Приказ основних података о дисертацији

Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene;
Design and Characterization of an Inductor and a Low-Noise Amplifier inMonolithic Integrated Circuit Technology for Wideband Operation

dc.contributor.advisorStojanović, Goran
dc.contributor.otherŽivanov, Ljiljana
dc.contributor.otherNađ, Laslo
dc.contributor.otherPetković, Predrag
dc.contributor.otherRadić, Jelena
dc.contributor.otherStojanović, Goran
dc.creatorPajkanović, Aleksandar
dc.date.accessioned2018-06-18T12:31:05Z
dc.date.available2018-06-18T12:31:05Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija151964436718020.pdf?controlNumber=(BISIS)107143&fileName=151964436718020.pdf&id=11002&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107143&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151964439653778.pdf?controlNumber=(BISIS)107143&fileName=151964439653778.pdf&id=11003&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151964439653778.pdf?controlNumber=(BISIS)107143&fileName=151964439653778.pdf&id=11003
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9513
dc.description.abstractПасивна индуктивна компонента и нискошумни појачавач у технологији монолитних интегрисаних кола за широкопојасне примјене пројектовани су, фабриковани и карактерисани. Приликом пројектовања индуктора изабрана је топологија меандар, а осим софтверских алата за пројектовање интегрисаних кола, кориштен је и симулатор електромагнетског поља. Осим карактеризације основних параметара, пажња је посвећена и анализи процесних и температурских варијација. Спроведена је механичка карактеризација материјала од којег се састоји заштитни слој фабрикованог интегрисаног кола. Нискошумни појачавач пројектован је као први степен пријемника широкопојасне технологије, а карактеризацијом је потврђена успјешност поступка.sr
dc.description.abstractPasivna induktivna komponenta i niskošumni pojačavač u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primjene projektovani su, fabrikovani i karakterisani. Prilikom projektovanja induktora izabrana je topologija meandar, a osim softverskih alata za projektovanje integrisanih kola, korišten je i simulator elektromagnetskog polja. Osim karakterizacije osnovnih parametara, pažnja je posvećena i analizi procesnih i temperaturskih varijacija. Sprovedena je mehanička karakterizacija materijala od kojeg se sastoji zaštitni sloj fabrikovanog integrisanog kola. Niskošumni pojačavač projektovan je kao prvi stepen prijemnika širokopojasne tehnologije, a karakterizacijom je potvrđena uspješnost postupka.sr
dc.description.abstractA passive inductive component and a low-noise amplifier are designed, fabricated in standard monolithic CMOS technology and characterized, both intended for wideband operation. For the design of the inductor, meander topology is chosen. Along with the integrated circuit design tools, electromagnetic field simulator is used. Besides the standard parameter characterization, special attention is dedicated to the analysis of process and temperature variations. Furthermore, mechanical characterization of the material that comprises the protection layer has been undertaken. Low-noise amplifier is designed as the first stage of an ultra wideband receiver and the results show that the circuit is successfully designed.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/289481/EU//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/32016/RS//
dc.rightsAttribution-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМонолитна интегрисана кола, CMOS, пројектовање аналогних/РФ ИК, индуктор, меандар, нискошумни појачавач, широкопојасна технологијаsr
dc.subjectMonolitna integrisana kola, CMOS, projektovanje analognih/RF IK, induktor, meandar, niskošumni pojačavač, širokopojasna tehnologijasr
dc.subjectMonolithic integrated circuits, CMOS, analog/RF design, inductor, meander, low noise amplifier, ultra widebanden
dc.titleПројектовање и карактеризација индуктора и нискошумног појачавача у технологији монолитних интегрисаних кола за широкопојасне применеsr
dc.title.alternativeProjektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primenesr
dc.title.alternativeDesign and Characterization of an Inductor and a Low-Noise Amplifier inMonolithic Integrated Circuit Technology for Wideband Operationen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractСтојановић, Горан; Нађ, Ласло; Живанов, Љиљана; Радић, Јелена; Стојановић, Горан; Петковић, Предраг; Пајкановић, Aлександар; Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији