Show simple item record

American and British English: variant differences at some levels of language structure ; Американский и британский английский: вариантные различия отличия разных уровеней языковой структуры

dc.contributor.advisorTrbojević-Milošević, Ivana
dc.creatorMilevska, Vesna
dc.date.accessioned2018-12-26T14:30:27Z
dc.date.available2018-12-26T14:30:27Z
dc.date.available2020-07-03T12:49:39Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10477
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6372
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19056/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50769167
dc.description.abstractУпотреба енглеског језика као међународни језик подразумева неопходност његовог сталног истраживања, дискусије, упоређење и имплементацију у развоју нових условима. Фокус ове докторске дисертације је на могуће разлике и варијације које постоје између британски енглески и амерички енглески. Циљ је да се дискутују, опишу и анализирају детаљно могуће варијације које могу постојати између две варијанте, истовремено узимајући њихов међусобни утицај у обзир. Поред земаља у којима се говори као матерњи језик, енглески такође игра важну улогу као светски језик у употребу у технологији, медицини, рачунарске науке и многим другим областима које се базирају на стручност и формалну комуникацију између професионалаца на међународном нивоу . Поред тога, део дискусије односи се на општег значаја који амерички енглески данас има преко британски енглески. Основна хипотеза је да Интра језичка упоредна анализа оба стандарда, америчког и британског, показају разлике (контраста) у следећим областима: Изговор:  Исто писање, различити изговор  Различито писање,исти изговор Вокабулар  Различите речи за исте појмове  Исте речи за исте појмове, делимичне разлике у значењу  Исте речи разлике у стилу, конотацију и фреквенции  Еуфемизми  Политички коректни изрази  Језичка креативност:сложенице: реферирање на реалност културе Граматика  Разлике у структури реченице  Разлике у употребе глаголских облика,уклућујучи и разлике у фреквенции Одељак Истраживање представља резултате добијене из свих четирих категорија поменуте путем упоређивања одређеним бројем одабраних узорка из обе језичке варијанте у питању. Затим се закључци добијају и резултати су приказане у закључку, показујући да ли је главна хипотеза потврђена потпуно, делимично, или уопште није потврђена.sr
dc.description.abstractThe use of English language as an international language implies the necessity of its constant research, discussion, comparison and implementation in the constantly emerging new conditions. The focus of this doctoral thesis is on the possible differences and variations that exist between British English and American English. The aim is to discuss, describe and analyze in detail the possible variations that may exist between the two variants, while also taking their mutual influence into consideration. Beside the countries where English is spoken as a native language, it also plays an important role as a world language due to its use in technology, medicine, computer science and many other fields which concentrate on expertise and formal communication between professionals on the international level. In addition, part of the discussion refers to the overall importance that American English nowadays has over British English. The main hypothesis is that an Intra-lingual contrastive analysis of both the standards, American and British, will show differences (contrasts) within the following areas: Pronunciation  Same spelling, different pronunciation  Different spelling, same pronunciation Vocabulary  Different lexemes for the same terms  Same lexemes for the same terms, partial differences in meaning  Same lexemes with differences in style, connotation and frequency  Euphemisms  Politically correct expressions  Language creativity – in reference to cultural reality Grammar  Differences in sentence structure  Differences in the use of verb forms, including differences in frequency. The research section presents the results obtained from all the four categories mentioned above by means of comparing a certain number of selected samples from both the language variants in question. Then conclusions are drawn from the results and presented in the conclusion, showing whether the main hypothesis has been confirmed either completely, partially, or not at all.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectамеричкиsr
dc.subjectAmericanen
dc.subjectбританскиsr
dc.subjectизговорsr
dc.subjectправописsr
dc.subjectлексемаsr
dc.subjectструктураsr
dc.subjectтезаsr
dc.subjectупоређењеsr
dc.subjectрезултатиsr
dc.subjectBritishen
dc.subjectpronunciationen
dc.subjectspellingen
dc.subjectlexemesen
dc.subjectstructureen
dc.subjectthesisen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectresultsen
dc.titleАмерички и британски енглески : варијантне разлике на различитим нивоима језичке структуреsr
dc.title.alternativeAmerican and British English: variant differences at some levels of language structure ; Американский и британский английский: вариантные различия отличия разных уровеней языковой структурыen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32660/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32661/IzvestajKomisije18623.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32660/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32661/IzvestajKomisije18623.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10477


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record