Приказ основних података о дисертацији

The synthesis of the vibro-impact system

dc.contributor.advisorРаичевић, Владимир
dc.creatorГарић, Љубиша
dc.date.accessioned2018-06-08T09:07:06Z
dc.date.available2018-06-08T09:07:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9508
dc.description.abstractПредмет ове докторске дисертације су анализа и синтеза праволинијских виброударних система. Истражени су виброударни системи са периодичним кретањем, где је усвојено да је период осциловања једнак или сразмеран периоду спољашње принудне силе. При анализи кретања виброударног система позната је једначина кретања, као и принудна сила, при томе се истражује постојање различитих виброударних режима, када се посматра један временски интервал кретања између два узастопна удара. Након извршене анализе, истражује се синтеза, при чему је позната једначина кретања и треба одредити принудну силу (управљање), тако да се одреди и дефинише минимално време кретања (оптимално време), оптимално управљање и оптимална путања. Тема ове докторске дисертације је актуелна, јер се виброударни системи користе у скоро свим областима индустрије. За напредовање технолошких процеса, треба обезбедити услове, који реалне режиме рада машина доводе до оптималних режима рада. Разноврсност виброударних система, као и разноврсност рачунарских метода захтева решавање проблема анализе и синтезе виброударних система, како би добили резултате који се могу применити. Виброударни режими чине основу рада великог броја машина које се користе у индустрији, као што су: машине за забијање и извлачење шипова, набијање земљишта, за бушење и сечење, дробљење и млевење материјала, набијање бетона, итд. Када се истражује развој производње у индустрији, главни задатак је истражити ефикасност постојеће технике или нове технике која треба да замени постојећу технику. За усавршавање постојећих виброударних система, као и за моделирање и конструисање нових виброударних система, потребно је истражити анализу и оптималну динамичку синтезу ових система. На основу добијених резултата треба да се реши задатак о ефикасности система, тј. да ли треба да се усаврши постојећи систем или да се конструише нови систем. У овој докторској дисертацији истражена је динамика праволинијских једномасених и вишемасених виброударних система, уз захтев да се у систему реализује оптимални периодични виброударни режим. У том циљу, развијена је и приказана оригинална методологија за анализу и оптималну динамичку синтезу система са периодичним виброударним режимом. Ова методологија је приказана и илустрована на седам примера, тј. модела, како би добила на значају и постала алгоритам, који се може применити. При томе, треба нагласити следеће: истражени су модели који представљају апстракцију реалних виброударних система; усвојено је да је систем линеаран у временским интервалима између два узастопна удара; за решавање проблема оптималног управљања користи се Понтрјагинов принцип максимума; користе се нове информационе технологије (математички софтвери: Маtchad 14, Wolfram Matematika7 и Маtlab R2007) за прорачун и графичку визуелизацију динамике виброударних система. У овој докторској дисертацији приказани су следећи резултати: 1) резултати истраживања изведених у анализи динамике виброударних система, као и резултати изведене оптималне динамичке синтезе за три основна теоријска модела, од којих су два са пригушењем и једним степеном слободе, док је један без пригушења и са два степена слободе; 2) резултати истражене оптимизације рада за покретни део виброчекића Daedong; 3) резултати изведене оптималне динамичке синтезе за сложеније моделе, који су добијени спајањем основних једномасених модела, при чему се у овим системима реализује оптимални периодични виброударни режим. На основу резултата који су добијени истраживањем и представљени у овој докторској дисертацији, истраживање се може наставити у неколико праваца. Први правац односи се на примену приказане методологије на сложеније системе, са више степена слободе. Други правац односи се на примену неке друге методе из теорије оптималног управљања виброударним системима. Трећи правац односи се на истраживање оптималне динамичке синтезе виброударних система са путањама које нису праволинијске, итд.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровицаsr
dc.subjectвиброударни систем, анализа и синтеза (оптимизација) виброударних процеса, Понтрјагинов принцип максимума, минимално (оптимално) време, оптимална путања, оптимално управљање.sr
dc.titleСинтеза виброударних системаsr
dc.title.alternativeThe synthesis of the vibro-impact systemsr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractRaičević, Vladimir; Garić, Ljubiša; Sinteza vibroudarnih sistema;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији