Приказ основних података о дисертацији

Development and improvement of methods for self-assessment of the behavior of participants in traffic and transport

dc.contributor.advisorAntić, Boris Ž.
dc.contributor.otherLipovac, Krsto P.
dc.contributor.otherČičević, Svetlana J.
dc.contributor.otherPešić, Dalibor R.
dc.contributor.otherJovanović, Dragan
dc.creatorMaslać, Marko J.
dc.date.accessioned2018-07-06T12:57:19Z
dc.date.available2018-07-06T12:57:19Z
dc.date.issued2018-03-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5877
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17817/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512512938
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9598
dc.description.abstractДефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја представља један од основних и полазних корака у процесу управљања безбедношћу саобраћаја на одређеном подручју. Како би се дефинисало ово стање неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја, који се постиже одговарајућим мерењима одабраних показатеља. Показатељ који у себи садржи велики број информација значајних за ову оцену су понашања учесника у саобраћају. Проучавање понашања учесника у саобраћају и транспорту могуће је спровести методом самопроцене. Метод самопроцене, у складу са опште прихваћеном дефиницијом метода, представља смишљено и планско поступање ради достизања унапред постављеног циља. Циљ метода самопроцене представља добијање знања о понашањима учесника у саобраћају и транспорту на дефинисаном подручју. У свету је реализован велики број истраживања са циљем да се утврде одређена ризична понашања учесника у саобраћају, међутим та истраживања су међусобно веома удаљена, како унутар једне тако и између различитих категорија учесника у саобраћају. Имајући то у виду, задатак ове докторске дисертације је извршити додатни развој и унапређење метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспорту. Предложени метод је веома сложен јер се састоји из низа процедура које је неопходно спровести. Чине га шест основних корака неопходних за добијање поузданих и квалитетних података, а сваки корак је систематизован и има велики утицај на крајњи резултат. Предложени метод самопроцене понашања учесника у саобраћају и транспорту у циљу имплементације и испитавању његове фукционалности примењен је у три независна истраживања. У спроведеним истраживањима која су укључила пешаке, возаче приватних возила и професионалне возаче добијени су резултати који потврђују функционисање овако пројектованог метода. С тим у вези, у даљим истраживањима у безбедности саобраћаја предлаже се коришћење јединственог, унифицираног метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспорту који на једноставан начин доводи до квалитетних и поузданих резултата. Оваквим приступом добијају се објективни резултати мерења понашања што говори и о практичној употребљивости овог алата.sr
dc.description.abstractDefining the existing state of traffic safety represents one of the basic, initial steps in the process of traffic safety management in a certain area. In order to define this state, it is requisite to conduct the evaluation of the traffic safety level, which is obtained through the appropriate measurement of the selected indicators. The indicator containing a large amount of information significant for this evaluation is the behaviour of traffic participants. The research on the behaviour of participants in traffic and transport can be conducted using the method of self-assessment. In accordance with the generally accepted definition of methods, the self-assessment method represents premeditated and planned acting with the aim of reaching the previously established goal. The objective of the self-assessment method is obtaining the knowledge about the behaviour of participants in traffic and transport in the defined area. Numerous studies have been carried out worldwide with the aim of determining specific risky behaviour of traffic participants. However, these studies differ considerably, both within one category and within different categories of traffic participants. Bearing this in mind, the task of this doctoral dissertation is performing the additional development and improvement of the method of self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport. The suggested method is extremely complex since it contains a series of procedures which must be conducted. It consists of six basic steps required for achieving reliable and quality data, and each step is exceptionally complex and has a major impact on the final result. The suggested method of self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport with the aim of implementing the method and examining its functionality has been applied in three individual studies. The conducted studies have included pedestrians, drivers of private vehicles and professional drivers and they have produced the results which confirm the operation of a method designed in this manner. In this respect, future research on traffic safety should use a unique and unified method for self-assessment of the behaviour of participants in traffic and transport which produces quality and reliable results in a simple manner. This approach leads to objective results of measuring behaviour, which underlines the practical use of this tool.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБезбедност саобраћаја, понашања, учесници у саобраћају и транспорту, метод самопроцене, пешаци, возачи приватних возила, професионални возачи, мерни инструментsr
dc.subjecttraffic safety, behaviours, participants in traffic and transport, self-assessment method, pedestrians, drivers of private vehicles, professional drivers, measuring instrumenten
dc.titleРазвој и унапређење метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и транспортуsr
dc.title.alternativeDevelopment and improvement of methods for self-assessment of the behavior of participants in traffic and transporten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractAнтић, Борис Ж.; Јовановић, Драган; Липовац, Крсто П.; Чичевић, Светлана Ј.; Пешић, Далибор Р.; Маслаћ, Марко Ј.; Razvoj i unapređenje metoda za samoprocenu ponašanja učesnika u saobraćaju i transportu;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији