Show simple item record

Continuity and changes in the foreign policy of the European Union

dc.contributor.advisorSamardžić, Slobodan
dc.contributor.otherKovačević, Maja
dc.contributor.otherVukasović, Dejan
dc.creatorTomović, Nikoleta
dc.date.accessioned2018-11-09T16:43:02Z
dc.date.available2018-11-09T16:43:02Z
dc.date.available2020-07-03T09:43:23Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6121
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10132
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18579/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50669583
dc.description.abstractУ раду се анализира процес развоја спољне и безбједносне политике Европске уније, идентификују кључни елементи који су омогућили континуитет у њеном развоју, као и кључне промјене које су подстакле већу политичку интеграцију држава чланица. Циљ дисертације је усмјерен ка истраживању кључних догађаја који су мотивисали државе ЕУ да унаприједе ниво политичке интеграције, као и идентификовању кључних препрека које онемогућавају заузимање истовјетних спољнополитичких ставова држава чланица у дјеловању на међународном плану. Сходно томе, предмет истраживања подразумијева објашњење институционалног оквира и начина функционисања спољне политике Европске уније, сагледавајући политичке, историјске, нормативне трендове њеног развоја, те идентификујући елементе континуитета, као и елементе кључних промјена које је карактеришу. Европска унија је интензивно, иако не са већим успјесима, градила свој политички идентитет, како би изградила ефикасан механизам као одговор на глобалне и регионалне изазове. У том циљу, Европска унија је, од Мастрихта до Лисабона, развијала и унапређивала нормативни и институционални оквир заједничке спољне и безбједносне политике. Управо је рад усмјерен ка истраживању питања колико је формализовање, институционализација и само спровођење спољне и безбједносне политике утицало на јачање позиције ЕУ на међународној сцени и профилисање њеног спољнополитичког идентитета. Уједно, сагледавајући могућности даљег и дубљег интегрисања чланица, истраживање даје одговор на питање да ли, и у којој мјери су вишедеценијски напори ка изградњи европске спољне политике успјели да преобликују националне спољне политике. У том циљу, рад је усмјерен и ка дефинисању кључних изазова и препрека развоја ЗСБП, како оних који потичу из нормативног и институционалног оквира, тако и оних који потичу из дјеловања самих држава чланица, а који онемогућавају Унији да оствари значајније успјехе у стварању заједничке спољне политике. На тај начин, 4 истраживање даје одговор на питање да ли је јединствен наступ држава чланица, када је у питању спољна и безбједносна политика ЕУ, могућ, и у којој мјери. Институционална и нормативна ограничења, непостојање политичке воље код држава чланица за одрицањем од суверенитета и комунитаризацију те области, очигледан утицај националних спољних политика, националних интереса и националних стратешких традиција држава чланица на обликовање европске спољне политике, „стратешка хетерогеност― ЕУ и неусклађеност различитих националних интереса и стратешких политика, несагласност држава чланица и по питању односа према НАТО савезу, само су неки од изазова и ограничења која онемогућавају веће успјехе у развоју европске спољне политике. С тим у вези, рад истражује како се ова ограничења рефлектују на спровођење заједничке спољне и безбједносне политике у пракси. Додатно, рад истражује да ли и у којој мјери облици флексибилне сарадње представљају кључ даљег развоја ЗСБП или „диференцирана интеграција― отежава свеукупни развој европске интеграције у смјеру стварања „Европе у више брзина―. Истраживање подразумијева и утврђивање могућих праваца дубље интеграције у домену спољне политике између чланица Уније, те даје анализу могућих исходишта развоја различитих видова међувладине сарадње чланица у домену заједничког спољнополитичког дјеловања, али и могућности јачања надлежности институција Уније у тој области. Перспективе развоја европског спољнополитичког идентитета и достигнућа спољне и безбједносне политике су истражене кроз призму теорије међувладиних односа, као и либералне теорије међувладиних односа, док је предмет истраживања објашњен кроз перспективу теоријског приступа новог институционализма, као и теорије управљања на више нивоа.sr
