Show simple item record

dc.contributor.advisorŽivanović, Branko
dc.contributor.otherHanić, Hasan
dc.contributor.otherBarjaktarović, Lidija
dc.creatorSikimić, Una
dc.date.accessioned2018-05-24T12:41:44Z
dc.date.available2018-05-24T12:41:44Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2016/08/Sikimic-Una-disertacija.pdfsr
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2016/08/Referat-Una-Sikimic-18072016.pdfsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9474
dc.description.abstractGlobalna finansijska kriza koja se pod uticajem transmisionih mehanizama prenela na nacionalne ekonomije zemalja Jugoistočne Evrope imala je negativnu refleksiju na makroekonomski ambijent i ključne makroekonomske varijable, a posledično i negativan uticaj na realni sektor i nacionalni bankarski sistem. Tema je posebno aktuelna za bankarski sektor Republike Srbije, koji karakteriše visok nivo neperformansnih kreditnih plasmana (NPL) i ima negativne direktne posledice na realnu ekonomiju i privrednu aktivnost. Takođe, rastuća i visoka vrednost ostvarenog pokazatelja NPL na nivou bankarskog sektora Republike Srbije posledica je činjenice da su poslovne banke, neposredno pre nastanka krize, imale nešto liberalnije politike kreditiranja ali i distorzije u kreditnom procesu u samim poslovnim bankama. U godinama finansijske krize intenzivirane su naučne rasprave i istraživanja u savremenoj akademskoj i profesionalnoj bankarskoj praksi upravo u oblasti uzroka nastanka NPL. Pokazatelj NPL moguće je smanjiti delovanjem u više pravaca, prvenstveno sanacijom postojećeg NPL i rastom kreditnog portfolija na način da se definisanjem adekvatnih rizičnih profila banaka obezbedi njegova kvalitetna struktura. S tim u vezi, od ključne je važnosti identifikovanje faktora i parametara nefinansijske i finansijske prirode prilikom odobravanja kreditnih plasmana kojima treba da bude dodeljen poseban značaj prilikom donošenja pojedinačnih odluka o kreditnim plasmanima. Pretpostavka je da poslovne banke u Republici Srbiji mogu da selektuju i ocene ključne kvalitativne i kvantitativne faktore i parametarske varijable, uključujući i ocenu realne vrednosti imovine angažovane u poslovnom procesu u odnosu na nivo ukupnog duga, čije promene dovode do nastanka neperformansnog kreditnog plasmana. Dodelom posebnog ranga tim faktorima i parametrima prilikom odobravanja kreditnog plasmana moguće je kontrolisati i minimizirati nastanak takvog plasmana, odnosno njegovu migraciju iz kategorije performansnih u neperformansne kreditne plasmane.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансијеsr
dc.rightsАуторство (CC BY)sr
dc.sourceУниверзитет Унионsr
dc.subjectNPLsr
dc.subjectkreditni riziksr
dc.subjectfinansijska krizasr
dc.subjectfinansijski pokazateljisr
dc.subjectrefinansijski pokazateljisr
dc.subjectrealna vrednost imovinesr
dc.subject.classificationekonomijasr
dc.titleAnaliza faktora migracije regularnih kreditnih plasmana u neperformansne plasmane u poslovnim bankama Republike Srbijesr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractЖивановић, Бранко; Барјактаровић, Лидија; Ханић, Хасан; Сикимић, Уна; Aнализа фактора миграције регуларних кредитних пласмана у неперформансне пласмане у пословним банкама Републике Србије; Aнализа фактора миграције регуларних кредитних пласмана у неперформансне пласмане у пословним банкама Републике Србије;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record