Show simple item record

dc.contributor.advisorDinulović, Radivoje
dc.contributor.otherBajić, Mrđan
dc.contributor.otherĆirić, Rastko
dc.contributor.otherPravdić, Ivan
dc.creatorStojanović, Jovana
dc.date.accessioned2018-07-15T16:02:02Z
dc.date.available2018-07-15T16:02:02Z
dc.date.issued2013-06-27
dc.date.submitted2016-02-19
dc.identifier.urihttp://www.maliratovi.jovanastojanovic.com/sr
dc.identifier.urihttps://pozoristeukontekstu.wordpress.com/356-2/sr
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/76
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9675
dc.description.abstractCiljevi rada Glavni cilj teorijskog rada jeste pojašnjavanje i teorijska eksplikacija praktičnog rada "Mali ratovi" finalizovanog u formi internet veb sajta. Kako je glavna okosnica rada autobiografija/samoizlečenje, najviše pažnje u tekstu posvećeno je ovim temama. Pored njih, u tekstu takođe razmatram i koncepte autorstva, bolesti, zazornog, privatnosti, aproprijacije, veba i novih medija. Savremene društveno-kulturne okolnosti u kojima se javljaju psihosomatske bolesti/poremećaji u vezi sa kojima je rad nastao, široko su shvaćene sa ciljem davanja što celovitije slike problematike koja je u posrednoj ili neposrednoj vezi sa elementima praktičnog rada. Osnovna teza rada Osnovna teza teorijskog rada tiče se postavljanja teorijskog okvira oko glavne teze praktičnog rada – mogućnosti ili nemogućnosti autobiografske umetničke prakse kao samoterapijskog procesa. Naziv "Mali ratovi" pozajmljen iz istoimene igre za decu koju je osmislio britanski pisac H. Dž. Vels. Paradoksalni odnos ove dve reči u kontekstu rada potentno aludira na unutrašnju borbu između ozdravljenja i bolesti, ali i na večni sukob u procesu stvaranja umetnosti. Teorijski okvir Teorijski okvir rada sastoji se od kontekstualizacija i razmatranja sledećih fenomena: postmodernizam, prisvajanje, remiks, autorstvo, autobiografija, zdravlje, bolest, psihosomatika, "zazorno" i veb/net art, kroz teorijsku analizu i studije slučaja primera iz umetnosti i popularne kulture. U uvodnoj analizi razmatrano je višestruko značenje pojma postmodernizam u kontekstu koji je definisao teoretičar Čarls Čenks, dok je remiks prepoznat kao jedan od ključnih modela savremene kulturne i umetničke produkcije. Kao polazište u problematici aproprijacije, autorstva i autobiografije, kao centralnih za praktični rad, korišćene su koncepti Rolana Barta, Roberta Nelsona i Laure Markus. Za razmatranje pojma zdravlja i psihosomatskih bolesti kao fenomena kulture korišćene su knjige Dejvida Morisa i Pjera Martija. Za objašnjenje pojma "zazornog" korišćeni su radovi Julije Kristeve i Barbare Krid, dok su za analizu veb/net arta pored ostalih bili neophodni tekstovi Leva Manoviča i Olivera Graua.sr
dc.description.abstractThe main objective of theoretical part of the project lies in explanation and theoretical explication of the artwork "Little Wars" which is finalized in the form of internet website. As the the work is grounded in relation of autobiography and self-therapy, largest part of the text is dedicated to these topics. Besides them, I also discuss concepts of authorship, illness, privacy, abjection, appropriation, the body and new media. Contemporary social and cultural circumstances which perpetuate psychosomatic disorders, are regarded in the broadeset sense with the aim of providing a more comprehensive picture of the problems directly or indirectly related to the elements of the artwork. Basic thesis of textual work lies in the forming the theoretical framework around the main thesis of the artwork – posiblities or constrictions of autobiographical art practice as a self-therapeutic process. Title "Little Wars" is borrowed from the eponymous game for children designed by the British writer H. G. Wells. Paradoxical relationship of these two words in the context of the proposed artwork potently alludes to the inner struggle between healing and illness, but also to the eternal conflict in the process of creating art. The theoretical framework consists of contextualization and discussion of the following phenomena: postmodernism, appropriation, remix, authorship, autobiography, health, disease, psychosomatic, abjection; web / net art through theoretical analysis and case study examples from the arts and popular culture. In the introductory analysis I discuss multiple meanings of the postmodern in the context that was defined by the theorist Charles Jenks, while I find that remix is one of the key models of contemporary cultural and artistic production. As a starting point in the discussion of appropriation, authorship and autobiography, as central to practical work, I used the concepts of Roland Barthes, Robert Nelson and Laura Markus. For a discussion of the concept of health and psychosomatic diseases as a phenomenon of culture I used books by David Morris and Pierre Marty. For an explanation of the abjection, I used the concepts of Julia Kristeva and Barbara Creed, while for the analysis of web/net art texts of Lev Manovich and Oliver Grau were essential.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleMali ratovi umetnički projekat u virtuelnom prostorusr
dc.typeProjecten
dcterms.abstractДинуловић, Радивоје; Бајић, Мрђан; Ћирић, Растко; Правдић, Иван; Стојановић, Јована; Мали ратови уметнички пројекат у виртуелном простору; Мали ратови уметнички пројекат у виртуелном простору;
dc.contributor.coadvisorVasić, Čedomir


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record