dc.description.abstractThe paper analyses the process of development of the European Union's foreign and security policy, it identifies key elements that have enabled continuity in its development, as well as key changes that have inspired greater political integration of member states. The goal of the dissertation is researching key events that have motivated the EU countries to improve the level of political integration and identifying key obstacles that prevent member states to take identical foreign policy positions in taking action on the international plane. Accordingly, the subject of research implies an explanation of the institutional framework and the fashion of functioning of the European Union's foreign policy, taking into account political, historical and normative trends of its development and identifying continuity elements, as well as key changes that characterize it. The European Union has built its political identity intensively, although not with major success, in order to make effective mechanism in response to global and regional challenges. To that end, the European Union has developed and improved the normative and institutional framework of a common foreign and security policy from Maastricht to Lisbon. This paper is focused on exploring to what extent have formalization, institutionalization and the mere implementation of foreign and security policy influenced the strengthening of the EU position on the international scene and the profiling of its foreign policy identity. At the same time, taking into account the possibility of further and deeper integration of the EU members, this dissertation gives the answer to the question whether and to what extent the decades-long efforts to build the European foreign policy have given results in reforming national foreign policies. To this end, the paper is focused on defining the key challenges and obstacles to the development of the CFSP, both those that originate from the normative and institutional framework, as well as those that arise from the actions of the member states themselves, which prevent the Union from achieving significant successes in creating a common foreign policy. In this way, the research gives an answer to the question whether and to what extent the individual presence of member states is possible when it comes to the EU foreign and security policy. 7 Institutional and normative constraints, the absence of political will of member states to waive sovereignty and communitarization of the area, the evident influence of national foreign policies, national interests and national strategic traditions of member states on designing European foreign policy, the "strategic heterogeneity" of the EU and disparity of different national interests and strategic policies, disagreement of member states regarding NATO alliance relations are just some of the challenges and limitations that make any major success in the EU foreign policy development impossible. In this regard, the paper researches how do these constraints reflect on implementing a common foreign and security policy in practice. In addition, it also researches whether and to what extent forms of flexible cooperation are the key to further development of the CFSP or "differential integration" makes the overall development of European integration in creating "Europe with more speeds" more difficult. The research implies identifying possible directions of deeper integration in the domain of foreign policy between the members of the Union and it provides an analysis of the possible outcomes of the development of various forms of intergovernmental cooperation among members in the domain of common foreign policy, but also the opportunities to strengthen the competence of the Union institutions in the field. The perspectives of the development of the European foreign policy identity and the achievements of foreign and security policy have been explored through the prism of the theory of intergovernmental relations, as well as the liberal theory of intergovernmental relations, while the subject of research is explained through the perspective of the theoretical approach of new institutionalism as well as the theory of multi-level governance.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectThe European Unionen
dc.subjectforeign policyen
dc.subjectthe idea of Europeen
dc.subjectEuropean identityen
dc.subjecttheories of European integrationen
dc.subjectEuropean political cooperationen
dc.subjectforeign and security policy of the EUen
dc.subjectEuropean integrationen
dc.subjectdifferentiated integrationen
dc.subjectEuropeanisationen
dc.subjectспољна политикаsr
dc.subjectидеја Европеsr
dc.subjectевропски идентитетsr
dc.subjectтеорије европске интеграцијеsr
dc.subjectевропска политичка сарадњаsr
dc.subjectспољна и безбједносна политика ЕУsr
dc.subjectевропска интеграцијаsr
dc.subjectдиференцирана интеграцијаsr
dc.subjectевропеизацијаsr
dc.titleКонтинуитет и промјене у спољној политици Европске унијеsr
dc.title.alternativeContinuity and changes in the foreign policy of the European Unionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСамарджић, Слободан; Ковачевић, Маја; Вукасовић, Дејан; Томовић, Николета; Kontinuitet i promjene u spoljnoj politici Evropske unije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23110/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23111/IzvestajKomisije18287.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10132


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess