Show simple item record

Harmonization of social inclusion policies of Roma in the EU accession process of Serbia

dc.contributor.advisorPerišić, Natalija
dc.contributor.otherKnežević Predić, Vesna
dc.contributor.otherJugović, Aleksandar
dc.creatorMaksimović, Mirjana
dc.date.accessioned2018-11-07T15:58:32Z
dc.date.available2018-11-07T15:58:32Z
dc.date.available2020-07-03T09:43:12Z
dc.date.issued2018-05-17
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10101
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6087
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18488/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518201431
dc.description.abstractСоцијално укључивање и поштовање основних људских и мањинских права од све је већег значаја за све државе које приступају Европској унији, као и за њу саму и њене земље чланице. Чињеница је да је ЕУ настала и развила свој утицај пре свега на основу економских тема. Изузетно је важно, имати у виду да је приступање ЕУ потребно сагледати као средство за стварање отвореног и демократског друштва, а никако као циљ који треба испунити остваривањем стандарда. Из те перспективе битно је створити друштво у којем и најосетљивије групе имају пуно право да остварују своје могућности и потребе, односно друштво у којем јача улога и његовог најслабијег члана, друштво у ком је остварено социјално укључивање и у ком је јака социјална кохезија. Имајући наведено у виду, развој и поштовање културе људских права основни је предуслов за укључивање у систем односа које ЕУ ствара. Прилагођавање и постизање стандарда и правила у области људских права подразумева изградњу друштвеног система који је у стању да те стандарде потпуно примењује у држави, као и да их унапређује и развија. У овом раду, социјално укључивање Рома и Ромкиња анализирано је из теоријског и легислативног аспекта, уз примену компаративне анализе и студије случаја у државама региона и неколико земаља чланица ЕУ. У раду је коришћен хипотетичко-дедуктивни метод, који се наметнуо због потребе стварања везе између искуствених и теоријских мишљења, док је научни циљ анализа усклађивања политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у државама које приступају ЕУ, са фокусом на Србији. Теза је оријентисана ка усмеравању пажње јавности на теме које нису адекватно позициониране на листи приоритета држава, те је друштвени значај оваквог истраживања евидентан. Иако није у потпуности одређен и развијен, критеријум усклађивања с политикама социјалног укључивања Рома и Ромкиња подразумева капацитет државе да преузме обавезе из те области које су пред њом током приступања, али и припрема за преузимање обавеза које са собом носи пуноправно чланство у ЕУ. Самим тим се о социјалном укључивању може говорити као о фундаменталном процесу без кога нити чланство у ЕУ нити даљи кораци на том путу, нису могући.sr
dc.description.abstractSocial inclusion and respect for fundamental human and minority rights is of increasing importance for all countries joining the European Union, as well as to the organizaton itself and its member states. The fact is that the EU was created and developed its influence primarily on the basis of economic topics. It is important, first of all, to keep in mind that EU accession is seen as a necessary tool for the creation of an open and democratic society, and not just as an objective for the fulfillment of standards. From this perspective, it is extremely important to create a society in which the most vulnerable groups have the right to exercise their options and needs as well as the society in which a stronger role of its weakest members is needed, the society in which social inclusion and strong social cohesion is achieved. With this in mind, development and respect for the culture of human rights is a fundamental prerequisite for inclusion in the system of relations that the EU creates. Customization and achievement of standards and rules in the area of human rights involves the construction of a social system which is able to fully apply these standards in the country, and to promote and develope it. Social inclusion of Roma is analyzed in theoretical and legislative aspects, and it is analyzed in comparisons and case studies with the countries of the region and several EU member states. The analysis was carried out using a hypothetical – deductive method, as a method that suggests itself because of the need to create links between empirical and theoretical thinking, while the scientific objective is precisely scientific analysis of social inclusion of Roma in the countries joining the EU. The thesis is of social importance because, first of all, points public attention to issues that have not been adequately positioned on the list of priority in majority of countries. Although not fully defined and developed, criteria to comply with the policies of social inclusion of Roma entails the government's capacity to assume the obligations that exist in this field during the accession and preparation to assume the obligations that come with full membership in the EU. Therefore the social inclusion can be referred to as fundamental process without which neither EU membership, nor further steps along that way are possible.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСоцијално укључивањеsr
dc.subjectSocial inclusionen
dc.subjectRoma populationen
dc.subjectHuman and Minority Rightsen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectCharter of Fundamental Rightsen
dc.subjectthe Founding Treatiesen
dc.subjectEnlargement policyen
dc.subjectinternational cooperationen
dc.subjectdemocratizationen
dc.subjectромска популацијаsr
dc.subjectљудска и мањинска праваsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectПовеља о основним правимаsr
dc.subjectоснивачки уговориsr
dc.subjectполитика проширењаsr
dc.subjectмеђународна сарадњаsr
dc.subjectдемократизацијаsr
dc.titleУсклађивање политике социјалног укључивања Рома и Ромкиња у процесу приступања Србије Европској унијиsr
dc.title.alternativeHarmonization of social inclusion policies of Roma in the EU accession process of Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПеришић, Наталија; Кнежевић Предић, Весна; Југовић, Aлександар; Максимовић, Мирјана; Usklađivanje politike socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23061/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23062/IzvestajKomisije17861.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23062/IzvestajKomisije17861.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23061/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10101


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record