Show simple item record

Uloga i značaj fenomena Big Data sa aspekta marketinških istraživanja;
The role and significance of the Big Data phenomenon from the aspect og marketing research

dc.contributor.advisorĆirić, Maja
dc.contributor.otherCarić, Marko
dc.contributor.otherŠimović, Vladimir
dc.contributor.otherĆirić, Maja
dc.creatorЗекавица, Ана
dc.date.accessioned2018-10-03T14:44:20Z
dc.date.available2018-10-03T14:44:20Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153207273354043.pdf?controlNumber=(BISIS)107628&fileName=153207273354043.pdf&id=11749&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107628&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rsnull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153207297213739.pdf?controlNumber=(BISIS)107628&fileName=153207297213739.pdf&id=11750&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urinull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153207297213739.pdf?controlNumber=(BISIS)107628&fileName=153207297213739.pdf&id=11750
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9977
dc.description.abstractДанашњи потрошач је онлине потрошач који користи интернет како би дошао до различитих информација. Развојем интернета дошли смо у ситуацију појаве велике количине података. Реакције компанија не смеју да касне, јер је комуникација персонализована и од суштинске важности је адекватна реакција на захтеве потрошача. Некада је изазов за компаније био прикупити што већу количину података, данас се филозофија пословања мења и циљ јесте правилно и стратешки обрадити и искористити доступне податке. Појавом концепта Big Data велику количину података различите структуре из различитих извора могуће је агрегирати, комбиновати и анализирати у правцу генерисања информација у реалном времену које су од изузетног значаја за доношење добрих пословних одлука. Кроз овај рад недвосмислено је приказано да у компанијама у Републици Србији постоје бројни извори информисања, како онлајн тако и офлајн, која су доступна компанијама, али да менаџери не проналазе суштински и стратешки значај за њихову примену. Кроз рад је приказано да топ менаџери доносе одлуке везано за стратешки развој и да су они покретачи промена, али да због њихове слабе едукованости када су информационо комуникационе технологије у питању намеће закључак да у компанијама у Србији менаџери дају првенство свом искуству и осећају, а да подаци немају значај када се доносе одлуке (било ког нивоа). Такође иако је одлучивање у реалном времену императив данашњег пословања, кроз рад смо закључили да менаџери не доводе у везу информације и доношење одлука. Велика количина података са хетерогеним особеностима и разноврсном димензионалношћу, аутономни извори и децентрализована контрола, као и сложени, нови односи су основ концепт Big Data. Иако је технологија један од важнијих фактора који омогућавају успех концепта Big Data, ипак шире интересовање за концепт је вођен мислима потенцијалних комерцијалних вредности које компаније остварује од његове примене. Кроз рад је приказан значај концепта Big Data у свим областима, али као главни недостатак примене концепта намеће се иницијална инвестиција. Ипак концепт Big Data као скуп података које превазилазе способности типичних софтвера за управљање базама података за прикупљање, складиштење, управљање и анализу, даје одговор како креирати стратегију пословања користећи савремене концепате и алате за укрштање и анализу велике количине података из различитих извора. Самом појавом концепт Big Data је утицао на промену и маркетинг филозофије, јер у реалном времену је могуће пронаћи праве податке, обрадити их и на крају анализирати. Подаци које треба прикупити и обрадити у форми маркетинг информација ради даље анализе, већ негде постоје. Маркетинг концепција управљања компанијом захтева информације у реалном времену. Појавом концепта Big Data добијају се софистицирана решења којима су маркетинг менаџери у прилици да више него икада пре благовремено тестирају све елементе маркетинг микса са акцијама и реакцијама одређене стратегије. Кроз рад је приказано да се маркетиншка истраживања спроводе, али да се резултати тих истраживања заправо не користе, као и да не постоје особе које су задужене за прикупљање, анализу, али и презентацију тих података. Овај рад даје преглед Big Data технологије и користи које она нуди из угла маркетиншких истраживања, описује аспекте који се морају узети у обзир приликом креирања решења за Big Data и сугерише на предности које компаније могу остварити његовом импелментацијом. Такође рад посебно ставња акценат на сам процес маркетиншког истраживаља који је захваљујући концепту Big Data значајно олакшан и што је можда још важније за доносиоце одлука јефтинији. Резултати истраживања помажу да се анализира проблематика даљег унапређења техника и метода маркетиншких истраживања, уз приказ значаја људских ресурса потребних за примену савремених концепата пословања.sr
