Show simple item record

The European Union in the politicization process

dc.contributor.advisorSamardžić, Slobodan
dc.contributor.otherVukasović, Dejana
dc.contributor.otherKovačević, Bojan
dc.creatorRadić Milosavljević, Ivana D.
dc.date.accessioned2018-11-07T15:58:34Z
dc.date.available2018-11-07T15:58:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:39:44Z
dc.date.issued2018-09-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6098
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10105
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18524/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518291031
dc.description.abstractЈедна од значајнијих карактеристика у развоју европске интеграције од краја 1980- их година јесте интензивирање процеса политизације. Политизација у Европској унији се разуме као начин расправљања и одлучивања о јавним питањима супротан елитистичком и технократском начину доношења одлука, уобичајеном нарочито за прве деценије развоја европске интеграције. Стога се политизација, па и политизација у Европској унији, схвата као комплементарна са јавним карактером модерне политике, посебно са демократијом. Европска унија је концептуализована као изразито сложен и нецентрализован политички систем недржавног типа са елементима консенсуалне демократије који за основу има дубоко сегментирано друштво, испресецано осим националним и многим транснационалним поделама. Унутар тог друштва, као и унутар политичких институција, одвија се процес политизације која има значајног утицаја на функционисање система. Рад настоји да изучи искуства политизације других сложених, консенсуалних демократија у Европи – Белгије и Швајцарске – те поређењем појединих случајева политизације трага за посебним карактеристикама политизације у ЕУ које проистичу из њене описане природе, као и о могућем утицају такве политизације на будућност интеграције и политике у ЕУ. Иако неће увек допринети продубљивању интеграције, политизација у ЕУ под одређеним условима може имати демократизујући утицај јер представља начин да се оживи расправа о важним питањима и артикулише воља грађана у недостатку адекватних облика учешћа у политичком процесу ЕУ. Додатно, разматра се потенцијални утицај који политизација европских питања може да има на постепено креирање европске јавне сфере или европеизацију националних јавних сфера, као и на европеизацију друштва и креирање европског политичког идентитета међу грађанима Уније.sr
dc.description.abstractSince the end of the 1980s, the intensifying of the politicization process has been one of the important characteristics of the EU integration process. The politicization in the EU is understood as the way of contesting and decision-making on public issues, the way that is opposite to the elitist and technocratic mode of decision-making, typical for the first decades of EU integration. Thus, the politicization, and also the politicization in the EU, is grasped as complementary to the public character of modern politics, especially with democracy. The European union is conceptualized as an extremely compound and non-centralized political system of a non-state type with the elements of consensus democracy and with a deeply segmented society as its basis, divided by national and many transnational lines. Within that society, as well as within its political institutions, the politicization process has been developing which has been influencing the functioning of the system considerably. We explore the experiences of politicization in other compound, consensus democracies in Europe – Belgium and Switzerland – and by comparing the specific cases of politicization, we are searching for the possible specific characteristics of politicization in the EU that stem from its described nature. Also, we are analyzing the possible impact of such politicization on the future of integration and politics in the EU. Although not always contributing to deepening of integration, the politicization in the EU, under specific circumstances, could have a democratizing effect. It serves as the opportunity for stimulating the debates on important issues and articulating the will of the citizens while the adequate forms of participation in the political process are still missing in the EU. In addition, we discuss the potential impact of the politicization of European issues on the gradual creation of the European public sphere or the Europeanisation of the national public spheres, as well as on the Europeanisation of society and emergence of the European political identity among the EU citizens.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectpoliticizationen
dc.subjectcompound political systemsen
dc.subjectconsensus democracyen
dc.subjectpublicen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectполитизацијаsr
dc.subjectсложени политички системиsr
dc.subjectконсенсуална демократијаsr
dc.subjectјавностsr
dc.subjectдруштвоsr
dc.titleЕвропска унија у процесу политизацијеsr
dc.title.alternativeThe European Union in the politicization processen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСамарджић, Слободан; Ковачевић, Бојан; Вукасовић, Дејана; Радић Милосављевић, Ивана Д.; Evropska unija u procesu politizacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22317/IzvestajKomisije17870.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22316/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22317/IzvestajKomisije17870.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22316/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10105


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record