju prilikom razvoja i standradizacije 5G komunikacionih sistema i imaju veliki naučni i praktični značaj. Disertacija je podeljena u dva dela. Prvi deo uvodi novi kvazianalitički postupak za estimaciju verovatnoće greške dekodera zaštitnih kodova. Matematički je pokazano i eksperimentalno potvrđeno da je novi simulacioni postupak značajno brzi od postojećih simulacionih postpupaka (monte karlo i postupak uzorkovanja po značajnosti) koji se koriste u praksi. U drugom delu teze predstavljen je problem konstrukcije višedimenzionalne trelis kodovane modulacije (eng. Trellis Coded Modulation - TCM) pomoću sferičnih kodova. Razvijen je novi algoritam za konstrukciju sferičnih kodova koji su prilagođeni strukturi TCM koda i pokazano je da takvi TCM kodovi imaju znatno bolje performanse od postojećih. Verovatnoća greške ovih novih TCM kodova je estimirana primenom simulacionog postupka koji je dat u prvom delu disertacije.sr
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectDigital communicationsen
dc.subjectДигиталне телекомуникацијеsr
dc.subjectDigitalne telekomunikacijesr
dc.subjectmodelovanje i simulacijasr
dc.subjectkvazi-analitički postupaksr
dc.subjectkodovanjesr
dc.subjectteorija informacijasr
dc.subjectmodeling and simulationen
dc.subjectquasi-analytical methoden
dc.subjectcodingen
dc.subjectinformation theoryen
dc.subjectмоделовање и симулацијаsr
dc.subjectквази-аналитички поступакsr
dc.subjectкодовањеsr
dc.subjectтеорија информацијаsr
dc.titleDetermining Performance of Channel Decodersen
dc.title.alternativeОдређивање перформанси декодера заштитних кодоваsr
dc.title.alternativeOdređivanje performansi dekodera zaštitnih kodovasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42552/Disertacija19376.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/42553/IzvestajKomisije19376.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record