Show simple item record

Media editing and media business management in the light of "media crisis"

dc.contributor.advisorKljajić, Veselin
dc.contributor.otherTodorović, Neda
dc.contributor.otherMaričić, Nikola
dc.creatorPenezić, Slobodan M.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:34:04Z
dc.date.available2019-01-18T09:34:04Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:46Z
dc.date.issued2018-10-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6487
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10615
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19225/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518261591
dc.description.abstractУ овом раду полази се од актуелног тренутка у свету медија и новинарства, који креирају утицаји сложених изазова различите природе, који скупа воде и појави кризе медија, па чак и нестанку појединих од њих. Анализирајући овај, глобални контекст, испитује се постојање и природа односа димензија уређивања и пословања медија, који се види кључним за њихово функционисање и опстанак, као и појединачне факторе који утичу на тај однос и његове последице. Полазећи од истраживачког питања усмереног ка испитивању тога да ли постоји међузависност између уређивања и пословања, односно, уколико постоји, у чему се огледа и које су последице тог односа, циљ је испитати оно шта се у погледу организације функционисања медија (самим тим начина публиковања садржаја) може предузети, а да има утицај на пословање, али и обрнуто – како пословни резултати утичу на промене у уређивању и организацији редакције. Сходно актуелном стању, посебно неповољном по штампане медије, а пре свега дневне новине, анализира се директније та врста медија, а као узорак бирају медији у Србији (конкретније, листови „Данас“, „Политика“ и „Курир“), односно медијски систем и тржиште које се виде репрезентативним за тумачење тих изазова. Остварење циља рада мотивисано је амбицијом стицања увида у актуелно функционисање новина, које се с научног аспекта желе описати и објаснити, и уједно проверити и утемељеност одређених глобалних теоријских претпоставки и практичних концепција. Из тог разлога, настоји се утврдити шта утиче на формирање тих концепција и који су њихови домети. Остала питања на које се, самим тим, покушава дати одговор су усмерена ка широј анализи тога да ли су медији у Србији спремно дочекали актуелне изазове; да ли постоји свест о њима и какав је однос према њима, у односу на глобалну праксу? На тај начин, увиђају се домаће специфичности, а самим тим и актуелни трендови на овим просторима  посредно и то да ли неки од нових модела даје резултате (ако дају – зашто)? Тако се уједно испитују и домети одређених глобалних претпоставки у пракси. Суштинска интенција рада заправо је у томе да изазове с којима се медији сусрећу (екстерни фактори) и медијске одговоре на њих (интерни), који у 4 својеврсној динамичкој форми воде производњи одређених садржаја и економским индикаторима пословања медија, објасне на адекватан начин  као сложен и међузависан процес, на чији однос и исходе утичу многи чиниоци. Стављајући фокус на домете интерног (медијског) фактора, који има два аспекта (две врста професионализма медијских актера: менаџерски/организациони и новинарски/радни), крајњи циљ је испитивање могућности формулисања оптималног модела функционисања медија данас, који би омогућио стабилност пре свега оних медија чији опстанак је данас највише угрожен. Циљ рада је стога и указивање на постојање и природу трендова у погледу промена пословне филозофије дневних новина, које се огледају у новим приступима креирању и публиковању медијских садржаја. Индиректно, на тај начин, жели се више пажње посветити и избегаваној теми утицаја управљања медијима, а самим тим и на важност нормирања надлежности најодговорнијих медијских актера – менаџмента. Намера је да се овим путем индиректно укаже и на две, према мом суду, својеврсне заблуде које можемо уочити у актуелној медијској теорији и пракси. Прву представља пристанак медијског менаџмента на утицај тзв. екстерних фактора (актера изван самих медија) зарад привремених финансијских бенефита. Друга је, пак, неосновано окривљивање новинара за лоше пословне резултате и кризу медија, јер стварност довољно указује на то да се она свакако не може тумачити на тај начин. У основи обе заблуде, које је овај рад у довољној мери приказао таквим, заправо је неуочавање чињенице да кључну полугу у организацији медијских процеса имају најодговорнији медијски актери (менаџмент), па ту стога лежи и одговор на актуелне изазове...sr
dc.description.abstractIn this dissertation and the research that is carried within it, we are starting from the current moment in the world of media and journalism, created by numerous impacts which are coming from a complex set of different challenges, leading to the „media crisis“ context, and even the disappearance of some of them. By analyzing this, certainly global context, we are also examining the existence and nature of the relationship between two dimensions of media work: editing and business management, which is seen as а crucial for their functioning and survival, including all individual factors that influence their relationship and its consequences. Starting from а concrete research question, which is directed towards examining whether there is a relationship between the editing and media business results, and, if any, in what it refers to and what are its implications, the objective is to examine what is possible