У складу са начелом отворености науке и знања и принципом отворености према јавности и грађанима прописана је обавеза:

  1. високошколским установама да учине доступном јавности докторску дисертацију пре њене одбране,
  2. универзитетима да:
    • успоставе јавни дигитални репозиторијум у коме ће се чувати одбрањене докторске дисертације, са одговарајућом документацијом и
    • надлежном Министарству доставе копију ових садржаја за централни репозиторијум.

Наведене обавезе су норамативно уређене одредбама Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 99/2014 од 11.9.2014. године, а ступио на снагу 19.9.2014. Прописано је да је „Универзитет дужан да установи дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права, као и да све наведене податке учине јавно доступним. Копију садржаја који се чува у репозиторијуму универзитет је дужан да у року од три месеца од одбране тезе достави у централни репозиторијум који води Министарство.

Ове измене су у складу са смерницама оквирног пројекта Европске уније за истраживање и иновације (Хоризонт 2020) и подстаћи ће учешће наших високошколских институција у европском репозиторијуму докторских дисертација. У оквиру пројекта РОДОС (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia) покренут је заједнички портал НаРДУС (Национални Репозиторијум Дисертација у Србији). На сваком универзитету су овлашћене две особе за депоновање дисертација.

Постојање универзитетског репозиторијума не ослобађа универзитет обавезе да све дисертације (са припадајућим документима) депонује и у централни репозиторијум. Подаци доступни на НаРДуС порталу омогућавају успостављање линкова ка универзитетским репозиторијумима.

Видео упутство за депоновање дисертација на НаРДуС портал

Састанак свих координатора са универзитета у Србији (22.12.2015)

Представљање НаРДуС-а на скупштини КОНУС-а (24.12.2015)

"Прекривање" својеручних потписа на скенираним извештајима комисије у ПДФ-у (видео)

Izmene Zakona i NaRDuS - šta su doneli u prve dve godine? (Srđan Verbić, Milovan Šuvakov, Zorana Lužanin, XXIII Skup Trendovi razvoja: “Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji”, Zlatibor, 22.-24.02.2017.)

NaRDUS Javnost doktorskih studija - (Srđan Verbić, Milovan Šuvakov, Zorana Lužanin, Finalna RODOS konferencija - Od doktorskih studija ka ka doktorskim školama, 01.06.2017)

ЕАЦЕА извештај о РОДОС пројекту

Питања и коментаре очекујемо на: 
мејл: info.nardus@mpn.gov.rs