U skladu sa načelom otvorenosti nauke i znanja i principom otvorenosti prema javnosti i građanima propisana je obaveza:

  1. visokoškolskim ustanovama da učine dostupnom javnosti doktorsku disertaciju pre njene odbrane,
  2. univerzitetima da:
    • uspostave javni digitalni repozitorijum u kome će se čuvati odbranjene doktorske disertacije, sa odgovarajućom dokumentacijom i
    • nadležnom Ministarstvu dostave kopiju ovih sadržaja za centralni repozitorijum.

Navedene obaveze su noramativno uređene odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014. Propisano je da je „Univerzitet dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Kopiju sadržaja koji se čuva u repozitorijumu univerzitet je dužan da u roku od tri meseca od odbrane teze dostavi u centralni repozitorijum koji vodi Ministarstvo.

Ove izmene su u skladu sa smernicama okvirnog projekta Evropske unije za istraživanje i inovacije (Horizont 2020) i podstaći će učešće naših visokoškolskih institucija u evropskom repozitorijumu doktorskih disertacija. U okviru projekta RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia) pokrenut je zajednički portal NaRDUS (Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji). Na svakom univerzitetu su ovlašćene dve osobe za deponovanje disertacija.

Postojanje univerzitetskog repozitorijuma ne oslobađa univerzitet obaveze da sve disertacije (sa pripadajućim dokumentima) deponuje i u centralni repozitorijum. Podaci dostupni na NaRDuS portalu omogućavaju uspostavljanje linkova ka univerzitetskim repozitorijumima.

Video uputstvo za deponovanje disertacija na NaRDuS portal.

Sastanak svih koordinatora sa univerziteta u Srbiji (22.12.2015)

Predstavljanje NaRDuSa na skupštini KONUS-a (24.12.2015)

"Prekrivanje" svojeručnih potpisa na skeniranim izveštajima komisije u PDF (video)

Izmene Zakona i NaRDuS - šta su doneli u prve dve godine? (Srđan Verbić, Milovan Šuvakov, Zorana Lužanin, XXIII Skup Trendovi razvoja: “Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji”, Zlatibor, 22.-24.02.2017.)

NaRDUS Javnost doktorskih studija - (Srđan Verbić, Milovan Šuvakov, Zorana Lužanin, Finalna RODOS konferencija - Od doktorskih studija ka ka doktorskim školama, 01.06.2017)

EACEA izveštaj o RODOS projektu

Pitanja i komentare očekujemo na: 
mejl: info.nardus@mpn.gov.rs