Show simple item record

The Common commercial policy of the European Union

dc.contributor.advisorVasiljević, Branko
dc.contributor.otherVujačić, Ivan
dc.contributor.otherSamardžić, Slobodan
dc.creatorMilošević, Aleksandar
dc.date.accessioned2019-01-18T09:34:03Z
dc.date.available2019-01-18T09:34:03Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:45Z
dc.date.issued2018-07-24
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10614
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6465
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19190/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518292055
dc.description.abstractРад ће се бавити анализом спољнотрговинског модела Европске уније (ЕУ) кроз доказивање тезе да су промене у спољнотрговинском концепту (до којих је дошло усвајањем нове трговинске стратегије 2006. године) и институционалном устројству (настале изменама Уговора о функционисању Европске уније 2009. године) довеле до стварног напуштања мултилатерализма као водећег приступа у спољнотрговинској политици Европске уније. Неуспех мултилатералних трговинских преговора у Дохи и немогућност ЕУ да на агенду преговора стави тзв. сингапурска питања су допринели да Унија уведе билатерализам као допунски приступ (уз наглашавање привржености мултилатерализму), путем регулисања трговинских односа са потенцијалним партнерима кроз преференцијалне трговинске споразуме (споразуме о слободној трговини). Измене институционалног оквира и ширење надлежности Европског парламента у области спољне трговине су, с друге стране, за своју последицу имали повећање приступа процесу одлучивања о Заједничкој трговинској политици (ЗТП) интересним групама које билатералним начином трговинског преговарања једноставније остварују своје економске и политичке циљеве.sr
dc.description.abstractThe paper will deal with the analysis of the foreign trade model of the European Union (EU) by proving the theses that the changes in the foreign trade concept (which came about through the adoption of the new trade strategy in 2006) and modified institutional structure (resulting from the changes to the Treaty on the Functioning of the European Union in 2009) have led to the actual abandonment of multilateralism as a leading approach in the EU’s foreign trade policy. The failure of multilateral trade negotiations in the Doha round and the inability of the EU to put the so-called Singapore's issues on its agenda contributed to the introduction of bilateralism as an additional approach (with the remaining committment to multilateralism) for regulating trade relations with potential partners through conclusions of preferential trade agreements (free trade agreements). Modification of the institutional framework and the extension of the competence of the European Parliament in the area of foreign trade, on the other hand, resulted in an increased access to the decision-making process on the Common Trade Policy (CTP) to interest groups that, by bilateral trade negotiation, achieve their trade and economic goals more easily.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectcommon trade policyen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectmultilateral trade negotiationsen
dc.subjectpreferential trade agreementsen
dc.subjectinterest groupsen
dc.subjectaccess pointsen
dc.subjectWorld Trade Organizationen
dc.subjectLisbon Treatyen
dc.subjectЗаједничка трговинска политикаsr
dc.subjectмеђународна трговинаsr
dc.subjectмултилатерални трговински преговориsr
dc.subjectпреференцијални трговински споразумиsr
dc.subjectинтересне групеsr
dc.subjectприступне тачкеsr
dc.subjectСветска трговинска организацијаsr
dc.subjectЛисабонски уговорsr
dc.titleЗаједничка трговинска политика Европске унијеsr
dc.title.alternativeThe Common commercial policy of the European Unionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23484/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23485/IzvestajKomisije18781.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record