dc.description.abstractDanašnji potrošač je online potrošač koji koristi internet kako bi došao do različitih informacija. Razvojem interneta došli smo u situaciju pojave velike količine podataka. Reakcije kompanija ne smeju da kasne, jer je komunikacija personalizovana i od suštinske važnosti je adekvatna reakcija na zahteve potrošača. Nekada je izazov za kompanije bio prikupiti što veću količinu podataka, danas se filozofija poslovanja menja i cilj jeste pravilno i strateški obraditi i iskoristiti dostupne podatke. Pojavom koncepta Big Data veliku količinu podataka različite strukture iz različitih izvora moguće je agregirati, kombinovati i analizirati u pravcu generisanja informacija u realnom vremenu koje su od izuzetnog značaja za donošenje dobrih poslovnih odluka. Kroz ovaj rad nedvosmisleno je prikazano da u kompanijama u Republici Srbiji postoje brojni izvori informisanja, kako onlajn tako i oflajn, koja su dostupna kompanijama, ali da menadžeri ne pronalaze suštinski i strateški značaj za njihovu primenu. Kroz rad je prikazano da top menadžeri donose odluke vezano za strateški razvoj i da su oni pokretači promena, ali da zbog njihove slabe edukovanosti kada su informaciono komunikacione tehnologije u pitanju nameće zaključak da u kompanijama u Srbiji menadžeri daju prvenstvo svom iskustvu i osećaju, a da podaci nemaju značaj kada se donose odluke (bilo kog nivoa). Takođe iako je odlučivanje u realnom vremenu imperativ današnjeg poslovanja, kroz rad smo zaključili da menadžeri ne dovode u vezu informacije i donošenje odluka. Velika količina podataka sa heterogenim osobenostima i raznovrsnom dimenzionalnošću, autonomni izvori i decentralizovana kontrola, kao i složeni, novi odnosi su osnov koncept Big Data. Iako je tehnologija jedan od važnijih faktora koji omogućavaju uspeh koncepta Big Data, ipak šire interesovanje za koncept je vođen mislima potencijalnih komercijalnih vrednosti koje kompanije ostvaruje od njegove primene. Kroz rad je prikazan značaj koncepta Big Data u svim oblastima, ali kao glavni nedostatak primene koncepta nameće se inicijalna investicija. Ipak koncept Big Data kao skup podataka koje prevazilaze sposobnosti tipičnih softvera za upravljanje bazama podataka za prikupljanje, skladištenje, upravljanje i analizu, daje odgovor kako kreirati strategiju poslovanja koristeći savremene koncepate i alate za ukrštanje i analizu velike količine podataka iz različitih izvora. Samom pojavom koncept Big Data je uticao na promenu i marketing filozofije, jer u realnom vremenu je moguće pronaći prave podatke, obraditi ih i na kraju analizirati. Podaci koje treba prikupiti i obraditi u formi marketing informacija radi dalje analize, već negde postoje. Marketing koncepcija upravljanja kompanijom zahteva informacije u realnom vremenu. Pojavom koncepta Big Data dobijaju se sofisticirana rešenja kojima su marketing menadžeri u prilici da više nego ikada pre blagovremeno testiraju sve elemente marketing miksa sa akcijama i reakcijama određene strategije. Kroz rad je prikazano da se marketinška istraživanja sprovode, ali da se rezultati tih istraživanja zapravo ne koriste, kao i da ne postoje osobe koje su zadužene za prikupljanje, analizu, ali i prezentaciju tih podataka. Ovaj rad daje pregled Big Data tehnologije i koristi koje ona nudi iz ugla marketinških istraživanja, opisuje aspekte koji se moraju uzeti u obzir prilikom kreiranja rešenja za Big Data i sugeriše na prednosti koje kompanije mogu ostvariti njegovom impelmentacijom. Takođe rad posebno stavnja akcenat na sam proces marketinškog istraživalja koji je zahvaljujući konceptu Big Data značajno olakšan i što je možda još važnije za donosioce odluka jeftiniji. Rezultati istraživanja pomažu da se analizira problematika daljeg unapređenja tehnika i metoda marketinških istraživanja, uz prikaz značaja ljudskih resursa potrebnih za primenu savremenih koncepata poslovanja.sr
dc.description.abstractToday's consumer is an online consumer who uses the Internet to access different information. With the development of the Internet, the occurrence of large amounts of data ensued. Due to communication being personalized, companies’ reactions must not be delayed and response to consumer’s demands is essential. It used to be a challenge for companies to gather as much data as possible, today the philosophy of business is changing and the goal is to properly and strategically process and use the available data. With the emergence of the Big Data concept, a large amount of data from different structures and various sources can be aggregated, combined and analyzed in order to generate real-time information that is of great importance for making good business decisions, but