NaRDUS je zajednički portal svih doktorskih disertacija i izveštaja komisija o njihovoj oceni, na univerzitetima u Srbiji. Ustanovljen je na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetog septembra 2014. godine.

Svaki univerzitet je dužan da osnovne podatke o disertaciji, kao i disertaciju i izveštaj komisije u punom tekstu, dostavi u NaRDuS kao centralni repozitorijum i to u roku od tri meseca od odbrane disertacije.

Interaktivni grafički prikaz dostpuna je na sledećoj adresi: NaRDuS grafici

Više