Show simple item record

dc.contributor.advisorŽivković, Miroslav
dc.contributor.otherSlavković, Radovan
dc.contributor.otherJovičić, Gordana
dc.contributor.otherBurzić, Zijah
dc.contributor.otherKari, Aleksandar
dc.creatorDišić, Aleksandar R.
dc.date.accessioned2018-12-27T12:16:41Z
dc.date.available2018-12-27T12:16:41Z
dc.date.available2020-07-03T15:12:58Z
dc.date.issued2018-08-24
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6141
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10520
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1027/bdef:Content/download
dc.description.abstractRezime: Uspešno projektovanje čeličnih konstrukcija u velikoj meri zavisi od poznavanja mehaničkih karakteristika materijala koji se koriste. Kod konstrukcija koje su izložene udarnim opterećenjima, neophodno je raspolagati sa dinamičkim karakteristikama materijala, koje se kod pojedinih materijala mogu značajno razlikovati u odnosu na kvazi-statičke karakteristike određene standardnim metodama. Uspešno određivanje dinamičkih karakteristika materijala, podrazumeva razvoj i usavršavanje novih eksperimentalnih metoda, u zavisnosti od željenih primena. Razvoj složenih čeličnih konstrukcija, koje podrazumevaju upotrebu procesa spajanja delova postupkom zavarivanja, dodatno je uslovljen poznavanjem ponašanja zavarenih spojeva i njihovog uticaja na ostatak konstrukcije. Složenost određivanja dinamičkih karakteristika utiče na manju dostupnost podataka u literaturi, ujedno povećavajući sumnju u njihovu verodostojnost. S tim u vezi, razvoj uređaja za ispitivanje materijala i metodologije za određivanje specifičnih parametara koji opisuju dinamičko ponašanje materijala, predstavlja opravdanu težnju svih laboratorija. Istraživanjem razvoja i analizom savremenih rešenja uređaja za dinamičko ispitivanje materijala, u okviru Centra za inženjerski softver i dinamička ispitivanja Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, dizajniran je i napravljen zatezni Hopkinsonov štap. Njegovom upotrebom, u kombinaciji sa servohidrauličkom kidalicom, stekli su se potrebni uslovi za određivanje parametara materijalnih modela koji u obzir uzimaju promenljivu brzinu deformacije. Ovom doktorskom disertacijom obuhvaćena je metodologija eksperimentalnog određivanja parametara Johnson-Cook-ovog materijalnog modela. Određivanje parametara je podrazumevalo sprovođenje serije eksperimenata na sobnoj i povišenim temperaturama, pri različitim brzinama deformacije. Upotrebom savremenih optičkih mernih sistema, dobijeni rezultati predstavljaju osnovu za precizno određivanje parametara koji opisuju ponašanje materijala. Verifikacijom rezultata, ponavljanjem eksperimenata upotrebom metode konačnih elemenata, omogućena je njihova praktična primena u rešavanju konkretnih problema. Primer praktične upotrebe ostvarenih rezultata ispitivanja i sprovedene metodologije se odnosi na problematiku rešavanja protivminske zaštite, odnosno, na smanjenje uticaja talasa eksplozije koji deluje na borbeno vojno vozilo. Izrazito dinamičko ponašanje konstrukcije vozila, kao i činjenica da se tehnologija izrade noseće konstrukcije bazira na procesu zavarivanja, predstavljaju najuticajnije faktore ka cilju očuvanja integriteta konstrukcije. Prikazana i razvijena metodologija predstavlja važan korak ka sistemskom pristupu u projektovanju i optimizovanju zavarenih čeličnih konstrukcija koje su izložene dinamičkim opterećenjima. Njena upotreba u budućnosti može ostvariti pozitivan uticaj na razvoj namenske i auto industrije u Republici Srbiji.sr
dc.description.abstractAbstract: Successful design of steel structures depends to a great extent on the knowledge of the mechanical characteristics of the used materials. For structures that are exposed to impact loads, it is necessary to have dynamic properties, which can differ significantly in certain materials in relation to quasi-static characteristics determined by standard methods. Successful determination of dynamic characteristics implies the development and testing of new experimental methods, depending on the desired applications. The development of complex steel structures, which involves the use of the process of connecting parts by the welding process, is further conditioned by knowledge of the behaviour of welded joints and their influence on the rest of the construction. The complexity of determining dynamic characteristics influences the availability of data in the literature, at the same time increasing doubt in their trustiness. About that, the development of a testing device for materials and a methodology for determining specific parameters describing the dynamic behaviour of materials represents a justified aspiration of all laboratories. Research of the developments and analysis of modern solutions for dynamic material testing, within the Center for Engineering Software and Dynamic Testing of the Faculty of Engineering Sciences in Kragujevac, a built-in tensile Hopkins bar was also designed. With its use, together with the servo-hydraulic device, the necessary conditions have been obtained for determining the parameters of the material models which take into account the variable strain rates. This doctoral dissertation includes the methodology of experimentally determining the parameters of Johnson-Cook's material model. The determination of the parameters involved the implementation of a series of experiments at room and elevated temperatures at different strain rates. Using modern optical measurement systems, the obtained results are the basis for precise determination of parameters that describe the behaviour of materials. Verification of results, repetition of experiments using the finite element method enables their practical application in solving concrete problems. An example of the practical use of the achieved results of the test and the implemented methodology relates to the problem of solving the anti-mine protection, that is, on the reduction of the influence of the explosion wave that operates on a combat military vehicle. The extremely dynamic behaviour of the vehicle structure, as well as the fact that the construction technology is based on the welding process, are the most influential factors for the purpose of preserving the integrity of the structure. Shown and the developed methodology represent an important step towards the system approach to the design and optimization of welded steel structures that are exposed to dynamic loads. Its use in the future will have a positive impact on the development of military and auto industry in the Republic of Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/32036/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectdinamičke karakteristike materijalasr
dc.subjectdynamic characteristics of materialen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectintegrity estimationen
dc.subjectexperimental testing methodsen
dc.subjectanti-mining protectionen
dc.subjectmetod konačnih elemenatasr
dc.subjectprocena integritetasr
dc.subjecteksperimentalne metode ispitivanjasr
dc.subjectprotivminska zaštitasr
dc.titleRazvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48237/Aleksandar_Disic_FIN.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/48236/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record