Show simple item record

Significance of the expression of minichromosome maintenance proteins 2, 5 and 7 in periocular basal cell carcinoma

dc.contributor.advisorBrašanac, Dimitrije
dc.contributor.otherBobić Radovanović, Anica
dc.contributor.otherBosić, Martina
dc.contributor.otherKnežević Ušaj, Slavica
dc.creatorRašić, Dejan M.
dc.date.accessioned2018-11-26T14:49:48Z
dc.date.available2018-11-26T14:49:48Z
dc.date.available2020-07-03T08:50:48Z
dc.date.issued2018-09-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6159
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10163
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18648/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50649871
dc.description.abstractнајчешћи канцер коже периокуларне регије кога одликује локално инвазиван/деструктиван начин раста, склоност рецидивима, као и веома ниска инциденца метастазирања. Последњих година посебно се проучава улога једне нове групе једарних протеина који су названи протеини одржавања минихромозома (енгл. minichromosome maintenance proteins - МЦМ), чија је улога омогућавање правилне репликације ДНК током ћелијског циклуса - омогућавају започињање, одржавање репликације и процес транскрипције ДНК молекула. МЦМ протеини се испољавају у ћелијама у којима је ћелијски циклус у току, док се у ћелијама које су у стању мировања и диференцијације њихова експресија губи тако да представљају потенцијално корисне маркере ћелијске пролиферације, особито у туморима. Истраживања која се баве улогом и функцијом односно анализом експресије МЦМ протеина 2, 5 и 7 у BCC периокуларне регије нису до сада публикована, нити је било студија која су испитивале испољавање МЦМ протеина 2, 5 и 7 у односу на прогностичке параметре BCC коже као што су дубина инвазије и димензије, нити је вршена упоредна евалуација испољавања МЦМ молекула различитим методама (семиквантитативно, индекс обележавања, дистрибуција позитивних ћелија). Циљ Циљ ове дисертације је анализа испољавања МЦМ протеина 2, 5 и 7 у BCC коже периокуларне регије, поређење експресије МЦМ протеина 2, 5 и 7 и прогностичких параметара BCC коже периокуларне регије - хистолошки подтип, димензије (површина и највећи измерени пречник) тумора, дубина туморске инвазије, као и процена различитих начина евалуације имунохистохемијског бојења и експресије МЦМ протеина у односу на хистолошки подтип BCC коже периокуларне регије и остале прогностичке параметре...sr
dc.description.abstractBasal cell carcinoma (BCC) is by far the most common cancer of the periocular region which is characterized by locally invasive/destructive way of growth, high relapse rate and a very low incidence of metastasis. In recent years, the role of a new group of nuclear proteins which are called minichromosome maintenance (MCM) proteins have been studying, especially their role in the process of DNA replication during the cell cycle - initiation, replication maintainance and transcription process of the DNA molecule. MCM proteins are expressed in cells in which the cell cycle is in progress, while in cells that are quiescent, their expression is lost, so they represent potentially useful markers of cell proliferation, particularly in cancer. In the literature, papers that analyze the role and function of MCM 2, MCM 5 and MCM 7 proteins expression in the BCC of the periocular region have not yet been published, nor has there been studies that have examined the expression of MCM 2, MCM 5 and MCM 7 proteins in relation to the prognostic parameters of BCC such as the depth of invasion and dimensions, nor a comparative evaluation of the expression of MCM molecules with different methods (semi-quantitative, labeling index, distribution of positive cells). Aim The aim of this thesis is to analyze the manifestation of MCM proteins 2, 5 and 7 in the BCC of the periocular region, a comparison of MCM 2, 5 and 7 proteins expression and prognostic parameters of BCC of the periocular region - histological subtype, size of the tumour (area and largest diametar), depth of tumour invasion, and evaluation of different ways of immunohistochemical staining and MCM proteins expression compared to the histological subtypes of BCC and other prognostic parameters...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМЦМ 2sr
dc.subjectMCM 2en
dc.subjectMCM 5en
dc.subjectMCM 7en
dc.subjectbasal cell carcinomaen
dc.subjectperiocular regionen
dc.subjecteyelidsen
dc.subjectМЦМ 5sr
dc.subjectМЦМ 7sr
dc.subjectбазоцелуларни карцином кожеsr
dc.subjectпериокуларна регијаsr
dc.subjectкапциsr
dc.titleЗначај експресије протеина одржавања минихромозома 2, 5 и 7 у базоцелуларном карциному коже периокуларне регијеsr
dc.title.alternativeSignificance of the expression of minichromosome maintenance proteins 2, 5 and 7 in periocular basal cell carcinomaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБрашанац, Димитрије; Кнежевић Ушај, Славица; Бобић Радовановић, Aница; Босић, Мартина; Рашић, Дејан М.; Značaj ekspresije proteina održavanja minihromozoma 2, 5 i 7 u bazocelularnom karcinomu kože periokularne regije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10017/IzvestajKomisije18328.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10016/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record