and can be undertaken in terms of the media functioning (hence, the choice and ways of approach to the content editing and publishing), so that it may have an impact on their business, and vice versa – we are looking to business results that influence changes in the editorial approaches and the organization of the media newsroom. According to the current situation, especially pessimistic for the print, primarily newspapers, we are analyzing directly this type of media, and as a sample using media in Serbia (specifically, the daily "Danas", "Politics" and "Kurir"), and the media landscape justifiably seen as a representative for the interpretation of these challenges. The aim of this work is motivated by the ambition to gain insight into current practices of newspaper, that we want to describe and explain from the scientific point of view, but also to check the argumentation of some global theoretical assumptions and editorial concepts, considering them from the perspective of their possible links with business results of the media. For this reason, we are trying to determine what influences the formation of these concepts and what are their achievements. Other issues that we are, therefore, trying to provide answers to, are focused to a broader analysis of question – whether the media in Serbia are ready for the current challenges, their awareness and attitude about those challenges, compared to the global practice? 8 In this way, we are recognizing local specificities, and therefore the current trends in this area – indirectly, we are also testing results of some the new models of media produces (and its reason for success)? At the same time, we are examining the assessment of certain global assumptions and their scope of practice, as well as the local specifics. The intention of this work is to explain that the challenges that media face today (external factors) and media responses to them (internal factors), are functioning in a kind of dynamic form of mechanism, and that is why we have a need to explain it adequately - as a complex and interdependent process, whose relationship and outcomes are influenced by many factors. By focusing on the achievements of the internal (media) factors, which havе two aspects (professionalism among media employees: management – organizational, and the journalistic – working), the objective is to explore the possibilities to formulate an optimal model of media functioning, which would provide them with stability, particularly for those whose survival is now threatened the most (print, primarily newspapers). The goal is also to describe and explain the existence and nature of current trends in terms of changes in the business philosophy of newspapers, reflected in new approaches of content creating and publishing. Indirectly, we also want to direct more attention to the impact of these, often underated, topic  importance of management policies and editorial approach in the media, and therefore the importance of standardizing the competence of the media management in general. The intention is also to clarify two, in my judgment, logic-errors, that can be seen in the current media theory and practice. The first represents the management consent on the impact of the so-called external factors (influence of actors outside of the media) for the sake of temporary financial benefits. The second, however, is simplistic and unfounded attempt of blaming journalists for bad media-business results, because the reality, on the other hand, is proving enough to suggest that it certainly can not be interpreted in that way. Basically, two of these misconceptions, those that this dissertation is sufficiently demonstrated as such, actually lies in often oversight of the fact that a key lever is in a hand of the most responsible media actors (management) and their attitude towards the media work  so we can assume that there also lies the answer to the current challenges. Therefore, this dissertation is seeking to detect current changes in the production of media content (organized by the editorial board and policy) and their impact on media business, and 9 vice versa. All of this, with the ambition to examine how are the editorial policies motivated by the desire to produce quality content, and also, as far, with intention of making a bigger profit on the other side, as well to see what is the relationship and the consequences of these orientations. With such goal, research is using a kind of an "optic tool" created by several editorial concepts, founded as a response to the current challenges, observed by media theorist Joseph Tjurou, described in detail in this paper...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКриза медијаsr
dc.subjectThe Crisis of Mediaen
dc.subjectУређивање медијаsr
dc.subjectПословање медијаsr
dc.subjectМедијски менаџментsr
dc.subjectТрадиционални медијиsr
dc.subjectДневне новинеsr
dc.subjectМедији систем Србијеsr
dc.subjectMedia еditingen
dc.subjectMedia businessen
dc.subjectMedia managementen
dc.subjectTraditional mediaen
dc.subjectDaily newspapersen
dc.subjectThe Media system of Serbiaen
dc.titleОднос уређивања и пословања медија у условима кризе медијаsr
dc.title.alternativeMedia editing and media business management in the light of "media crisis"en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23491/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23492/IzvestajKomisije18801.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record