Show simple item record

The hypertension prevalence estimation and associated risk factors for the arterial hypertension in adult inhabitants of the Republic of Serbia

dc.contributor.advisorŠipetić Grujičić, Sandra
dc.contributor.otherBulat, Petar
dc.contributor.otherVujičić, Isidora
dc.contributor.otherDopsaj, Milivoj
dc.creatorMiljuš, Dragan V.
dc.date.accessioned2018-11-26T14:49:44Z
dc.date.available2018-11-26T14:49:44Z
dc.date.available2020-07-03T08:47:31Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6152
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10160
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18630/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50652943
dc.description.abstractХипертензија je важaн јавноздравствени проблем широм света. Иако се на њу може утицати, она је чест фактор ризика за кардиоваскуларне болести. Циљ истраживања је био да утврди преваленцију хипертензије и потенцијалних фактора ризика за настанак артеријске хипертензије код одраслих становника Републике Србије. Методе: Студија пресека је обухватила 14.623 одраслих испитаника, од којих је 14.422 пристало да им се измери крвни притисак. Коришћен је стратификовани двоетапни репрезентативни случајни узорак становништва Србије. У статистичкој анализи података коришћени су χ2 квадрат тест, t-тест, униваријантна (УЛРА) и мултиваријантна (МЛРА) логистичка регресиона анализа. Резултати: У 2013. години 17,7% одраслих, узраста 15 и више година, било је нормотензивно, свака трећа особа је имала прехипертензију (33,1%), а свака друга хипертензију (49,3%). Стандардизована преваленција прехипертензије је била 40,6%, а хипертензије 34,5%. Према резултатима МЛРА, значајни независни фактори ризика за хипертензију, у односу на особе са нормотензијом, били су узраст (50 и више година), прекомерна тежина и гојазност, умерено велики и велики обим струка код оба пола, и место боравка ван градова само код жена. Код жена, значајни независни фактори ризика за прехипертензију, у поређењу са особама са нормотензијом, били су узраст (50 и више година), прекомерна тежина и гојазност, умерено велики и велики обим струка, док је висок степен физичке активности био значајан протективан фактор. Код мушкараца, прекомерна тежина и гојазност су били значајни независни фактори ризика за прехипертензију. Закључак: Република Србија припада земљама са високом преваленцијом прехипертензије и хипертензије. Наши резултати истичу потребу за новом јавном здравственом стратегијом за превенцију, откривање и лечење прехипертензије и хипертензије.sr
dc.description.abstractHypertension are an important public health problem worldwide and although they can be modified, it is often a risk for cardiovascular disease. Aim of this study was to determine the prevalence of hypertension and associated risk factors in the adult population of Serbia. Methods: The cross-sectional study covered 14,623 adult respondents, but 14,422 volunteered to measure their blood pressure. A stratified two-stage national representative random sampling approach was used for the selection of the survey sample. In statistical analysis of data chi square test, t-test, univariate logistic regression analysis and multivariate logistic regression analysis (MLRA) were used. Results: In 2013, 17.7% of Serbian population, aged 15 and over, was normotensive, every third person had prehypertension (33.1%), and every second had hypertension (49.3%). The standardized prevalence of prehypertension was 40.6% and 34.5% for hypertension. According to the results of MLRA, independently significant risk factors for hypertension compared to persons with normotension were older age (50 and more), overweight and obesity, moderate and large waist circumference in both sexes, and nonurban place of residence in females. In females, independently significant risk factors for prehypertension compared to persons with normotension were older age (50 and more), overweight and obesity, moderate and large waist circumference, but high level of physical activity was significantly protective. In males, overweight and obesity were independently significant risk factors for prehypertension. Conclusions: Serbia belongs to countries with a high prevalence of prehypertension and hypertension. Our results emphasize the need for a new public health strategy for the prevention, detection and treatment of prehypertension and hypertension.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпреваленцијаsr
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectblood pressureen
dc.subjecthypertensionen
dc.subjectrisk factorsen
dc.subjectcross-sectional studyen
dc.subjectкрвни притисакsr
dc.subjectхипертензијаsr
dc.subjectфактори ризикаsr
dc.subjectстудија пресекаsr
dc.titleПроцена преваленције хипертензије и фактора ризика за настанак артеријске хипертензије код одраслих становника Републике Србијеsr
dc.title.alternativeThe hypertension prevalence estimation and associated risk factors for the arterial hypertension in adult inhabitants of the Republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractШипетић Грујичић, Сандра; Допсај, Миливој; Булат, Петар; Вујичић, Исидора; Миљуш, Драган В.; Procena prevalencije hipertenzije i faktora rizika za nastanak arterijske hipertenzije kod odraslih stanovnika Republike Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8747/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8748/IzvestajKomisije18321.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8747/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8748/IzvestajKomisije18321.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10160


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record