also to create space for continuous autonomous decision-making based on rational and realistic data obtained from the market in which they operate. Through this paper, it is undoubtedly shown that there are numerous sources of information available to companies in the Republic of Serbia, both online and offline, yet the managers do not comprehend the essential and strategic importance for their implementation. The paper also shows that education on information communication technologies is at a low level and that management as a driver of changes in companies is not adequately addressed in the benefits of new business concepts. This concludes that managers of companies in Serbia give priority to their experience and instinct, and that data have no relevance when making decisions (at any level). Also, while real-time decision making is an imperative of today's business, through this paper we conclude that managers do not correlate information and decision making. Large amounts of data with heterogeneous features and diverse dimensionality, autonomous sources and decentralized control, as well as complex new relationships are the basis of the Big Data concept. Although technology is one of the most important factors behind the success of the Big Data concept, a widespread interest in the concept is guided by the thoughts of the potential commercial value that the company derives from its implementation. However much the significance of the Big Data concept is illustrated, the main disadvantage of the concept is the initial investment. Nevertheless, the Big Data concept as a set of data that overcomes the capabilities of typical database management software for the collection, storage, management and analysis, provides a response to how to create a business strategy using modern concepts and tools for cross-cutting and analysis of large amounts of data from different sources. The very concept of Big Data has influenced the change and marketing philosophy, due topossibility to find the right data, process them and ultimately analyze them in real time. Data to be collected and processed and further analyzed in the form of marketing information already exist somewhere. The marketing management concept of a company requires information in real time. The emergence of the Big Data concept provides sophisticated solutions to which marketing managers are able to, more than ever before and in due time, test all elements of marketing mix with actions and reactions to a particular strategy. Through this paper, we came to the conclusion that marketing research is being conducted, but its results are not being used and that there are no persons in charge of collecting, analyzing, or presenting these data. This paper provides an overview of Big Data technology and the benefits it offers from the point of marketing research, describes the aspects that need to be taken into account when creating the Big Data solution and suggests the benefits that companies can achieve by its implementation. Also, special attention is paid to the very process of marketing research, which is greatly facilitated thanks to the Big Data concept and, more importantly, less expensive for decision makers. The research results help to analyze the problems of further improving the techniques and methods of marketing research, showing the importance of human resources required for the implementation of modern concepts of business.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџментsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectМаркетингsr
dc.subjectMarketingsr
dc.subjectMarketingen
dc.subjectмаркетиншка истраживањаsr
dc.subjectмаркетинг стратегијаsr
dc.subjectмаркетинг миксsr
dc.subjectинтернет маркетингsr
dc.subjectмобилни маркетингsr
dc.subjectвиртуелне заједницеsr
dc.subjectконцепт Big Datasr
dc.subjectmarketinška istraživanjasr
dc.subjectmarketing strategijasr
dc.subjectmarketing mikssr
dc.subjectinternet marketingsr
dc.subjectmobilni marketingsr
dc.subjectvirtuelne zajednicesr
dc.subjectkoncept Big Datasr
dc.subjectмarketing researchen
dc.subjectмarketing strategiesen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectinternet marketingen
dc.subjectmobile marketingen
dc.subjectvirtual communitiesen
dc.subjectBig Dataen
dc.titleУлога и значај феномена Big Data са аспекта маркетиншких истраживањаsr
dc.title.alternativeUloga i značaj fenomena Big Data sa aspekta marketinških istraživanjasr
dc.title.alternativeThe role and significance of the Big Data phenomenon from the aspect og marketing researchen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractЋирић, Маја; Царић, Марко; Ћирић, Маја; Шимовић, Владимир; Zekavica, Ana; Uloga i značaj fenomena Big Data sa aspekta marketinških istraživanja;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record