Show simple item record

Geometric and cognitive patterns of modelling public spaces with the purpose of their acivation

dc.contributor.advisorĐukić, Aleksandra
dc.contributor.otherStavrić, Milena
dc.contributor.otherLalović, Ksenija
dc.contributor.otherStojanović, Đorđe
dc.creatorIlić, Maja
dc.date.accessioned2018-12-28T09:10:52Z
dc.date.available2018-12-28T09:10:52Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:05Z
dc.date.issued2018-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6404
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10534
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19101/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513248401
dc.description.abstractДисертација се бави употребом отворених јавних градских простора и параметрима који утичу на одлуке о кретању и навигацији кроз те просторе. Обрасци кориштења јавних простора, у овом случају пешачких коридора, посматрани су унутар теорије просторне синтаксе која простор дефинише конфигуративно, односно, простор види кроз релације, пре него дистанце. Овакво виђење простора уско је везано за когнитивну перцепцију корисника и формирање менталних мапа простора. Просторна конфигурација, веома прецизно, ствара или елиминише “живот” у јавном простору у смислу дефинисања поља потенцијалних сусрета. Ови односи су систематични и они су производ архитектонских и урбанистичких решења. Међутим, поред ових глобалних конфигурацијских параметара, тј, односа пешачких сегмената у целој мрежи кретања, постоје и локални параметри који се тичу перцепције простора у појединим тачкама где долази до одлуке о даљем правцу кретања. Ти параметри су до сада посматрани и читани дводимензионално, а намера ове дисертације је да кроз конкретне навигацијске задатке утврди утицај тродимезионалности простора на доношење поменутих одлука. Полазна претпоставка истраживања подразумева да се анализом кретења пешака кроз урбане средине са аспекта геометрије и когниције могу идентификовати физички потенцијали за активацију отворених јавних простора, а да се употребом алата параметарског моделовања у техникама просторне синтаксе могу дефинисати и конкретне интервенције у јавним градским просторима. Истраживање ће се спровести помоћу комбиновања основних и специфичних научних метода и техника које се примењују у области архитектуре и урбанизма и областима друштвених наука, а то су метод научне анализе, метода студије случаја, метода анкетног упитника и статистичке методе...sr
dc.description.abstractThe dissertation discusses the use of open public city spaces and the parameters affecting the decisions on movement and navigation through those spaces. The patterns of using public spaces, in this case pedestrian corridors, are observed in the framework of the space syntax theory defining the space configurationally, that is observing the space through relations, rather than distances. This observation of space is closely connected to the cognitive perception of the user and formation of cognitive maps. Space configuration, with extreme preciseness, creates or eliminates “life” in a public space in terms of defining the areas of potential meetings. These relations are systematic and represent a product of architectural and urban design. However, apart from these global configuration parameters, i.e. the relations between pedestrian segments in the network, there are also local parameters concerning the perception of space in specific points when the decision on further movement direction is brought. So far, these parameters were observed in two dimensions, and this dissertation intends to determine the effect of three-dimensional space to bringing the abovementioned decisions, by using specific navigation assignments. The research starting assumption implies that the movement analysis of pedestrians through urban environments from the aspect of geometry and cognition may identify physical potentials for the activation of open public spaces, and that the use of parametric modelling tools in space syntax techniques enables defining specific interventions in public city spaces. The research will be implemented by combining basic and specific scientific methods and techniques applied in the fields of architecture, urbanism and social studies, including scientific analysis method, case study method, questionnaire method and statistical methods...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтеорија просторне синтаксе (Space syntax)sr
dc.subjectSpace syntax theoryen
dc.subjectградски јавни просторsr
dc.subjectкогнитивна перцепција простораsr
dc.subjectпросторна конфигурацијаsr
dc.subjectпараметарско моделовањеsr
dc.subjectнавигација у просторуsr
dc.subjectвизуелизација просторних податкаsr
dc.subjectpublic city spaceen
dc.subjectcognitive spatial perceptionen
dc.subjectspatial configurationen
dc.subjectparametric modellingen
dc.subjectnavigation in spaceen
dc.subjectvisualization of spatial dataen
dc.titleГеометријски и когнитивни обрасци моделовања јавних простора у функцији њихове активацијеsr
dc.title.alternativeGeometric and cognitive patterns of modelling public spaces with the purpose of their acivationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/503/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/504/IzvestajKomisije18679.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/503/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/504/IzvestajKomisije18679.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10534


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record