Show simple item record

Model of information security in systems for management identity and access control.

dc.contributor.advisorSimić, Dejan
dc.contributor.otherStarčević, Dušan
dc.contributor.otherNikolić, Boško
dc.creatorKorać, Dragan M.
dc.date.accessioned2018-11-26T14:50:50Z
dc.date.available2018-11-26T14:50:50Z
dc.date.available2020-07-03T09:36:44Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6208
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10195
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18803/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515653530
dc.description.abstractPredmet istraživanja u disertaciji su modeli zaštite informacija u sistemima menadžmenta identiteta i upravljanja pristupom (IAM), i unapređenje postojećih metoda i tehnika zaštite. Predmet je usmjeren u širem smislu riječi na menadžment identiteta, dok u užem smislu riječi na autentifikacione mehanizme koji su ključni u procesu menadžmenta identiteta. Cilj istraživanja je proučavanje dosadašnjih rezultata u ovoj oblasti, kao i razvoj i unapređenje postojećih modela zaštite u korisničko-orijentisanom okruženju IAM sistema. Problem analize modela zaštite informacija u sistemima za IAM nije nov. U poslednje dvije decenije, u ovoj oblasti postoji značajan broj radova i veliki broj autora se bavio ovom problematikom nudeći različite modele digitalnih identiteta i autentifikacionih mehanizama. Međutim, analizom dostupne literature utvrđeno je da takvi modeli imaju ograničenja, a da su vrijednosti takvih autentifikaciona rješenja deskriptivno izražene. Radi se o ograničenjima koji predstavljaju kritične dijelove modela zaštite informacija (model digitalnog identiteta i model za procjenu numeričke vrijednosti autentifikacionih rješenja). Ova ograničenja su bila motiv za razvoj Edukacionog modela digitalnog identiteta (EMDI) kao i Fishbone modela koji numerički vrijednuje postojeća autentifikaciona rješenja. U poređenju sa svim drugim modelima identiteta, EMDI je uveo dva procesa planiranja i povratne informacije. Praktična primjena ovog modela je napravljena u Moodle platformi upotrebom plagina za filtriranje neaktivnih digitalnih identiteta kao implementacija podmodela. Razvijeni plagin je pokazao da je moguće da se popune praznine u problemima zaštite kao što je djelimično odsustvo kontrole administratora nad tokom procesa. Jedna od glavnih prednosti je mogućnost uspostavljanja bolje komunikacije između studenta i administratora. Dakle, disertacija ima direktan uticaj na popunjavanje praznina koje se odnose na zaštitu informacija u trenutnim istraživanjima i doprinosi boljem razumijevanju izazova digitalnih identiteta suočenih u e-learning okruženju. Na taj način je moguće da se poveća otpornost prema potencijalnim prijetnjama i rizicima kao što su kopiranje, krađa ili modifikovanje kredencijala...sr
dc.description.abstractSubject of the research in this dissertation is a model of information security in identity and access management (IAM) systems, and the advancement of existing methods and security techniques. In a wider sense, the research is directed towards identity management, while in the narrower sense, it is directed towards authentication mechanisms which are key in process of the identity management. The aim of this research is to study previous results in this area, as well as development and advancement of existing models of security in user – oriented environment system of IAM. The problem of analyzing a model of information security is not a recent one. In the last two decades, there has been a significant number of papers in this area and a lot of authors have dealt with this issue by offering different models of digital identities and authentication mechanisms. However, literature analysis showed that such models have limitations, and values of such authentication solutions are descriptively expressed. It is about limitations that present a critical part of information security model (model of digital identity and model for evaluation of a numeric value of authentication solutions). These limitations were a motive for the development of the Education Model of Digital Identity (EMDI) as well as the Fishbone model which numerically evaluates the existing authentication solutions. In comparison to all other models of identities, EMDI has introduced two processes: planning and feedback. The practical application of this model is made in Moodle platform using plugin for filtering inactive identities as an implementation of a submodel. The developed plugin has shown that it is possible to fill a gap in the security issue such as a partial absence of administrator control over process flow. One of the major advantages of the proposed model is the possibility of establishing a better communication between a student and an administrator. Therefore, this dissertation has a direct impact on filling security gaps in the current research and it contributes to a better understanding of the digital identity challenges faced by e-learning environment. In that way, it is possible to increase resistance to potential threats and risks such as copying, stealing or modifying credentials...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectEMDIsr
dc.subjectEMDIen
dc.subjectzaštitaen
dc.subjectidentiteten
dc.subjectfeedbacken
dc.subjectFishbone modelen
dc.subjectSUAPCPCen
dc.subjectUAFen
dc.subjectFESen
dc.subjectsecuritysr
dc.subjectidentitysr
dc.subjectfeedbacksr
dc.subjectFishbone modelsr
dc.subjectSUAPCPCsr
dc.subjectUAFsr
dc.subjectFESsr
dc.titleModel zaštite informacija u sistemima za menadžment identiteta i upravljanje pristupomsr
dc.title.alternativeModel of information security in systems for management identity and access control.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractСимић, Дејан; Старчевић, Душан; Николић, Бошко; Кораћ, Драган М.; Модел заштите информација у системима за менаджмент идентитета и управљање приступом; Модел заштите информација у системима за менаджмент идентитета и управљање приступом;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21540/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21541/IzvestajKomisije18367.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record