Show simple item record

Production potential of woody biomass and its impact on forest management goals

dc.contributor.advisorMedarević, Milan
dc.contributor.otherPantić, Damjan
dc.contributor.otherSuknović, Milija
dc.contributor.otherPetrović, Nenad
dc.contributor.otherŠljukić, Biljana
dc.creatorMarinković, Marko M.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:39:02Z
dc.date.available2019-01-18T09:39:02Z
dc.date.available2020-07-03T10:18:44Z
dc.date.issued2018-07-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6463
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10635
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19188/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513876124
dc.description.abstractУ складу са чињеницом да се све више пажње посвећује коришћењу обновљивих извора енергије, па тако и могућностима употребе дрвне биомасе као еколошки прихватљивом гориву, али и ресурсу који може бити употребљен у другим индустријама (индустрија целулозе и папира, индустрија плоча и иверица), у овом раду је истражен производни потенцијал дрвне биомасе (дрвне сечке) и његов утицај на циљеве газдовања шумама у Јужнобачком шумском подручју. У раду су испитани механизми припреме и доношења одлука, који подразумевају „анализу предузећа“ и „анализу окружења“ уз укључивање интересних група и усклађивање потреба и визија са могућностима производње дрвне биомасе. Доношење одлука се односи на избор најбољег плана газдовања шумама у односу на постављени проблем одлучивања. Примењени су формирани модели одлучивања за потребе рангирања и избора најбољег плана газдовања шумама у односу на постављене захтеве (производња дрвне биомасе). Приликом избора најбољег алтернативног плана газдовања шумама неопходно је било одредити приоритете између појединих алтернатива или критеријума у ситуацијама одлучивања где учествује један, али и већи број доносилаца одлука и где је присутан већи број критеријума одлучивања у вишеструким временским периодима. Доношењу одлука су претходили конфликтни услови и за решавање оваквих задатака морале су бити примењенe научне методе које су флексибилније од строго математичких метода чисте оптимизације, као што су линеарно програмирање, динамичко програмирање или теорија игара. У овако конфликтној ситуацији неопходно је било направити избор оптималног односа елемената који сачињавају план газдовања шумама (оцена фактора који утичу на дефинисање и рангирање циљева газдовања шумама) са аспекта могућности производње дрвне биомасе. Метода АХП је изабрана због чињенице да циљ овог рада захтева неку врсту оптимизације шуме као сложеног природно еколошко-економског система према коме се константно увећавају захтеви друштва (у овом раду биомаса као нови производ). У вези са чињеницом да се ради о сложеном систему и већем броју спољних фактора који могу имати утицај на исти, приликом истраживања постављено је питање мерљивости улазних елемената, приликом чега је уочено присуство мерљивих, делимично мерљивих и потпуно немерљивих елемената, као и проблем њиховог односа...sr
dc.description.abstractAs renewable energy sources are gaining ever more importance, the same happens with the possibilities of using woody biomass as an environmentally friendly fuel, but also a resource that can be used in other industries (pulp and paper industry, board and chipboard industry). This study investigates the production potential of woody biomass (wood chips) and its impact on forest management goals in the South Bačka forest area. The thesis examines the mechanisms of preparation and decision-making, which include "enterprise analysis" and "analysis of the environment" with the involvement of stakeholder groups and harmonization of needs and visions with the economic possibilities of woody biomass production. The decision-making refers to the selection of the best forest management plan in relation to the problem of decision-making. The formed models of decision-making were applied for the needs of ranking and selection of the best forest management plan in relation to the imposed requirements (production of woody biomass). When choosing the best alternative forest management plan, it was necessary to determine the priorities between certain alternatives or criteria in decision-making situations involving one, but also a larger number of decision-makers, and where a number of decision-making criteria are present in multiple time periods. Decision-making was preceded by conflicting conditions for solving such tasks. Instruments that were more flexible than strictly mathematical techniques of pure optimization, such as linear programming, dynamic programming, or game theory, had to be applied. In this case, it was necessary to select the optimal ratio of the elements that constitute the forest management plan (assessment of factors that influence the definition and ranking of forest management goals) from the aspect of the possibility of producing woody biomass. This method was chosen because of the fact that the aim of this thesis requires some kind of optimization of the forest as a complex, natural, ecological and economic system that faces constantly increasing demands of the society (in this thesis for biomass as a new product). Regarding the fact that this is a complex system with a large number of external factors that may have an impact on it, during the research, the question of the measurability of the input elements was raised. The presence of measurable, partly measurable and completely immeasurable elements was detected, as well as the problem of their relationship...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДрвна биомасаsr
dc.subjectwoody biomassen
dc.subjectforest management planningen
dc.subjectmulti-criteria decision-makingen
dc.subjectanalytical hierarchical process (AHP)en
dc.subjectthe South Bačka forest area.en
dc.subjectпланирање газдовање шумамаsr
dc.subjectвишекритеријумско одлучивањеsr
dc.subjectaналитички хијерархијски процес (АХП)sr
dc.subjectЈужнобачко шумско подручјеsr
dc.titleПроизводни потенцијал дрвне биомасе и утицај на циљеве газдовања шумамаsr
dc.title.alternativeProduction potential of woody biomass and its impact on forest management goalsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30789/IzvestajKomisije18779.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30788/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record