Show simple item record

Community-hygiene problems of public surfaces and environmental protection measures at the territory of the Belgrade settlement

dc.contributor.advisorFilipović, Dejan
dc.contributor.otherMilinčić, Miroljub
dc.contributor.otherĐukić, Aleksandra
dc.creatorSamardžić, Ivan R.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:28:55Z
dc.date.available2018-12-26T14:28:55Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:45Z
dc.date.issued2017-12-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10459
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6379
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19066/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536801480
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је геопросторни аспект комуналне хигијене и проблеми који постоје у заштити и унапређењу квалитета животне средине на јавним површинама у градском насељу Београд. Коришћена методологија може бити примењена и за друга градска насеља у Републици Србији. Осим сагледавања институционалног оквира (хијерархијски нивои власти у држави, органи Градске управе Града Београда, надлежне институције, предузећа и др.), дат је преглед надлежности јединице локалне самоуправе и законски и стратешки оквир управљања животном средином и комуналном хигијеном, као и природно-географске и социоекономске карактеристике градског насеља Београд. Анализирани су квалитет медијума животне средине (вода, ваздух, земљиште, итд.) и фактори који утичу на њихов квалитет, као и пројекти и активности који ће у наредном периоду унапредити комунално-хигијенске услове у појединим деловима града. Појединачно су анализирани комунално-хигијенски проблеми на јавним површинама и наведене су препоруке за њихово ублажавање или потпуно уклањање, док су кроз посебна поглавља анализирани комунално- хигијенски проблеми градског зеленила и управљања отпадом. Предлог интегралног модела управљања комуналном хигијеном на територији градског насеља Београд који је дат у дисертацији, представља комплексан и интердисциплинаран приступ (мере, поступци и др.) решавању конкретних комунално-хигијенских проблема у систему заштитите животне средине, информационог система, политике, економије и техничко-технолошких решења.sr
dc.description.abstractThe research subject of the doctoral dissertation is the geospatial aspect of community hygiene and the problems that exist in protecting and improving the quality of the environment on public surfaces in the Belgrade settlement. The methodology used can also be applied to other urban settlements in the Republic of Serbia. In addition to the consideration of the institutional framework (hierarchical levels of the state government, the authorities of the City of Belgrade, competent institutions and enterprises, etc.), an overview of the local self-government competencies, legal and strategic framework for the environmental management and community hygiene is given, as well as the natural-geographic and socio-economic characteristics of the Belgrade settlement. The quality of the environmental media (water, air, soil, etc.) is analyzed along with the analyzed factors affecting their quality, as well as projects and activities that will improve the community-hygiene conditions in some parts of the city in the following period. The community-hygiene problems were analyzed separately. Recommendations for their mitigation or complete removal were given. On the other hand, the community-hygiene problems of urban greenery and waste management were analyzed through the special chapters. The proposal for the integral model of the community-hygiene management at the territory of Belgrade settlement given in the dissertation, represents complex and interdisciplinary approach (measures, procedures, etc.) for solving concrete community-hygiene problems in the environmental protection system, information system, politics, economy, and technical and technological solutions.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/176008/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectГрадско насеље Београдsr
dc.subjectThe Belgrade Settlementen
dc.subjectкомунална хигијенаsr
dc.subjectјавне површинеsr
dc.subjectмере заштите животне срединеsr
dc.subjectинтегрални модел управљањаsr
dc.subjectcommunity hygieneen
dc.subjectpublic surfacesen
dc.subjectenvironmental protection measuresen
dc.subjectintegral management modelen
dc.titleКомунално-хигијенски проблеми јавних површина и мере заштите животне средине на територији градског насеља Београдsr
dc.title.alternativeCommunity-hygiene problems of public surfaces and environmental protection measures at the territory of the Belgrade settlementen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3913/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3914/IzvestajKomisije18630.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3913/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3914/IzvestajKomisije18630.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10459


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record