Show simple item record

Model development for mining project documentation management

dc.contributor.advisorKolonja, Božo
dc.contributor.otherStanković, Ranka
dc.contributor.otherLilić, Nikola
dc.contributor.otherKnežević, Dinko
dc.contributor.otherUtvić, Miloš
dc.creatorTomašević, Aleksandra Đ.
dc.date.accessioned2018-11-09T16:42:09Z
dc.date.available2018-11-09T16:42:09Z
dc.date.available2020-07-03T09:11:32Z
dc.date.issued2018-09-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6137
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10128
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18605/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025513959
dc.description.abstractпословање организује и изводи по одговарајућим стандардима домаће и међународне рударске праксе. Током животног века једног рудника, који може трајати и више од сто година, генерише се обимна документација (дозволе, уговори, извештаји, елаборати, решења, инвестиционо-техничка документација и др.) у различитим видовима (текстуална, нумеричка, графичка, картографска и др.). Управљање документацијом у оваквим условима веома је важан и захтеван задатак. Ако се у обзир узме чињеница да се послови у рударству обављају у дистрибуираном окружењу: на руднику, у радионицама и канцеларијама, то управљање документацијом добија још више на значају. Сходно томе, циљ докторске дисертације "Развој модела за управљање рударском пројектном документацијом" био је да се развије систем који би омогућио ефикасно управљање рударском пројектном документацијом у електронској форми, засновано на језичким технологијама, за претраживање и екстракцију информација употребом различитих језичких ресурса. У истраживању су примењене дескриптивне, компаративне и аналитичке методе истраживања, које подразумевају упоређивање, вредновање и интерпретацију добијених резултата и анализу података из истраживања других аутора, затим статистичка обрада података, квалитативне и квантитативне методе за истраживање текста пројектне документације, управљање терминолошким базама и базама знања, као и адекватни ресурси и алати за моделирање знања и екстракцију структуираних података из неструктуираног текста пројектне документације уз обезбеђивање високог квалитета излазних информација. Систем управљања рударском пројектном документацијом је развијен да интегрише текстуалне, лексичке, семантичке и терминолошке ресурсе, омогућавајући напредније претраживање докумената и екстракцију информација. Ови ресурси су интегрисани са скупом веб сервиса и апликација, за различите корисничке профиле и случајеве употребе. За потребе прикупљања, описивања и систематизације рударске пројектне документације по фазама пројекта, развијена је рударска доменска онтологија RuDokOnto, осмишљена на начин да се повезује са другим сродним онтологијама, као што су на ппример EarthResource (EarthResourceML, 2018), MinExOnt (Mentes, 2012) и др...sr
dc.description.abstractMining is one of the most significant economic branches. Its business is organized and performed according to domestic and international mining practice. During a mine lifecycle, which may be more than hundred years, vast documentation is being generated (permits, contracts, reports, papers, technical documentation, etc.) in various aspects (textual, numerical, graphical, cartographic, etc.). Documentation management is very important and requiring task in those conditions. If the fact is taken into account that mining business is performed in the distributed environment: in the mine, in the workshops and offices, documentation management becomes more valuable. Consequently, the aim of the PhD Thesis "Model development for managing mining project documentation" was to develop the system which could enable efficient managing of mining project documentation in electronic form, based on human language technology, for information retrieval and information extraction by using different language resources. Descriptive, comparative and analytical research methods are applied in the research and they assume comparison, evaluation and interpretation of obtained results and data analysis out of other author research, statistical data processing, qualitative and quantitative methods for the research of the project documentation text, managing of terminological database, and knowledge database as well as adequate resources and tool for knowledge modeling and extraction of structured data out of non-structured project documentation text with having high quality of output data. System for mining project documentation management is developed to integrate textual, lexical, semantical and terminological resources enabling advance document research and information extraction. These resources are integrated with a group of web services and applications for different user profiles and usages. The mining domain ontology RuDokOnto is developed for the purpose of collecting, describing, and systematization of mining project documentation throughout the phases of the mining project's life cycle in a way that links other related ontologies, such as for example EarthResource (EarthResourceML, 2018), MinExOnt (Mentes, 2012) etc...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33039/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрударствоsr
dc.subjectmineral processingen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectdigital libraryen
dc.subjecthuman language technologiesen
dc.subjectinformation retrievalen
dc.subjectinformation extractionen
dc.subjectпројектна документацијаsr
dc.subjectдигитална библиотекаsr
dc.subjectприродно језичке технологијеsr
dc.subjectпроналажење информацијаsr
dc.subjectекстракција информацијаsr
dc.titleРазвој модела за управљање рударском пројектном документацијомsr
dc.title.alternativeModel development for mining project documentation managementen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКолоња, Божо; Лилић, Никола; Кнежевић, Динко; Утвић, Милош; Станковић, Ранка; Томашевић, Aлександра Ђ.; Razvoj modela za upravljanje rudarskom projektnom dokumentacijom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15373/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15374/IzvestajKomisije18303.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record