Show simple item record

Lattice-valued intuitionistic preference structures and applications

dc.contributor.advisorTepavčević, Andreja
dc.contributor.otherBošnjak, Ivica
dc.contributor.otherTepavčević, Andreja
dc.contributor.otherŠešelja, Branimir
dc.contributor.otherLazarević, Vera
dc.creatorMarija, Đukić
dc.date.accessioned2018-12-19T17:10:30Z
dc.date.available2018-12-19T17:10:30Z
dc.date.available2020-07-03T13:41:00Z
dc.date.issued2018-09-24
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153234044768899.pdf?controlNumber=(BISIS)107638&fileName=153234044768899.pdf&id=11777&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10367
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107638&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153234045994569.pdf?controlNumber=(BISIS)107638&fileName=153234045994569.pdf&id=11778&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractIntuicionistički rasplinuti skupovi su već proučavani i definisani u kontekstu mrežnovrednosnih struktura, ali svaka od postojećih definicija imala je odgovarajuće nedostatke. U ovom radu razvijena je definicija intuicionističkog poset-vrednosnog rasplinutog skupa, kojom se poset predstavlja kao podskup distributivne mreže. Na ovaj način možemo ispitivati funkcije pripadanja i nepripadanja i njihove odnose bez upotrebe komplementiranja na posetu. Takođe, u ovako postavljenim okvirima, svaki poset (a samim tim i mreža) može biti kodomen intuicionističkog rasplinutog skupa (čime se isključuje uslov ograničenosti poseta). Primenom uvedene definicije razmatrane su IP-vrednosne rasplinute relacije, x-blokovi ovih relacija i familije njihovih nivoa.Razvijene su jake poset vrednosne relacije reciprociteta koje  predstavljaju uopštenje relacija reciprociteta sa intervala [0,1]. Pokazano je da ovakve relacije imaju svojstva slična poset-vrednosnim relacijama preferencije. Međutim, postoje velika ograničenja za primenu ovakvih relacija jer su zahtevi dosta jaki. Uvedene su IP-vrednosne relacije reciprociteta koje se mogu definisati za veliku klasu poseta.Ovakve relacije pogodne su za opisivanje preferencija. Posmatrana je intuicionistička poset-vrednosna relacija preferencije, koja je refleksivna rasplinuta relacija, nad skupom alternativa. U samom procesu višekriterijumskog odlučivanja može se pojaviti situacija kada alternative nisu međusobno uporedive u odnosu na relaciju preferencije, kao i nedovoljna određenost samih alternativa. Da bi se prevazišli ovakvi problemi uvodi se intuicionistička poset-vrednosna relacija preferencije kao intuicionistička rasplinuta relacija na skupu alternativa sa vrednostima u uređenom skupu. Analizirana su neka njena svojstva. Ovakav model pogodan je za upoređivanje alternativa koje nisu, nužno, u linearnom poretku. Dato je nekoliko opravdanja za uvodjenje oba tipa definisanih relacija. Jedna od mogućnosti jeste preko mreže intervala elemenata iz konačnog lanca S, a koji predstavljaju ocene određene alternative. Relacije preferencije mogu uzimati vrednosti sa ove mreže i time se može prevazići nedostatak informacija ili neodlučnost donosioca odluke.sr
dc.description.abstractIntuitionistic fuzzy sets have already been explored in depth and defined in the context of lattice-valued intuitionistic fuzzy sets, however, every existing definition has certain drawbacks. In this thesis, a definition of poset-valued intuitionistic fuzzy sets is developed, which introduces a poset as a subset of a distributive lattice. In this manner, functions of membership and non-membership can be examined as well as  their relations without using complement in the poset. Also, in such framework, each poset (and the lattice) can be a co-domain of an intuitionistic fuzzy set (which excludes the condition of the bounded poset). Introduced definition defines IP-valued fuzzy relations, x-blocks of these relations andfamilies of their levels. Strong IP-valued  reciprocialy relations have been developed as a generalization of reciprocal relations from interval [0,1]. It has been shown that these relations have properties similar to the P-valued preferences relations. However, there are great constraints on the application of these relations because the requirements are quite strong.IP- valued reciprocial relations have been introduced, which can be defined for a large class of posets. Such relations are suitable for describing preferences.An intuitionistic poset-valued preference relation, which is a reflexive fuzzy relation, over the set of  alternatives, has been examined. In the process of a multi-criteria decision making, a situation can occur that the alternatives cannot be compared by the preference relation, as well as insufficient determination of the mentioned alternatives. In order to overcome similar problems, we have introduced an intuitionistic poset-valued preference relation as an intuitionistic fuzzy set over the set of alternatives with values in a certain poset. We have analyzed some its performances. This model is suitable for comparing alternatives which are not necessarily linearly ordered. There are several justifications for the introduction of  both types of defined relations. One of the possibilities is via the lattice of the intervals  of elements from the finite chain S, which represent the preference of a particular alternative. Preferences relations can take values from this lattice and this can overcome the lack of informations or the decisiveness of the decision maker.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectIntuicionistički rasplinuti skupovisr
dc.subjectIntuitionistic fuzzy setsen
dc.subjectlattice-valued intuitionistic fuzzy setsen
dc.subjectposet-valued intuitionistic fuzzy setsen
dc.subjectinterval-valued intuitionistic fuzzy setsen
dc.subjectintuitionistic posetvalued preference relationsen
dc.subjectmrežno-vrednosni intuicionistički rasplinuti skupovisr
dc.subjectposet-vrednosni intuicionistički rasplinuti skupovisr
dc.subjectintervalno -vrednosni intuicionistički rasplinuti skupovisr
dc.subjectintuicionistička posetvrednosna relacija preferencijesr
dc.titleMrežno vrednosne intuicionističke preferencijske strukture i primenesr
dc.title.alternativeLattice-valued intuitionistic preference structures and applicationsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37542/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37541/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record