Show simple item record

Model for the feasibility analysis of public-private partnership projects in the urban public passengers transport system

dc.contributor.advisorTica, Slaven M.
dc.contributor.otherTica, Slaven M.
dc.contributor.otherPetrovic-Vujačić, Jelica M.
dc.contributor.otherMladenović, Goran
dc.creatorZlatković, Dejan V.
dc.date.accessioned2019-01-11T13:30:34Z
dc.date.available2019-01-11T13:30:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:13:11Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10579
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6422
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19135/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512521130
dc.description.abstractПредмет истраживања ове дисертације је систем јавног градског транспорта путника (ЈГТП) и развој модела и основних параметара за анализу пројеката јавно-приватног партнерства (енг. Public-Private Partnership, у даљем тексту: PPP). Mодели PPP, засновани на дугорочној сарадњи између приватног и јавног сектора, афирмишу приступ поделе ризика и одговорности у току животног циклуса пројекта, уз успостављање одговарајућег система накнаде по учинку. Циљ примене ових модела је да се обезбеди ефикасно управљање и оптимално коришћење расположивих ресурса у пружању услуга од јавног значаја. Сложеност и стохастичка природа система ЈГТП, као и улазних параметара приликом пројектовања PPP модела у системима ЈГТП захтева константно унапређење методологије за анализу оправданости овакве врсте пројеката. Основни циљ истраживања у оквиру дисертације је развој модела за анализу PPP пројеката који, уз ограничења самог система и специфичности захтева које пружање јавне транспортне услуге намеће систему споља, представља кључну улогу у успешној реализацији пројеката и подизању нивоа квалитета и ефикасности транспортне услуге. Такође, још један од важних циљева докторске дисертације јесте континуирани развој и системски приступ на нивоу целине система кроз добијање конкретних, за инжењерску струку веома применљивих резултата. У дисертацији је представљен нови концепт еx-ante финансијске анализе за процену минималног нивоа учешћа јавног сектора приликом увођења PPP модела у систем ЈГТП. Ова процена има суштински значај за доношење одлуке о томе да ли је пројекат погодан за реализацију применом PPP модела. Суштина предложеног концепта је да обезбеди да пројекат, с једне стране, буде финансијски одржив и приуштив за јавни сектор (енг. affordable), а с друге стране, и довољно атрактиван за приватни сектор и његове кредиторе (енг. bankable). У докторској дисертацији је дефинисан вишеулазни и вишеизлазни еx-post модел за мерење ефикасности система јавног градског транспортa путника у циљу подизања нивоа квалитета и ефикасности транспортне услуге. Применом DEA методе (енг. Data Envelopment Analysis) развијени модел анализира ефекте реализације PPP пројеката који се односе на унапређење ефикасности линија и оптимизацију система јавног градског транспорта путника. Дефинисан је сет индикатора којим се процењује ефикасност линија система, а који укључује техничке параметре линије, као и припадајуће излазне економске показатеље...sr
dc.description.abstractThe research subject in this dissertation is the urban public passengers transport systems and the development of the optimal model and key parameters for the analysis of public-private partnership projects (hereinafter: PPP). PPP models, based on a long-term relationship between the private and public sectors, promote the responsibility and risk-sharing approach throughout the life cycle of a project, with the establishment of appropriate performance-based remuneration schemes. The aim is to ensure the efficient management and optimal utilization of available resources in the provision of public services. When designing a PPP model in the public passengers transport systems, the complexity and stochastic nature of the urban public passengers transport systems and input parameters require constant methodological improvement of the project feasibility analysis. The main purpose of the dissertation is to develop the parameters and a model for the analysis of PPP projects, bearing in mind the limitations of the public passengers transport system itself and the specificity of the requirements that the provision of the public transport services impose on the system from outside. In addition, one of the important goals is a continuous development and systemic approach through the acquisition of concrete and, from engineering point of view, highly applicable results. The dissertation presents a new concept of the ex-ante financial estimation of the public sector participation levels required for the implementation of PPP projects in public transport passengers systems. Such an assessment is critical in order to decide whether a project is suitable for PPP models. The essence of this concept is to ensure that the project is, on the one hand, financially sustainable and affordable for the public sector and, on the other hand, attractive enough to the private sector and its creditors (bankable). The dissertation presents a multiple-input and multiple-output еx-post model for measuring the efficiency of public urban passenger transport. A specific DEA model (Data Envelopment Analysis) is used as a method to analyze the effect of the implementation of PPP projects related to improving the efficiency of the lines and the optimization of the public urban passenger transport system. A set of indicators is proposed to evaluate the efficiency of system lines, including both the technical parameters of lines as well as the corresponding output economic indicators...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјавно-приватно партнерствоsr
dc.subjectpublic-private partnershipen
dc.subjectсистеми јавног градског транспорта путникаsr
dc.subjectефикасност транспортне услугеsr
dc.subjectнепараметарска анализа (DEA)sr
dc.subjecturban public passengers transport systemsen
dc.subjectefficiency of transport serviceen
dc.subjectnon-parametric analysis (DEA)en
dc.titleМодел за анализу оправданости пројеката јавно-приватног партнерства у систему јавног градског транспорта путникаsr
dc.title.alternativeModel for the feasibility analysis of public-private partnership projects in the urban public passengers transport systemen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15752/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15753/IzvestajKomisije18729.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record