Show simple item record

A Process of planning, designing and building the urban unit 'Partisan Square' in Užice

dc.contributor.advisorĐukić, Aleksandra
dc.contributor.otherVaništa-Lazarević, Eva
dc.contributor.otherSelinkić, Slobodan
dc.creatorMilivojević, Dejan V.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:36:07Z
dc.date.available2019-01-18T09:36:07Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:18Z
dc.date.issued2018-07-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10619
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6475
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19206/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513298321
dc.description.abstractПроцес реконструкције Ужица дешавао се у оквирима врло сложеног и динамичног друштвено-економско-политичког и стручно-уметничког контекста. Истраживање политичке и стручне историје периода указује на промену у друштву након 1950. године када је концепт диктатуре пролетаријата преведен у концепт социјалне једнакости и правде. То је утицало да се концепт манифестационог трга у центру града допуни концептом друштвеног центра чији је програм обухватао изградњу друштвених, културних, комерцијалних, пословних и забавних садржаја. Реконструкција Титовог Ужица има посебан значај обзиром да је у периоду 24.09.- 29.11.1941. (73 дана) град био центар “Ужичке републике”, “прве ослобођене територије на тлу поробљене Европе”. Политичка позадина је довела до успешне реализације градског трга на коме су обједињене меморијалне и свакодневне намене. За решење Трга и централних градских блокова расписан је конкурс 1953. године. На конкурсу су се суочила два концепта о реконструкцији градског центра. Један награђени рад предлагао је компактнији и регулационо чвршће постављени урбанизам: границе блокова и слободних простора биле су јасне и омеђене. Други награђени рад је инсистирао на авангардности и отвореном простору. Услед тога, додељене су две прве награде. На крају, Трг је реализован на основама многих компромиса, али је испунио програмске захтеве задате кроз теоријске претпоставке о новом друштвеном центру. Израда пројеката за изградњу Трга започела је 1949. године (Зграда обласног одбора у Титовом Ужицу), али је изграђивање почело 1957. године (Стамбено пословна зграда у Улици маршала Тита). Централни простор са спомеником маршалу Титу довршен је 1961. године, Трг се касније изграђивао све до 2001. године. Период израде документације за изградњу и изградња Трга трајали су 52 године. Трг и данас обавља своју функцију централног јавног простора, али је његов смисао требало да буде далеко већи. Требало је да архитектонско-урбанистичка целина Трга буде регулатор како просторне композиције и функција града тако и његове укупне пластике. То је приказано у Генерално-регулационом плану Титовог Ужица. Тај циљ су деструктурирале измене учињене у саобраћајном решењу и изостанку спровођења изградње према усвојеној вертикалној регулацији, густинама и планској изградњи подручија ужег и ширег центра града. Услед тога, изгубљен је суштински смисао реализације Трга партизана...sr
dc.description.abstractA process of reconstruction of Užice was carried out in a very complex and dynamic social, economic and political context, as well as in alike professional and artistic context. Research of political and professional historical background of this period points to a change in society after the year 1950, when the proletarian dictatorship concept was transferred into a concept of social equality and justice. This influenced the concept of manifestation square in the city centre to be supplemented with the concept of social centre; the programme included erection of social, cultural, commercial, business and entertaining contents. Reconstruction of Titovo Užice has got a particular significance as during the period from September 24 – November 29, 1941 (for 73 days) the city was the centre of ‘The Užice Republic’, ‘the fist liberated territory in occupied Europe.’ Political background led to the successful realization of the city square that consolidated both memorial and everyday’s purposes. In 1952, a competition was called for the best design of the Square and of the central city blocks. Two concepts for the city centre reconstruction clashed at the competition. One of the awarded works proposed a more compact urbanism on solid grounds in terms of regulation: boundaries among the blocks and open areas were distinctive and clearly indicated. Another awarded work insisted on avant-garde and open space. For this reason, the two works were both awarded the first prize. In the end, the Square was realized on the basis of a great deal of compromise though it met the program requirements given through theoretical assumptions about a new social centre. Designing works for building the Square commenced in the year 1949 ( the building of the County Board in Titovo Užice) but erection works started in the year 1957 ( building & housing block in Marshal Tito Street ). Central area of the Square with a Marshal Tito monument was finished in the year 1961. The Square was afterwards additionally built up to the year 2001. The period of production of documentation for the Square and the erection of the Square lasted for 52 years. Nowadays, the Square is still functioning as the central public space, but its sense should have been much wider. The Square as an urban-architectural unit should have been the regulator of both spatial composition and functions of the city and its entire plastics. This was shown in the General Urban Regulation Plan for Titovo Uzice. This goal was de-structured with the changes made in traffic designs, but it was also due to lack of implementation of building activities according to adopted vertical urban regulations, density and planned building activities in the downtown. Due to this, the crucial sense for realization of the Partisan Square was lost...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсоцијалистичка естетикаsr
dc.subjectsocialistic aestheticsen
dc.subjectnew social centresen
dc.subjectUžiceen
dc.subjectPartisan Squareen
dc.subjectнови друштвени центриsr
dc.subjectУжицеsr
dc.subjectТрг партизанаsr
dc.titleПроцеси планирања, пројектовања и градње урбане целине Трга партизана у Ужицуsr
dc.title.alternativeA Process of planning, designing and building the urban unit 'Partisan Square' in Užiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/558/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/559/IzvestajKomisije18790.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10619


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess