Show simple item record

English modernist travel writing: literary and cultural features ; Английские модернистские путевые заметки: литературные и культурологические отличия

dc.contributor.advisorPaunović, Zoran
dc.creatorPavlović, Nataša
dc.date.accessioned2018-12-28T09:36:20Z
dc.date.available2018-12-28T09:36:20Z
dc.date.available2020-07-03T10:09:51Z
dc.date.issued2018-07-13
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10555
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6417
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19125/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50793487
dc.description.abstractRazdoblje u kojem su živeli i pisali veliki engleski romanopisci: D. H. Lorens, Džordž Orvel, Grejem Grin i Lorens Darel smatra se vremenom procvata putopisne književnosti. Snažan uzlet putopisa bio je uslovljen okolnostima nakon Prvog svetskog rata. Neki od pomenutih pisaca su Englesku napuštali dobrovoljno, a neki kao prognanici. Ponekad su sami birali destinacije na kojima će uspešno nalaziti građu za buduće romane, a češće su destinacije birale njih, jer su na put kretali sa određenim zadatkom. Na gubljenje iluzija sa kojim se svet tada suočavao reagovali su i kroz zapise sa svojih putovanja, unoseći u njih ne samo opise mesta, predela, naroda ili običaja, već i lične stavove inspirisane susretom sa Drugim, razočaranost, nostalgiju, strepnju. Analizom tih zapisa potvrdiće se glavna hipoteza ove disertacije da je putopisanje gorepomenutih pisaca obogaćeno odlikama modernističke književnosti. Tekst disertacije je podeljen na šest poglavlja. U prvom poglavlju se najpre navode predmet i cilj disertacije, a zatim se kroz predstavljanje putopisnog žanra i njegove istorije dolazi do kratkog prikaza uslova u kojima se razvio engleski modernistički putopis. Ovaj uvodni deo završava se objašnjenjem strukture naredna četiri poglavlja koja su posvećena četvorici istaknutih engleskih pisaca. Svako od ta četiri poglavlja predstavlja jednu biografiju, ali osmišljenu tako da određeni period piščevog života bude uvod u analizu putopisa koji je u tom periodu nastao. Život i putopisi D. H. Lorensa predmet su drugog poglavlja disertacije u kojem su prikazana četiri njegova putopisa: Suton u Italiji, More i Sardinija, Jutra u Meksiku i Skice o etrurskim naseobinama. Treće poglavlje je posvećeno Džordžu Orvelu i njegovim delima: Niko i ništa u Parizu i Londonu, Put za Vigan i Kataloniji u čast, u kojima se mogu naći putopisni elementi. Tipično modernistički putopisi Grejema Grina Putovanje bez mapa i Putevi bez zakona razmatraju se u četvrtom poglavlju, a šest putopisa Lorensa Darela: Prosperova pećina: vodič kroz krajolik i običaje ostrva Krfa, Razmišljanja o morskoj Veneri. Vodič po krajoliku Rodosa, Gorki limunovi Kipra, Sicilijanski karusel, Grčka ostrva i Cezarov golemi duh nalaze su u fokusu petog poglavlja. Sumiranjem rezultata i izvođenjem zaključaka u šestom poglavlju daje se doprinos proučavanju engleskog modernističkog putopisa i ukazuje na moguće pravce daljih istraživanja.sr
dc.description.abstractThe period in which great English novelists: D. H. Lawrence, George Orwell, Graham Greene and Lawrence Durrell lived and wrote is regarded as the time when travel writing flourished. The thriving of travel writing was caused by the circumstances after the First World War. Some of the mentioned writers left England voluntarily, and some were exiled. Sometimes they chose the destinations where they successfully found material for their future novels, and more often destinations chose them, because they set off with a certain task. Their travel accounts were a response to the disillusionment faced by the world of that time and included not only descriptions of places, landscapes, peoples or customs, but also the authors’ personal attitudes inspired by their encounter with the Other, their disappointment, nostalgia, anxiety. The analysis of those accounts will confirm the main hypothesis of this dissertation that the travel writing of the abovementioned writers was enriched by the features of modernist literature. The text of the dissertation is divided into six chapters. The first chapter begins with the subject and aim of the dissertation, and then the introduction of the travel genre and its history leads to a brief presentation of the conditions in which English modernist travel writing developed. This introductory part ends with the explanation of the structure of the following four chapters which are devoted to the four distinguished English writers. Each of those four chapters makes one biography designed in such a way that a certain period of the writer’s life could be an introduction to the analysis of the travel book written in that period. The life and travel writing of D. H. Lawrence are the subject of the second chapter of the dissertation, which presents four travel books: Twilight in Italy, Sea and Sardinia, Mornings in Mexico and Sketches of Etruscan Places. The third chapter is devoted to George Orwell and his books: Down and Out in Paris and London, The Road to Wigan Pier and Homage to Catalonia, in which one can find elements of travel writing. Graham Greene’s typical modernist travel books Journey Without Maps and The Lawless Roads are analysed in the fourth chapter, and six travel books by Lawrence Durrell: Prospero's Cell: A Guide to the Landscape and Manners of the Island of Corfu, Reflections on a Marine Venus. A Companion to the Landscape of Rhodes, Bitter Lemons of Cyprus, Sicilian Carousel, Greek Islands and Caesar’s Vast Ghost are in the focus of the fifth chapter. The results summed and the conclusions made in the sixth chapter contribute to the study of English modernist travel writing and indicate possible directions of further research.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmodernistički putopissr
dc.subjectmodernist travel writingen
dc.subjectEngleskasr
dc.subjectD. H. Lorenssr
dc.subjectDžordž Orvelsr
dc.subjectGrejem Grinsr
dc.subjectLorens Darelsr
dc.subjectEnglanden
dc.subjectD. H. Lawrenceen
dc.subjectGeorge Orwellen
dc.subjectGraham Greeneen
dc.subjectLawrence Durrellen
dc.titleEngleski modernistički putopis : književne i kulturološke odlikesr
dc.title.alternativeEnglish modernist travel writing: literary and cultural features ; Английские модернистские путевые заметки: литературные и культурологические отличияen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28695/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28696/IzvestajKomisije18718.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10555


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess