Show simple item record

The impact of recent climate variability and potential climate change on phytogeographic characteristics of the Republic of Srpska

dc.contributor.advisorDucić, Vladan
dc.contributor.otherĐurđić, Snežana
dc.contributor.otherTrbić, Goran
dc.creatorPopov, Tatjana S.
dc.date.accessioned2018-12-15T09:38:09Z
dc.date.available2018-12-15T09:38:09Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:40Z
dc.date.issued2017-12-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6330
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10344
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19000/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536795592
dc.description.abstractЦиљ дисертације је да детерминише утицај савремених колебања климe на фитогеографска обиљежја Републике Српске. На основу података са једанаест метеоролошких станица извршена је анализа трендова најважнијих климатских елемената који утичу на развој и распрострањење биљног свијета, а прије свега температуре ваздуха, падавина, влажности ваздуха, облачности и инсолације. У периоду 1961‒2015. године утврђени су позитивни трендови средњих, максималних и минималних годишњих и сезонских температура ваздуха. Сви наведени трендови најизраженији су у сјеверном дијелу Републике Српске, док је пораст загријавања нешто мањи у вишим подручјима Херцеговине. На цијелој територији утврђен је значајан позитиван тренд суме активних температура, како на годишњем нивоу, тако и у вегетационом периоду. За разлику од температуре ваздуха, трендови падавина су, сезонски и регионално, веома промјенљиви и различитог знака, али несигнификантни. Ипак, повећана је међугодишња варијабилност падавина и учесталост година са екстремним падавинама. Уочена савремена колебања климатских елемената доведена су у везу са промјенама физиологије (тј. са промјенама прираста годова дрвећа и приноса култура) и помјерањима у фенологији биљака. Установљено је да је пораст средње годишње температуре ваздуха негативно утицао на дебљински прираст дрвећа. Утврђена је значајна негативна корелација између прираста дрвећа и нормализованог ефекта гасова стаклене баште, као и Атлантске вишедеценијске осцилације. Помјерања у фенологији биљака генерално се огледају у негативним трендовима прољећних фенофаза и позитивним трендовима јесењих фенофаза. На основу утврђених савремених колебања климе и пројекција будућих промјена предложене су смјернице за ублажавање климатских промјена и прилагођавање на промијењене климатске услове.sr
dc.description.abstractthe phytogeographic characteristics of the Republic of Srpska. Based on data from eleven meteorological stations, trends in most important climate elements that affect plants development and distribution, primarily, air temperature, precipitation, humidity, cloud cover and sunshine, were determined. In the observed period (1961‒2015), the positive trends in mean, maximum and minimum annual and seasonal air temperatures were determined all over the Republic of Srpska. All the aforementioned trends are most pronounced in the northern part of the Republic of Srpska, while the warming increase is slightly lower in the higher areas of Herzegovina. In the observed period, over the entire territory of the Republic of Srpska a significant positive trend of active temperatures sums, both annual and in the growing season is determined. Unlike air temperature, precipitation trends are seasonally and regionally very variable and different in character, but all insignificant. Inter-annual precipitation variability as well as the frequency of years with extreme precipitation have increased. Recent variability of climatic elements, particularly air temperature and precipitation, has been brought into correlation with the changes in physiology (i. e. changes in tree-ring increment and crop yields) and in shifts in plants phenology in the Republic of Srpska. It was found that the increase in mean annual air temperature negatively affected the tree-ring diameter increment. There is a significant negative correlation between the tree-ring increment and normalized effect of greenhouse gases, as well as between the tree-ring increment and the Atlantic Multidecadal Oscillation. Shifts in seasonal plants activities, in general, are reflected in the negative trends of spring phenophases and positive trends of autumn phenophases. Based on the observed recent climate variability in the Republic of Srpska and projected future climate change, basic guidelines for mitigation and adaptation to changing climate are proposed.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсавремена колебања климеsr
dc.subjectrecent climate variabilityen
dc.subjectклиматске промјенеsr
dc.subjectклиматски елементиsr
dc.subjectтрендsr
dc.subjectфитогеографијаsr
dc.subjectбиогеографијаsr
dc.subjectРепублика Српскаsr
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectclimatic elementsen
dc.subjecttrenden
dc.subjectphytogeographyen
dc.subjectbiogeographyen
dc.subjectthe Republic of Srpskaen
dc.titleУтицај савремених климатских колебања и потенцијалних промјена климе на фитогеографска обиљежја Републике Српскеsr
dc.title.alternativeThe impact of recent climate variability and potential climate change on phytogeographic characteristics of the Republic of Srpskaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3893/IzvestajKomisije18508.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3892/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3893/IzvestajKomisije18508.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3892/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10344


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record