Show simple item record

Primena marketing koncepta u funkciji unapređenja proizvodnje i plasmana sira u Republici Srbiji

dc.contributor.advisorVlahović, Branislav
dc.contributor.otherPopović-Vranješ, Anka
dc.contributor.otherKuzman, Boris
dc.creatorMugoša, Izabela
dc.date.accessioned2019-01-18T10:40:12Z
dc.date.available2019-01-18T10:40:12Z
dc.date.available2020-07-03T13:32:58Z
dc.date.issued2018-01-19
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150711664263249.pdf?controlNumber=(BISIS)105103&fileName=150711664263249.pdf&id=10548&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10649
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=105103&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije150711665133714.pdf?controlNumber=(BISIS)105103&fileName=150711665133714.pdf&id=10549&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractИЗ Производња и пласман сира заузимају једно од кључних места у стратегији развоја и раста агроиндустрије многих, економски најразвијенијих, земаља. Као финални производ сточарске производње, сир, као готов производ, резултат је ангажовања већег броја различитих привредних субјеката у ланцу стварања и испоруке вредности, због чега може бити значајан генератор прихода за  све учеснике и фактор економског развоја Републике Србије.  Основни циљ истраживања је да се на бази информација добијених обрадом података из  примарних и секундарних извора, креира  предлог функционалног маркетинг концепта, као услова за унапређење производње и пласмана сира из понуде произвођача Републике Србије, на домаћем и иностраним тржиштима. Резултати истраживања треба да укажу на факторе који су од значаја за повећање домаће производње, перспективе и могуће извозне дестинације, као и повећање извоза. Резултати истраживања указују на то да, у светским размерама, Република Србија није конкурент у сегменту индустријских сирева. Оно што, пре свега удружени, произвођачи сира Републике Србије могу да понуде све захтевнијим потрошачима на домаћем и међународном тржишту, јесу првенствено аутохтони сиреви који носе ознаку географског порекла, варијетети традиционалних, органских, као и сиреви са додатом вредношћу који могу да задовоље специфичне захтеве идентификоване тржишне тражње, како у погледу квалитета и осталих маркетинг обележја, тако и у погледу безбедности хране. Основни услов за креирање профитно оријентисаних пољопривредних газдинстава која се баве производњом сира, јесте континуирана аграрна политика којом се креирају услови извесности за привредне субјекте. Удруживање, успостављање акредитованих програма континуиране едукације из области маркетинга и производње сира, као и државни подстицаји у виду наменски опредељених финансијских средстава, представљају неке од примарних фактора развоја и јачања конкурентске позиције произвођача сира. Датумsr
dc.description.abstractIZ Proizvodnja i plasman sira zauzimaju jedno od ključnih mesta u strategiji razvoja i rasta agroindustrije mnogih, ekonomski najrazvijenijih, zemalja. Kao finalni proizvod stočarske proizvodnje, sir, kao gotov proizvod, rezultat je angažovanja većeg broja različitih privrednih subjekata u lancu stvaranja i isporuke vrednosti, zbog čega može biti značajan generator prihoda za  sve učesnike i faktor ekonomskog razvoja Republike Srbije.  Osnovni cilj istraživanja je da se na bazi informacija dobijenih obradom podataka iz  primarnih i sekundarnih izvora, kreira  predlog funkcionalnog marketing koncepta, kao uslova za unapređenje proizvodnje i plasmana sira iz ponude proizvođača Republike Srbije, na domaćem i inostranim tržištima. Rezultati istraživanja treba da ukažu na faktore koji su od značaja za povećanje domaće proizvodnje, perspektive i moguće izvozne destinacije, kao i povećanje izvoza. Rezultati istraživanja ukazuju na to da, u svetskim razmerama, Republika Srbija nije konkurent u segmentu industrijskih sireva. Ono što, pre svega udruženi, proizvođači sira Republike Srbije mogu da ponude sve zahtevnijim potrošačima na domaćem i međunarodnom tržištu, jesu prvenstveno autohtoni sirevi koji nose oznaku geografskog porekla, varijeteti tradicionalnih, organskih, kao i sirevi sa dodatom vrednošću koji mogu da zadovolje specifične zahteve identifikovane tržišne tražnje, kako u pogledu kvaliteta i ostalih marketing obeležja, tako i u pogledu bezbednosti hrane. Osnovni uslov za kreiranje profitno orijentisanih poljoprivrednih gazdinstava koja se bave proizvodnjom sira, jeste kontinuirana agrarna politika kojom se kreiraju uslovi izvesnosti za privredne subjekte. Udruživanje, uspostavljanje akreditovanih programa kontinuirane edukacije iz oblasti marketinga i proizvodnje sira, kao i državni podsticaji u vidu namenski opredeljenih finansijskih sredstava, predstavljaju neke od primarnih faktora razvoja i jačanja konkurentske pozicije proizvođača sira. Datumsr
dc.description.abstractAB  Cheese production and placing on the market hold some of key positions of growth and development strategies in agricultural industry of numerous highly developed countries. As the final product of livestock production – cheese, as the finished product is a result of several different business entities participating in the creation cycle and value delivery. Hence, it could be a significant revenue generator for all participants and a factor in the economic development of the Republic of Serbia. Primary aim of the research is to create a functional marketing concept proposal on the basis of information obtained from data analysis received from primary and secondary sources as a condition for enhanced cheese production and placing on the market by Serbian manufacturers, both on domestic and international markets. Research results should indicate significant factors in increased domestic production, prospects and potential export destinations as well as increased export. Research results reveal that the Republic of Serbia is not a competitor in the field of industrial cheese on a global scale. Something that, above all, associated cheese manufacturers from the Republic of Serbia can offer to progressively demanding consumers on both domestic and international market are original varieties of cheese with designation of origin, varieties of traditional and organic cheese, value-added cheese which can meet the specific requirements of identified market demand. This refers to quality and other marketing features, including food safety as well. Elementary condition for creating profitoriented agricultural holdings for cheese production is the continuous agricultural policy which creates conditions of certainty for business entities. Creating associations and founding accredited programs of continuing education in the field of marketing and cheese production as well as state incentives in the form of dedicated funds represent some of primary factors in development and strengthening the competitive position among cheese manufacturers.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectПроизводња и пласман сираsr
dc.subjectProizvodnja i plasman sirasr
dc.subjectCheese production and placementen
dc.subjectпроизвођачи сираsr
dc.subjectмаркетингsr
dc.subjectмаркетинг менаџментsr
dc.subjectcheese producersen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing managementen
dc.subjectproizvođači sirasr
dc.subjectmarketingsr
dc.subjectmarketing menadžmentsr
dc.titleПримена маркетинг концепта у функцији унапређења производње и пласмана сира у Републици Србијиsr
dc.title.alternativePrimena marketing koncepta u funkciji unapređenja proizvodnje i plasmana sira u Republici Srbijisr
dc.title.alternativeApplying Marketing Concepts to Improve Cheese Production and Placing on the Market in the Republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36008/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36009/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10649


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record