Show simple item record

Quality of problem-oriented teaching and students' achievement

dc.contributor.advisorAntonijević, Radovan
dc.contributor.otherDubljanin, Saša
dc.contributor.otherBodroški-Spariosu, Biljana
dc.contributor.otherRadović, Vera
dc.creatorNikolić, Nataša T.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:30:13Z
dc.date.available2018-12-26T14:30:13Z
dc.date.available2020-07-03T10:05:33Z
dc.date.issued2018-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6393
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10473
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19087/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=529882775
dc.description.abstractУ дисертацији се проучавају могућности и начини примене проблемски оријентисане наставе у школској пракси. Тему дисертације одредило је интересовање да се истражи у којој мери се кључна својства проблемски оријентисане наставе, као што су истраживачка и стваралачка делатност, интелектуално захтевне активности, самосталност ученика и друге, могу ставити у функцију интелектуалног васпитања. Осим тога, оквире теме поставили су подаци који долазе из теорије и праксе. Иако бројна инострана, међународна и домаћа истраживања потврђују несумњиву ефикасност овог начина рада у остваривању васпитно-образовних циљева, уопштено посматрано проблемски начин рада није шире прихваћен у наставној пракси. С тим у вези, циљ овог рада је да се прошире досадашња сазнања о обиму заступљености, квалитету примене и карактеристикама реализације проблемски оријентисане наставе, као и ефекту који тако организована настава има на ниво и квалитет ученичког постигнућа у настави математике и биологије. У истраживању је учествовало 196 наставника, и то 97 наставника математике и 99 наставника биологије, као и њихови ученици којих је укупно било 1117. Коришћена је дескриптивно-аналитичка метода, а подаци су прикупљени помоћу технике анализе садржаја, анкетирања, скалирања и тестирања. Резултати истраживања показују да је проблемски оријентисана настава оптимално заступљен начин наставног рада у настави математике, док је у настави биологије заступљена у нешто мањем обиму. Ученици чији наставници често примењују проблемски оријентисану наставу остварују боља постигнућа у односу на ученике чији наставници ретко примењују овај начин рада. У погледу природе проблема, ученици најчешће решавају проблеме који садрже већи број информација у тексту, док се најређе суочавају са проблемима који имају више тачних решења. Ученици углавном процењују да у току решавања проблема реализују активности проблемски оријентисане наставе. Испитивањем квалитета њихове реализације установљено је да ученици не посвећују довољно пажње почетним активностима решавања проблема, као и вредновању остварених резултата. Утврђене су позитивне корелације између испитaних својстава проблема и постигнућа ученика, као и између учесталости и квалитета реализације активности проблемски оријентисане наставе и постигнућа ученика. Проблемски оријентисана настава углавном се реализује на часовима утврђивања, посредством дијалошке методе и применом индивидуалног облика рада у настави математике, а посредством фронталног облика рада у настави биологије.sr
dc.description.abstractThe dissertation observes the possibilities and the ways of applying problem-oriented teaching in school practice. The theme of this dissertation is determined by the interest in exploring the extent to which the main features of problem-oriented teaching, such as: research and creative activity, intellectually demanding activities, students' autonomy and others, can be used for intellectual education. In addition, the data that come from theory and practice set the frame of the topic. Although the numerous of foreign, international and domestic researches confirm doubtless effectiveness of this mode in achieving educational goals, generally speaking the problem solving mode is not widely accepted in practice. In this regard, the aim of this study is to expand the usage of the existing knowledge, the quality of application and the characteristics of the realization of problem- oriented teaching, and the effect that such organized teaching has on the level and quality of students’ achievement in teaching mathematics and biology. The research involved 196 teachers, including 97 teachers of mathematics and 99 biology teachers, as well as their 1117students altogether. The descriptive-analytical method was used, and the data was collected by using content analysis, surveying, scaling and testing techniques. The results of the research show that problem-oriented teaching is optimally used in teaching mathematics, while in the teaching of biology it is much less used. Students whose teachers use problem-oriented teaching show better achievement than those students whose teachers rarely use this way of teaching.Regarding the nature of the problems, students often solve problems that contain large number of information in the text, while they the most rarely face with problems that have more accurate solutions. Students generally estimate that during the problem-solving activities the problem-oriented teaching is implemented. By examining the quality of their activities, it was found that students do not pay enough attention to the initial activities of solving the problems, as well as to the evaluation of the achieved results. Positive correlations were determined between the tested features of the problems and students’ achievements, as well as between the frequency and the quality of the realization of the problem-oriented teaching’s activities and students’ achievements. Problem -oriented teaching is mainly realized at the classes of assessment, through the dialect method and by applying individual forms of work in the teaching mathematics, and through the frontal form of work in the teaching of biology.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectинтелектуално васпитањеsr
dc.subjectintellectual educationen
dc.subjectproblem teachingen
dc.subjectproblem-oriented teachingen
dc.subjectproblemen
dc.subjectactivities of problem-oriented teachingen
dc.subjectstudents’ achievementen
dc.subjectпроблемска наставаsr
dc.subjectпроблемски оријентисана наставаsr
dc.subjectпроблемsr
dc.subjectактивности проблемски оријентисане наставеsr
dc.subjectпостигнуће ученикаsr
dc.titleКвалитет проблемски оријентисане наставе и постигнуће ученикаsr
dc.title.alternativeQuality of problem-oriented teaching and students' achievementen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27872/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27873/IzvestajKomisije18644.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27873/IzvestajKomisije18644.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27872/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10473


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record